Spendrup Invest AB (publ) Delårsrapport januari-september 2003

Spendrup Invest AB (publ) Delårsrapport januari-september 2003 Resultat Resultatet för perioden januari - september, efter finansiella poster, uppgick i koncernen till 24,7 MSEK (84,2 MSEK) och i moderbolaget -31,6 MSEK (-22,5 MSEK). I föregående års koncernresultat ingår jämförelsestörande poster på 24 MSEK hänförliga till fastighetsförsäljningar. Nettoomsättningen, exkl. dryckesskatt, steg med 3 % till 1592 MSEK. Försämringen av resultatet beror på lägre marginaler samt ökade försäljningskostnader framför allt inom distribution. Verksamheten Spendrup Invests huvudsakliga tillgång är aktieinnehavet i Spendrups Bryggeri. Även en delårsrapport från Spendrups Bryggeri avges. Den svenska dryckesmarknaden minskade med 4 % under perioden jämfört med föregående år. Gränshandeln fortsätter att öka. Den danska skattesänkningen har ökat incitamentet för gränshandel och försvårat ytterligare för de svenska bryggerierna att konkurrera på samma villkor. Ölmarknaden minskade med 3 %. Starköl visade en uppgång med 3 %, medan folköl och lättöl minskade med 10 % respektive 8 %. På grund av den höga svenska ölskatten fortsätter gränshandeln att öka medan marknaden för de svenska bryggerierna minskar. Konsumenterna byter alkoholsvaga ölsorter till förmån för starköl via gränshandeln. Läskmarknaden (exkl. detaljhandelns egna varumärken) minskade med 4 % och vattenmarknaden minskade med 3%. Systembolagets försäljning ökade med 6 % under perioden medan detaljhandelns dryckesförsäljning (exklusive handelns egna varumärken) minskade med 7 %. Spendrups marknadsandelar på öl har stigit och är nu uppe i 27,7 % (26,6 %) under perioden. Marknadsandelen för vatten är 36,9 % (33,6 %). LOKA är den tydliga marknadsledaren i dagligvaruhandeln. Spendrups läskvolymer har vuxit och marknadsandelen uppgår nu till 15,5 % (13,4 %) för de senaste 12 månaderna. Investeringar Investeringar under januari - september i koncernen uppgick till 77 MSEK varav merparten hänförs till maskiner och inventarier samt fordon i Spendrups Bryggeri. Rättsliga tvister Processen mellan Spendrups och den belgiska bryggerikoncernen Interbrew avseende uppsägning av licensavtal fortgår. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Redovisningsprincipen för flaskemballage har ändrats under perioden. Tidigare upptogs lager av flaskemballage ej till något värde. Enligt den nya principen värderas flaskemballage till anskaffningsvärde. Effekten av den ändrade principen, 24,2 MSEK med avdrag för uppskjuten skatt, 6,8 MSEK, netto 17,4 MSEK har redovisats direkt mot eget kapital per 1 januari 2002. Stockholm den 21 november 2003 SPENDRUP INVEST AB (publ) Jens Spendrup Verkställande direktör [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] För ytterligare information, vänligen kontakta: Göran Hesseborn, ekonomidirektör, telefon 08-672 77 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/21/20031121BIT00400/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/21/20031121BIT00400/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar