Ny branschorganisation för strukturerade placeringar

I syfte att öka tydlighet, jämförbarhet och förståelse för strukturerade placeringar lanseras nu Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS). Branschorganisationen ska verka för en sund och effektiv marknad för strukturerade placeringar samt bidra till ökad dialog med myndigheter, media och andra intressenter i frågor som rör sparformen. 

Hösten 2008 startade ett projekt inom Fondhandlareföreningen för att ta fram en branschkod som anger riktlinjer för informationsgivning gällande strukturerade placeringsprodukter samt en tillhörande ordlista. Syftet med branschkoden och ordlistan är att öka jämförbarheten och verka för ett tydligt och enhetligt språkbruk. Branschkodens logotype används som en kvalitetsstämpel av de 11 arrangörer som idag följer branschkoden. Tillsammans står de för över 90 procent av volymen på den svenska marknaden. Nu tas nästa steg när projektet övergår till en permanent branschorganisation.

- SPIS representerar och visar vägen för branschen. SPIS strävar efter att vara en trovärdig informationskälla i frågor som rör strukturerade placeringar och kommer på ett tydligt sätt att föra fram syftet och mervärdet med strukturerade placeringar, säger Dick Ahlqvist, kanslichef för SPIS.

Med SPIS kommer bland annat en ökad kontinuitet och formalisering, ett sanktionssystem och en disciplinkommitté.

- SPIS gör det lättare för arrangörer som inte är med idag att ansluta sig till branschkoden. Den nya webbsidan gör det lättare att hitta och tillgodogöra sig information gällande strukturerade placeringar, tillägger Kerstin Hermansson, vd för Fondhandlareföreningen.

SPIS kommer att fortsätta jobba för ökad tydlighet och jämförbarhet för denna etablerade sparform.

Läs mer på: www.strukturerade.se 

Kontakt:
Dick Ahlqvist, kanslichef SPIS, tel 08-56 26 07 05
Kerstin Hermansson, vd Fondhandlareföreningen, tel 08-56 26 07 01

Svenska Fondhandlareföreningen etablerades 1908 och har 31 medlemmar bland banker och värdepappersbolag. Föreningen verkar för en sund, stark och effektiv svensk värdepappersmarknad. Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) är en bifirma till Svenska Fondhandlareföreningens Service AB. De anslutna arrangörerna är: Carnegie, Danske Bank, Erik Penser Bankaktiebolag, Garantum Fondkommission, Handelsbanken, Mangold Fondkommission, Nordea, RBS, SEB, Skandiabanken och Swedbank. 

Strukturerade placeringar är en sparform som erbjuder god avkastning i förhållande till risktagandet

Strukturerade placeringar är samlingsnamnet för en sparform som kombinerar olika finansiella instrument (exempelvis obligationer och optioner) för att skapa placeringar med specifika egenskaper som möter spararens behov. De specifika egenskaperna gäller främst avvägningen mellan risk och avkastning, vilken marknad eller tillgångsslag som spararen vill ta del av samt under hur lång tid. 

I Sverige har marknaden för strukturerade placeringar vuxit från att ha varit nischprodukter under 1990-talet till att idag vara en bred sparform för investerare som ett alternativ och komplement till mer traditionella sparformer.  Kapitalskyddade placeringar, som är en av de vanligaste typerna av strukturerade placeringar, ökade kraftigt efter IT-krisen runt millennieskiftet. Under 2007 emitterades det för nästan 100 miljarder kronor. Förmågan att anpassa den specifika risk/avkastnings-profilen till den enskilde spararen är en av anledningarna till sparformens ökade popularitet.

Det finns en mängd olika varianter av strukturerade placeringar. Man kan grovt dela in dem i tre olika typer utifrån risk: kapitalskyddade placeringar (exempelvis aktieindexobligationer), marknadsplaceringar (exempelvis autocalls) och hävstångsplaceringar (exempelvis hävstångscertifikat). Man kan också dela in dem utifrån olika underliggande tillgångsslag, det vill säga vilken marknad placeringarna ger exponering mot. Tillgångsslagen för strukturerade placeringar delas ofta in i aktier, valutor, råvaror, räntor, krediter och hybrider.

Varför strukturerade placeringar?

  • Spararen erbjuds placeringar utifrån sin egen syn på risk och avkastning
  • Tar vara på aktuella investeringsmöjligheter
  • Spararen kommer åt marknader som annars är svåra att nå
  • Egenskaperna och avgifterna är tydliga och förutbestämda

 Läs mer om sparformen strukturerade placeringar och om branschorganisationen SPIS på:

www.strukturerade.se

Taggar: