Sportamore genomför en riktad nyemission om 853 073 aktier och tillförs härigenom cirka 89,6 miljoner kronor – emissionen kraftigt övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I SPORTAMORE.

Sportamore AB (publ) ("Sportamore" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 7 juni 2016, och enligt vad Sportamore indikerat i pressmeddelande den 15 mars 2017, beslutat om en riktad kontant nyemission om 853 073 aktier till kvalificerade investerare till en teckningskurs om 105 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett så kallat "accelerated book-building"-förfarande.

Den kraftigt övertecknade nyemissionen har tecknats av utvalda svenska och internationella kvalificerade investerare, och Swedbank Robur Fonder AB tog en primär andel. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt öka Sportamores finansiella flexibilitet och handlingsutrymme för värdeskapande investeringar, främst i automationslösningar inom Bolagets logistikfunktion.  Genom nyemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 89,6 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 9 392 351. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 9,1 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter nyemissionen.

I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i nyemissionen har aktieägaren J3 Brunkeberg Invest AB åtagit sig att låna ut 853 073 aktier till investmentbanken ABG Sundal Collier. Aktierna kommer att återlämnas i samband med att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

"Bolaget är sedan tidigare fullfinansierat för den löpande verksamheten, men emissionslikviden ger Bolaget större flexibilitet i val av finansieringsform för planerad automation samtidigt som en stärkt balansräkning minskar Bolagets finansiella risk och medger fullt operativt fokus under ett år då Bolaget tar viktiga steg för att säkerställa en logistiklösning som inte bara medger framtida tillväxt utan också möjliggör effektivitetsförbättringar och lägre hanteringskostnader. Emissionen innebär inte någon förändrad inriktning för Bolagets verksamhet utan de finansiella målen kvarstår", säger Johan Ryding, VD Sportamore.

I samband med nyemissionen har Bolaget engagerat ABG Sundal Collier som Sole Lead Manager och Bookrunner och Advokatfirma DLA Piper Sweden som legal rådgivare.

Denna information är sådan information som Sportamore AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående

kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen den 16 mars 2017, kl. 08.00.

För ytterligare information, besök www.sportamore.se eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Sportamore i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Sportamore har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.

Om oss

Sportamore AB (publ) är Nordens största och snabbast växande sportbutik på nätet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första handelsdag på nätet 1 maj 2010. I maj 2015 noterades bolaget på NASDAQ Stockholm och blev utnämnda till Årets Nätbutik inom Sport och Outdoor av Prisjakts medlemmar samt Årets Kundtjänst på Nordic E-Commerce Awards. Under 2016 och 2017 har Bolaget fortsatt vinna priser och har bland annat blivit utsedda till Årets E-handel av Retail Awards och attraherar över 45 miljoner besökare. Sportamore säljer ca 20 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti. För mer information www.sportamore.se

Prenumerera

Dokument & länkar