Kommuniké från årsstämma 2018 i Sportamore AB (publ)

Sportamore AB (publ) höll årsstämma den 22 maj 2018 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

 • Att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.
 • Att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag, varigenom den balanserade vinsten om 223 367 047 kronor och årets förlust om -12 111 718 kronor, totalt 211 255 329 kronor, överförs i ny räkning samt att ingen utdelning lämnades.
 • Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
 • Att arvode skulle utgå till styrelseledamöterna varvid ett arvode om 250 000 kronor utgår till styrelseordföranden och ett arvode om 125 000 kronor utgår till var och en av styrelsens övriga ordinarie ledamöter. Arvode, utöver styrelsearvode, ska vidare utgå till ledamöterna i styrelsens revisionsutskott med 50 000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor till envar övrig ledamot i revisionsutskottet, samt till ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott med 30 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till envar övrig ledamot i ersättningsutskottet.
 • Att revisorn skulle ersättas enligt löpande och godkänd räkning.
 • Att omvälja Jan Friedman, Mariette Kristenson, Birgitta Stymne Göransson och Mikael Schiller samt nyvälja Thomas Ekman och Emil Ahlberg som styrelseledamöter i bolaget intill slutet av årsstämman 2019.
 • Att omvälja Jan Friedman som styrelsens ordförande.
 • Att omvälja BDO Mälardalen AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO Mälardalen AB har för avsikt att utse Jörgen Lövgren att vara fortsatt huvudansvarig revisor.
 • Att anta instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses i enlighet med valberedningens förslag.
 • Att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.
 • Att i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier samt emission av konvertibler och teckningsoptioner i bolaget. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall emitteras med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och med utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som motsvarar 10 procent av antalet aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Betalning skall, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor.


       

För ytterligare information, besök www.sportamore.se/ir eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Jan Friedman, styrelseordförande

Telefon: 0705 61 24 22

Informationen lämnades, genom VD Johan Rydings försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018 kl. 17.40 CET.

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens största och snabbast växande sportbutik på nätet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första handelsdag på nätet 1 maj 2010. I maj 2015 noterades bolaget på NASDAQ Stockholm och blev utnämnda till Årets Nätbutik inom Sport och Outdoor av Prisjakts medlemmar samt Årets Kundtjänst på Nordic E-Commerce Awards. Under 2016 och 2017 har Bolaget fortsatt vinna priser och har bland annat blivit utsedda till Årets E-handel av Retail Awards och attraherade över 45 miljoner besökare. Sportamore säljer ca 20 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti.

För mer information www.sportamore.se.

Om oss

Sportamore AB (publ) är Nordens ledande och snabbast växande teknikbolag som säljer sportrelaterade produkter på nätet. 2017 omsatte koncernen 758 MSEK. I maj 2015 noterades Sportamore på NASDAQ Stockholm och har blivit flerfaldigt utnämnda till Årets Nätbutik, Årets e-handel samt vunnit pris som Årets Kundtjänst. Under 2017 besöktes Sportamore och Sportamore Outlet av över 45 miljoner besökare. Sportamore säljer över 20 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Sedan starten har Sportamore fokuserat på ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti. För mer information vänligen besök www.sportamore.se

Prenumerera

Dokument & länkar