Kallelse till extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ)

Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2015 kl. 11.00 i Bolagets lokaler, Magistratsvägen 10, Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

-                         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 november 2015, och

-                         dels anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda fredagen den 20 november 2015, under adress SpectraCure AB (publ), att: Mirjam Johansson, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund med angivande av ”bolagsstämma” eller via e-post till mj@spectracure.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 20 november 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.spectracure.se.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Godkännande av dagordning
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Framläggande av kontrollbalansräkning som utvisar att bolagets eget kapital, beräknat enligt aktiebolagslagen 25 kap. 14 §, uppgår till Bolagets registrerade aktiekapital vilken har granskats av bolagets revisor
  7. Stämmans avslutande

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Kontrollbalansräkning och revisorsyttrande samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Magistratsvägen 10, 226 43 Lund samt på Bolagets webbplats www.spectracure.se, senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 5 november 2015. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Lund i november 2015

SpectraCure AB (publ)

Styrelsen

Om oss

SpectraCures affärsidé är att med sitt egenutvecklade och patentsökta system bota interna cancertumörer, förlänga överlevnaden för cancerpatienter, samt att verka som kompletterande behandlingsalternativ till andra cancerbehandlingar.

Prenumerera

Dokument & länkar