SpiffX meddelar villkor för företrädesemission

SpiffX AB (”SpiffX”)offentliggjorde den 24 november 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner det, genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga ägare. Styrelsen har offentliggjort de slutliga villkoren för företrädesemissionen som syftar till att tillföra resurser till SpiffX pågående intensiva försäljnings- och etableringsarbete. 

Sammanfattning

  • Aktieägare i SpiffX har företrädesrätt att teckna två (2) nya aktier per befintlig aktie, det vill säga en teckningsrelation om 2:1.
  • Teckningskursen är 0,80 kr per aktie, vilket resulterar i en total emissionslikvid om cirka 12,7 miljoner kr före emissionskostnader, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas.
  • Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som äger rum den 22 december 2016.
  • Företrädesemissionen är garanterad upp till cirka 70 % genom tecknings- och garantiåtaganden från bl.a. huvudägaren Camp Jarl AB, grundarna Martin Fransson och Daniel Svenson samt SpiffX VD Tobias Fagerlund.
  • Sista dag för handel i aktien med rätt att delta i företrädesemissionen är den 2 januari 2017.

Villkor för företrädesemissionen

Varje på avstämningsdagen den 4 januari 2017 innehavd aktie berättigar till teckning av två (2) nya aktier till en kurs om 0,80 kr per aktie.  

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 9 januari till och med den 25 januari 2017. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.  

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat i nyemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket.  

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.  

Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 januari 2017. Aktien handlas inklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen till och med den 2 januari 2017.  

Under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med  högst 1 982 800,75 kr genom nyemission av maximalt 15 862 406 nya aktier. Företrädesemissionen kommer vid fulltecknande att tillföra SpiffX ca 12,7 miljoner kr före avdrag för emissionskostnader.

Företrädesemissionen är garanterad till drygt 70 procent genom tecknings- och garantiåtaganden från bl.a. huvudägaren Camp Jarl AB, grundarna Martin Fransson och Daniel Svenson samt SpiffX VD Tobias Fagerlund

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 66 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid den extra bolagsstämma som kommer att hållas den 22 december 2016 kl. 09.30 i SpiffX lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm.  Kallelse till extra bolagsstämma offentliggjordes den 24 november 2016 och finns tillgänglig på www.spiffx.se

Tidsplan

22 december 2016         Extra bolagsstämma i SpiffX.

2 januari 2017                Sista handelsdag i SpiffX-aktien med rätt att delta i företrädesemissionen.

3 januari 2017                Första handelsdag i SpiffX-aktien exklusive rätt att delta i företradesemissionen.

4 januari 2017                Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen.

5 januari 2017                Publicering av Investment Memorandum (IM).

9 – 23 januari 2017        Handel i teckningsrätter.

9 – 25 januari 2017        Teckningsperiod.

9 januari 2017                Handel i betalda tecknade aktier inleds (BTA).

27 januari 2017              Offentliggörande företrädesemissionens utfall.

För ytterligare information se www.spiffx.se

Kontaktperson:

VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX AB är marknadsnoterad på First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

Om oss

Om SpiffXSpiffX är en spelleverantör som adresserar en ny vertikal på bettingmarknaden. SpiffX levererar innovativa mobilbaserade hybridspel till spel-, lotteri- och telekomoperatörer i behov av intäktsdrivande innehåll. Med sina hybridspel har bolaget hittat en egen nisch på marknaden som ligger mellan traditionella sportspel och casinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX har även licens i Curaçao och i Storbritannien. SpiffX AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

Prenumerera

Dokument & länkar