Kallelse till årsstämma i Sportamore AB (publ)

Aktieägarna i Sportamore AB (publ), org. nr 556788-8614 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 kl. 16.00. Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Bangatan 19 i Solna.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast per tisdagen den 30 april 2013 och dels ii) senast kl. 15.00 den 30 april 2013 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till petter@sportamore.se.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 30 april 2013, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer och antal aktier samt skall eventuella biträden anmälas.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. Det får dock i fullmakten anges en längre giltighetstid, längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original skall medtas till bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.sportamore.se/ir och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Den som företräder en juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordning;
 5. Val av protokollförare;
 6. Val av en eller två protokolljusterare;
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
 9. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
  b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
 11. Val av styrelse och revisor samt eventuell revisorssuppleant;
 12. Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen avseende aktier;
 13. Beslut att utge teckningsoptioner;
 14. Beslut om valberedning;
 15. Beslut om övergång till IFRS; samt
 16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten om 26 719 000 kronor och årets resultat om -14 928 000 kronor överförs i ny räkning och att överkursfonden om 66 893 000 kronor balanseras i ny räkning. Ingen utdelning skall ske.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Det föreslås att arvode skall utgå till styrelseledamöterna varvid ett arvode om 100 000 kronor utgår till styrelseordföranden och varvid ett arvode om 50 000 kronor utgår till vardera av de ordinarie styrelseledamöterna.

Det föreslås att revisorn skall ersättas enligt löpande och godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Det föreslås att styrelsen även framledes skall bestå av sju ordinarie styrelseledamöter och att årsstämman omväljer Jan Friedman, Joakim Engvall, Ebbe Pelle Jacobsen, Kent Stevens Larsen, Håkan Lindström, Mattias Miksche samt Anna Omstedt Lindgren som styrelseledamöter i Bolaget.

Tiden för BDO Stockholm AB:s uppdrag som revisionsbolag löper ut vid slutet av årsstämman 2013. Det föreslås att BDO Mälardalen AB väljs som nytt revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det näst följande räkenskapsåret.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier i Bolaget på i huvudsak följande villkor.

Aktierna skall emitteras med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Nyemission skall kunna ske med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Skälen till förslaget att bemyndiga styrelsen att emittera nya aktier utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare är att ägandet i Bolaget skall kunna spridas och/eller att kapitaltillskott skall kunna lämnas till Bolaget.

Förslag till beslut att utge teckningsoptioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att utge teckningsoptioner i Bolaget på i huvudsak följande villkor.

Högst 240 000 teckningsoptioner skall utges till ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner som är eller kan komma att bli anställda i Bolaget. Det antal teckningsoptioner som de ledande befattningshavarna och nyckelpersonerna skall ha rätt att förvärva framgår av styrelsens fullständiga förslag som hålls tillgängligt enligt nedan. Det fullständiga förslaget innehåller ramar för fördelning inom vilka fullständig fördelning inte kan garanteras.

Teckningsoptionerna förvärvas mot en marknadsmässig premie som fastställs av styrelsen i enlighet med en extern marknadsvärdering och motsvarar 5,28 procent av dagskursen för Bolagets aktier den 7 maj 2013.

Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 120 procent av dagskursen för Bolagets aktier den 7 maj 2013. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den 1 maj 2015 till och med den 15 maj 2015. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med högst 33 103,46 kronor fördelat på 240 000 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om 3,45 procent av Bolagets utestående antal aktier och röster.

Skälet till förslaget att utge teckningsoptionerna utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare är att teckningsoptionerna skall ingå i ett incitamentsprogram som riktas till vissa av de anställda i Bolaget, detta i syfte att Bolaget skall kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Beslut om valberedning (punkt 14)

Det föreslås att årsstämman beslutar om att en valberedning skall utses enligt följande.

Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter och skall utgöras av styrelsens ordförande, en representant för var och en av de två till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant samt ytterligare en ledamot som skall vara oberoende i förhållande till större aktieägare och Bolaget. Den sistnämnda ledamoten skall utses av styrelsens ordförande och de två ledamöterna som utsetts av aktieägare och skall vara ordförande i valberedningen.

Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den sista bankdagen i september 2013 och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Om aktieägare icke önskar utse en representant skall den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne. Styrelsens ordförande kallar valberedningen till dess första sammanträde.

Valberedningen föreslås ha till uppgift att, inför årsstämman 2014, bereda och arbeta fram förslag avseende val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor (i förekommande fall), ersättning till revisorerna samt val av valberedning. Arvode till valberedningen skall ej utgå.

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till Bolaget så att Bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet.

Beslut om övergång till IFRS (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget fr.o.m. räkenskapsåret 2014 upprättar redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards, IFRS.

Vissa beslut

Beslut enligt punkten 12 (emissionsbemyndigande) är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedels majoritet av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut enligt punkten 13 (teckningsoptioner) är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen hålls tillgänglig hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets hemsida, www.sportamore.se/ir, minst tre veckor före årsstämman. Nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslagen enligt punkterna 12 och 13 kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) minst två veckor före stämman. Nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att på årsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och om förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningar skall lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Stockholm i april 2013

Styrelsen i Sportamore AB (publ)
För ytterligare information, besök www.sportamore.se/ir eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0046 (0)705 56 22 26

Jan Friedman, styrelseordförande,

Telefon 0046 (0)705 61 24 22

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är en sportbutik på nätet som återförsäljer produkter inom sport- och fritidssegmentet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första handelsdag på nätet 1 maj 2010. Sportamore säljer närmare 12 000 produkter från ca. 400 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti. För mer information: www.sportamore.se.

Bolagets aktie är listad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank AB.

Taggar:

Om oss

Sportamore AB (publ) är Nordens ledande och snabbast växande teknikbolag som säljer sportrelaterade produkter på nätet. 2017 omsatte koncernen 758 MSEK. I maj 2015 noterades Sportamore på NASDAQ Stockholm och har blivit flerfaldigt utnämnda till Årets Nätbutik, Årets e-handel samt vunnit pris som Årets Kundtjänst. Under 2017 besöktes Sportamore och Sportamore Outlet av över 45 miljoner besökare. Sportamore säljer över 20 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Sedan starten har Sportamore fokuserat på ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti. För mer information vänligen besök www.sportamore.se

Prenumerera

Dokument & länkar