VideoBur Sthlm Int AB ska genomgå en ny noteringsprövning och flyttas till observationslistan

(for English version see below)

VideoBur Sthlm Int AB offentliggjorde idag den 28 juni 2018 ett pressmeddelande med rubriken ”VideoBurst genomför apportemission, namnbyte samt väljer in två nya styrelsemedlemmar”. Med anledning av detta har Spotlight Stock Market, på sedvanligt sätt, beslutat att bolaget ska genomgå en ny noteringsprövning som villkor för bolagets fortsatta notering. Syftet med noteringsprövningen är att säkerställa att bolaget uppfyller samtliga noteringskrav gällande bland annat verksamhet, ägare, ledning, styrelse samt kapacitet för informationsgivning.

I samband med att noteringsprövningen genomförs flyttas bolaget över till observationslistan, med målet att så snart som möjligt, om noteringsprövningen godkänns, flyttas tillbaka till den ordinarie listan. I det fall bolaget inte kommer att kunna uppfylla noteringskraven kommer Spotlight Stock Market, i dialog med bolaget, att besluta om förutsättningarna för en avnotering.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post: pressmeddelanden@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight
Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com 

Press release                                                                                      2018-06-28

VideoBur Sthlm Int AB will be subject to a new listing process and will be transferred to Spotlights Stock Market’s observation list  

Today, June 28:th 2018, VideoBur Sthlm Int AB published a press release ”VideoBurst genomför apportemission, namnbyte samt väljer in två nya styrelsemedlemmar”. Due to the current rules Spotlight Stock Market has decided that VideoBur Sthlm Int AB will be subject to a new listing process. The reason for the new listing process is to ensure that VideoBur Sthlm Int AB fulfil the terms in the listing agreement in relation to the company’s operation, owners, management, board and capacity to inform the market. 

In connection to the new listing process VideoBur Sthlm Int AB will be traded on Spotlight Stock Market’s observation list from today June 28:th, 2018. Spotlight Stock Market will, given approval of the listing process, work towards a fast transfer to the ordinary list. If, by any reason, VideoBur Sthlm Int AB is not able to fulfil the terms in the listing agreement Spotlight Stock Market and VideoBur Sthlm Int AB will discuss the terms for a delisting.   

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
E-mail: pressmeddelanden@spotlightstockmarket.com

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 160 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar