Disciplinkommittén beslutar att Interfox Resources AB(publ) ska avnoteras

Beslut
Med hänvisning till punkt 3 i noteringsavtalet beslutar Disciplinkommittén att Interfox Resources AB (publ) aktier ska avföras från handel två månader från Disciplinkommitténs beslut. Det sagda förutsätter också att AktieTorget snarast häver handelstoppet i bolagets aktie.

Sista handelsdag blir den 12 juni, vilket är drygt två månader från dagen för detta beslut.

Stockholm den 10 april 2017

Vid frågor, vänligen kontakta AktieTorget

info@aktietorget.se