Delårsrapport januari-mars 1999

Delårsrapport januari-mars 1999 "Resultatförbättring trots fortsatt svag marknadsutveckling" Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster under första kvartalet 1999 blev -21 MSEK (-39), en förbättring med 18 MSEK. Resultatet för den senaste tolvmånadersperioden ökade till 8 MSEK att jämföra med -10 MSEK för kalenderåret 1998. Förbättringen beror på bättre och lönsammare försäljningsmix samt lägre kostnader i den svenska rörelsen. Delar av åtgärdsprogrammet som påbörjades 1998 börjar nu ge resultat. Under de senaste två kvartalen har koncernens resultat förbättrats med 46 MSEK, jämfört med samma period 97/98, och därmed är den negativa resultatutvecklingen bruten. Resultatet per aktie efter schablonskatt uppgick till -1:61 SEK (-2:93). Marknad och försäljning Marknaden för de svenska bryggerierna var fortsatt svag under första kvartalet. Faktureringen har inte förändrats nämnvärt trots att påskförsäljningen i år inföll i mars medan den förra året låg i april. Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatter uppgick under första kvartalet till 396 MSEK (404), en minskning med 2 procent. Volymerna minskade ca 4 procent medan intäkterna per försåld enhet steg drygt 2 procent. Den nedåtgående faktureringsutvecklingen under 1998 har nu brutits. Andelarna inom restaurangsektorn ökar något samtidigt som den tidigare negativa utvecklingen inom System-bolaget har vänt. Trots det har bolaget beslutat att ge sig in i den framväxande lågprissektorn. Inom dagligvaruhandeln är konkurrensen fortsatt hård, främst för läskedrycker, medan ölandelarna ökar något jämfört med sista kvartalet 1998. Spendrups vinförsäljning ökar mer än någonsin och har nästan fördubblats under första kvartalet. Under våren läggs verksamheten över i ett separat dotterbolag, Spendrup Trading. Bolaget får en egen speciellt utbildad säljkår för vin och importöl och därigenom ökar Spendrups fokusering på vin. Restaurangsäljkåren i moderbolaget kommer även fortsättningsvis att sälja de större volymvinerna. Norge I mars träffades ett avtal om försäljning av Spendrups dotterbolag Christianssands Bryggeri AS (CB)till Hansa Borg-koncernen i Norge. Därmed skapades ett starkare konkurrensalternativ på den norska bryggerimarknaden. Försäljningen genomfördes i april, efter det att köparen erhållit de norska myndigheternas godkännande. Den nya koncernen beräknas få knappt en fjärdedel av ölmarknaden. Spendrups förvärvade CB 1993 för 40 MNOK. Spendrups säljer CB för 38 MNOK. Därutöver har CB lämnat utdelningar till Spendrups på 26 MNOK. Samtidigt har Spendrups träffat ett exklusivt avtal med Hansa-Borg om leveranser av Grevens Cider för den norska marknaden. Bakgrunden till försäljningen av CB är svårigheterna att få norsk handel att välkomna mer än ett konkurrensalternativ i butikerna. Investeringar och finansiering Investeringarna i koncernen uppgick till 8 MSEK (28). Likviditeten är fortsatt god. Kreditramarna var sammanlagt 800 MSEK (792) den sista mars varav 391 MSEK (351) var utnyttjade. Framtiden Mot bakgrund av den svaga marknadsutvecklingen har företagledningen beslutat att ytterligare intensifiera Spendrups aktiviteter på marknaden. Investeringarna i de största varumärkena fortsätter med oförminskad styrka samtidigt som antalet nylanseringar och relanseringar ökar. Nya produkter i sortimentet under våren är Boddington, en välkänd engelsk ale, Jens Fredrik Creamy Lager, ett nytt fatöl för restaurangmarknaden samt Svenska Klassiker, ett nytt samlingsnamn för Spendrups egna läskedrycker. Löwenbräu relanseras i dagligvaruhandeln och varumärkena Jaffa och Life får nya och klarare profiler. Senare i år kommer fler nyheter. Under de senaste månaderna har Spendrups slutit flera nya avtal inom dagligvaruhandeln. Det handlar bl a om ett tvåårigt avtal med ICAs Maxibutiker och ett utökat avtal med Rimibutikerna. Därtill kommer ett antal viktiga avtal med kooperationen och övriga butiksgrupperingar. I maj lanserar Spendrups ett lågprisöl, Blue Tiger, i syfte att återta andelar på Systembolaget. Spendrups har också aviserat prishöjningar på drycker i returglas från början av juni. Tillsammans med åtgärdsprogrammet kommer dessa tillskott att successivt förbättra lönsamheten. De svenska bryggeriernas alltmer överskuggande problem under de senaste åren är den ökade gränshandeln som lett till en motsvarande minskning av försäljningen i Sverige. Att bilda opinion för sänkta ölskatter är därför den i särklass viktigaste branschgemensamma frågan. Det senaste uttrycket för detta var den demonstration som Sveriges bryggerianställda genomförde i slutet av mars utanför riksdagshuset. Förhoppningar knyts till motioner om sänkt ölskatt som förmodligen behandlas av vårriksdagen samt till de pågående skatteöverläggningarna mellan riksdagspartierna. Nästa rapport Delårsrapport för perioden januari-juni 1999 lämnas den 3 augusti. Grängesberg den 8 maj 1999 Jens Spendrup Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulrica Franzén, informationschef, Spendrups Bryggeri AB, tfn 070-636 00 35 Delårsrapport januari-mars 1999 KONCERNEN Resultaträkningar (MSEK) 1999 1998 Balansräkningar 990331 980331 (MSEK) Nettoomsättning 588 579 Tillgångar Dryckesskatter -192 -175 Anläggningstillgång 902 890 ar Nettoomsättning exkl. 396 404 Omsättningstillgång 449 385 dryckesskatter ar Kostnad för sålda varor -227 -244 Summa tillgångar 1 351 1 275 Bruttoresultat 169 160 Eget kapital och skulder Försäljningskostnader -155 -162 Aktiekapital 95 95 (9.512.447 aktier) Administrationskostnader -30 -34 Fonder och 240 268 beskattade vinstmedel Övriga rörelseintäkter 2 2 Periodens resultat -21 -39 Övriga rörelsekostnader 0 -1 Summa eget kapital 314 324 Rörelseresultat 1) -14 -35 Avsättningar 186 183 Resultat från finansiella -7 -4 investeringar Resultat efter finansiella -21 -39 Långfristiga 430 372 poster skulder Kortfristiga 421 396 skulder Summa skulder 851 768 Summa eget kapital 1 351 1 275 och skulder 1) Avskrivningar under 1999 uppgår till 27 MSEK (23) för koncernen, 19 MSEK (17) för moderbolaget. Räntabilitet på eget kapital för 12-månadersperioden 1/4 1998 - 31/3 1999 var 1,6% (15,6). Räntabilitet på sysselsatt kapital för samma period var 4,0% (8,0). jan-mars jan-mars jan-dec Kassaflödesanalys i sammandrag (MSEK) 1999 1998 1998 Kassaflöde från affärsverksamheten 18 -22 53 Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 -28 -149 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -20 50 106 Förändring likvida medel -10 0 10 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/08/19990508BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/08/19990508BIT00010/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar