Calmark Sweden AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Calmark Sweden AB (”Calmark”) är ett medicinteknikbolag som bedriver forskning och utveckling av produkter inom diagnostik för nyfödda barn som föds med komplikationer. Calmark genomför nu en emission med huvudsyfte att finansiera fortsatt utveckling och start av produktion av produkter för mätning av LDH, glukos och bilirubin. Bolaget uppskattar att cirka 15-20 procent av alla nyfödda barn är relevanta att testa för minst en av dessa tre biomarkörer.

Barn som föds för tidigt eller föds sjuka riskerar att få bestående skador och i värsta fall dö. Dessa barn är sämre rustade att bryta ned restprodukter som bilirubin (leder till s.k. gulsot) och reglera det viktiga blodsockret (låga glukoshalter), två tillstånd som i sig kan leda till svåra hjärnskador. LDH används för att upptäcka kritiska sjukdomstillstånd som syrebrist hos nyfödda. Calmark utvecklar en patientnära analysmetod, kallat PNA, som enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Verksamheten är inriktad på att förbättra hela vårdkedjan med minskat lidande för de nyfödda. Dessutom kan Calmarks metod ge sparad tid och lägre kostnader inom vården och göra stor skillnad i de delar av värden där sjukhuslaboratorium saknas.

Calmark genomför nu en emission av units om initialt cirka 23 MSEK genom B-aktier med [vederlagsfria vidhängande] teckningsoptioner om ytterligare högst cirka 16,2 MSEK. Motivet för emissionen är att finansiera slutförandet av bolagets utvecklingsprojekt. Därutöver är emissionen även avsedd att finansiera kliniska tester samt uppstart och drift av produktion.

Som ett första steg kommer Calmark att erbjuda tre tester för mätning av LDH (ett enzym som stiger när ett barn haft syrebrist under en förlossning), bilirubin och glukos för barnens första levnadsvecka, som beräknas vara redo för produktion under det fjärde kvartalet 2019. Calmark avser att generera intäkter genom försäljning av själva läsaren, men merparten av intäkterna kommer genereras från försäljning av engångsprodukten. Målsättningen är att bli en ledande aktör inom PNA-diagnostik för nyfödda och att långsiktigt tillgodose alla relevanta tester för den första perioden i livet.

”Vi är stolta över att vi nu närmar oss lanseringen av ett patenterat PNA-instrument, vars tekniska utformning enklare och snabbare kan genomföra viktiga tester på barnens blod. Vi uppskattar att cirka 15-20 procent av alla de barn skulle vara relevanta att testa för minst en av våra tre första biomarkörer (LDH, bilirubin och glukos), vilka vi planerar att lansera inom snar framtid. Vår vision är att i framtiden kunna erbjuda de flesta relevanta blodtester för bedömning av sjukdomstillstånd hos nyfödda barn”, kommenterar Anna Söderlund, Calmark Sweden ABs vd.

Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 60 procent av emissionen tecknas. Ett spridningskrav om 300 aktieägare är också en förutsättning för notering.

Memorandumet finns tillgängligt på spotlightstockmarket.com vid inledande av teckningsperioden. 

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningskurs i emissionen: 4,60 SEK per aktie
23 SEK per unit. En unit består av fem (5) B-aktier och tre (3) vederlagsfria vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 B

Teckningsperiod: 25 maj till 11 juni 2018
Emissionsvolym: Högst 1 000 000 units motsvarande 23 000 000 SEK
Högst 5 000 000 B-aktier och högst 3 000 000 teckningsoptioner av serie TO 1 B

Värdering: Bolaget värderas pre-money till ca 24,9 MSEK
Första dag för handel: Bolagets aktie beräknas upptas till handel den 6 juli under kortnamnet CALMA

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Wollert
Head of Listing
Spotlight Stock Market
+46 8 511 68 008
notering@spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar