Disciplinkommittén tilldelar Sleepo AB en erinran samt ålägger bolaget att till Spotlight Stock Market betala ett vite motsvarande en (1) årsavgift

Beslut

Disciplinkommittén tilldelar Sleepo AB en erinran samt ålägger bolaget att till Spotlight Stock Market betala ett vite motsvarande en (1) årsavgift.

Disciplinkommitténs bedömning

Disciplinkommittén konstaterar att det i ärendet är ostridigt att Sleepo publicerat insiderinformation på sin hemsida den 5 januari 2018, men först den 8 januari 2018 kl. 11.40. skickat in pressmeddelande angående informationen till AktieTorget för omedelbart offentliggörande. Det förhållandet att det i efterhand har kunnat konstateras att informationen inte medförde någon kurspåverkan saknar betydelse. Bolagets förfaringssätt är i strid med punkt 6 i bilaga 2 till noteringsavtalet och artikel 17 i MAR.

Sleepo har förklarat att fördröjningen av offentliggörandet av pressmeddelandet berodde på bristande kommunikation inom Bolaget. Detta visar att Sleepo vid aktuell tid inte kan anses ha haft erforderliga rutiner for informationsgivning. Därmed har Bolaget också brutit mot punkt 1 i bilaga 1 till noteringsavtalet.

Som AktieTorget anfört är det av största vikt med hänsyn till förtroendet för AktieTorget och värdepappersmarknaden i stort att ett noterat bolag följer reglerna för informationsgivning. Även om Disciplinkommittén, liksom AktieTorget, ser positivt på att Sleepo vidtagit åtgärder för att förbättra sina rutiner i detta avseende, är överträdelsen av allvarligt slag. Bolaget bör därför tilldelas en erinran i kombination med ett vite på en årsavgift.

Se Disciplinkommitténs fullständiga beslut i bifogad PDF-fil.

Stockholm den 14 juni 2018

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000
E-post: Informationsovervakningen@spotlightstockmarket.com 

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är en handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com.