SPF:s Seniorindikator – Överraskande positiv syn på den egna ekonomin i september

Seniorerna ser i september mer positivt på den egna ekonomin än man brukar göra. Det visar SPF:s Seniorindikator, som baseras på statistik från Konjunkturinstitutets hushållsbarometer.

SPF:s Seniorindikator, som mäter hur åldersgruppen 65-84 år bedömer sin egen ekonomi, visar att seniorerna är mer positiva än vanligt. Seniorindikatorn minskade visserligen från 108,4 i augusti till 106,8 i september men ligger fortfarande klart över normalnivån på 100. Seniorerna bedömer att den egna ekonomin har blivit sämre och väntas försämras något ytterligare de kommande 12 månaderna. Synen på den egna ekonomin och på köp av kapitalvaror är ändå betydligt mindre negativ än den brukar vara, vilket återspeglas i det höga värdet på Seniorindikatorn.

 – Trots att pensionerna minskar för många i år ser seniorerna ändå inte lika negativt på sin egen ekonomi som man brukar göra. Kanske är det den låga inflationen och de mycket låga räntorna som bidrar till seniorernas optimism. Det kan också vara så att chocken av sänkningen av pensionerna vid årsskiftet nu har lagt sig, säger Christina Rogestam, ordförande för SPF.

Seniorindikator, 65-84 år
 

DETTA ÄR SENIORINDIKATORN
Seniorindikatorn baseras på två frågor om den egna ekonomin, nuläget och förväntningarna under de närmaste 12 månaderna, samt en fråga om förväntade inköp av kapitalvaror (möbler, tvättmaskin, TV mm) under de närmaste 12 månaderna. För att ta hänsyn till det historiska mönstret i svaren har indikatorn normerats så att den har medelvärdet 100 och standardavvikelsen 10. I september låg seniorindikatorn på 106,8, vilket var en nedgång från 108,4 i augusti. Samtliga tre frågor bidrog positivt till indikatorn i september. En notering i intervallet 100-110, som i september, visar att läget är starkare än normalt.

Seniorindikator, 65-84 år

Maxvärde apr 2007   Minvärde dec 2008   Jul 2014   Aug 2014   Sep 2014   Läget sep 2014  
Indikator    114,2 73,8 110,3 108,4 106,8 Starkt

Anm: Tre månaders glidande medelvärde

Publicering: SPF publicerar Seniorindikatorn varje kvartal.

Fakta om statistiken: Konjunkturinstitutets hushållsbarometer är en månadsvis enkät till cirka 1 500 hushåll vars syfte är att spegla stämningsläget bland hushållen. I enkäten intervjuas personer i åldern 16 till 84 år bland annat om deras syn på den egna och den svenska ekonomin samt om deras planerade inköp av kapitalvaror. Seniorindikatorn beräknas som ett genomsnitt av svaren på två frågor om den egna ekonomin samt en fråga om hushållets köp av kapitalvaror. De tre frågornas formulering är: Hur är ditt hushålls ekonomiska situation jämfört med för 12 månader sedan? Hur tror du att ditt hushålls ekonomiska situation är om 12 månader? Hur mycket pengar tror du att ditt hushåll kommer att använda till inköp av kapitalvaror under de närmaste 12 månaderna jämfört med de senaste 12 månaderna? Svarsalternativen för de två första frågorna är: mycket bättre, något bättre, ungefär lika, något sämre, mycket sämre och vet inte. Svarsalternativen för den tredje frågan är: mycket mer, något mer, ungefär lika mycket, något mindre, mycket mindre och vet inte.

Indikatorn har normaliserats så att den har medelvärdet 100 och standardavvikelsen 10. Värden i intervallet 100-110 motsvarar ett starkare läge än normalt och värden över 110 ett mycket starkare läge än normalt. Värden i intervallet 90-100 och under 90 visar ett svagare respektive mycket svagare läge än normalt. Medelvärde och standardavvikelse har skattats på månadsdata från juli 1999 och framåt. För att få stabilare resultat används tre månaders glidande medelvärde. Värdet för Seniorindikatorn en viss månad är således ett genomsnitt av värdena för denna månad och de två föregående månaderna. Seniorindikatorn för åldersgruppen, 65-84 år, baseras på Konjunkturinstitutets statistik och har tagits fram av Pousette Ekonomianalys AB på uppdrag av SPF.

För information om statistiska frågor om Seniorindikatorn och tolkning av resultaten kontakta:

Tomas Pousette, samhällsekonomisk rådgivare till SPF, telefon 0708-922 663

För ytterligare information kontakta:

Stina Nordström, kommunikationschef SPF, telefon 0733-13 32 82

Anna Eriksson, pressekreterare SPF, telefon 0706-606 993

SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF växer och har i dag cirka 270 000 medlemmar i drygt 830 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. SPF ger ut medlemstidningen Veteranen med nio nummer per år och en upplaga på 210 500 ex.

SPFs prioriterade frågor är: äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Taggar:

Om oss

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns runt om i landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade på cirka 830 föreningar och 27 distrikt. Prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Media

Media