Specialfastigheters delårsrapport: Stabilt förvaltningsresultat och ökade värden på fastigheterna

Vi visar som förväntat ett fortsatt stabilt resultat i delårsrapporten för perioden 1 januari till 30 september 2016. Bland annat har förvaltningsfastigheternas marknadsvärde ökat till 21 651 (20 550) Mkr under året.

Periodens resultat om 836 Mkr ökade med 44 Mkr, främst på grund av lägre finansieringskostnader och högre positiv orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheter.

Stort intresse för samhällsfastigheter
F
lera nya fastighetsbolag har uttryckt att de gärna vill satsa på samhällsfastigheter och priserna har ökat markant under lång tid. Även Specialfastigheter har ökat sina fastighetsvärden under 2016. Trots detta tror vi att våra bedömningar fortfarande är försiktigare än övriga på marknaden.

Emittering av obligationer till rekordlåga nivåer
Under kvartalet har nio- och tioåriga obligationer på knappt 500 Mkr emitterats till historiskt sett låga nivåer.  

– Vi emitterar nio- och tioåriga obligationer till fasta räntor om 1,24–1,3%. Det är historiskt låga nivåer som verkar dröja sig kvar, vilket gör att vi blir än starkare finansiellt, säger vd Åsa Hedenberg.

Delårsrapporten finns bilagd, samt på www.specialfastigheter.se

Denna information är sådan information som Specialfastigheter Sverige AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 oktober 2016 kl. 17.15.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Hedenberg, vd, tel 010-788 62 01

Kristina Ferenius, CFO, tel 010-788 62 11

Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter, bland annat välkända anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till drygt 21,6 miljarder kronor. Vi har cirka 130 medarbetare. Verksamheten bedrivs över hela Sverige med delat huvudkontor mellan Linköping och Stockholm.

Taggar:

Om oss

Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter med säkerhetskrav, som till exempel kriminalvårdsanstalter, domstolsbyggnader, polisfastigheter och försvarsfastigheter. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på ca 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till cirka 26 miljarder kronor. Specialfastigheter har cirka 150 medarbetare. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Våra huvudkontor finns i Linköping och Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi emitterar nio- och tioåriga obligationer till fasta räntor om 1,24–1,3%. Det är historiskt låga nivåer som verkar dröja sig kvar, vilket gör att vi blir än starkare finansiellt.
Åsa Hedenberg, vd Specialfastigheter