Bokslutskommuniké 1999 för SPP-koncernen

Bokslutskommuniké 1999 för SPP-koncernen * SPP-koncernens premieinkomst för 1999 uppgick till 23,2 (18,9) miljarder kronor. De fakturerade premierna uppgick till 18,5 (15,3) miljarder kronor. * Årets resultat uppgick till 59,3 (35,6) miljarder kronor. Den kraftiga resultatförbättringen beror huvudsakligen på en synnerligen god värdeutveckling på aktieportföljerna. * Marknadsvärdet på koncernens placeringstillgångar ökade med 73,9 miljarder kronor eller 20,5 procent och uppgick den 31 december till 435,1 (361,2) miljarder kronor. Totalavkastningen på moderbolagets placeringar var 20,0 (15,6) procent och för SPP Liv 19,1 (15,2) procent. * Driftskostnadsprocenten uppgick till 5,3 (5,5) procent och förvaltnings- kostnadsprocenten till 0,35 (0,34) procent. * Koncernens andel av nyteckningsvärdet inom marknaden för konkurrensutsatt liv- och pensionsförsäkring var oförändrad och uppgick vid årets slut till 13 (13) procent. På delmarknaden för konkurrensutsatt tjänstepension var andelen 31 (29) procent. * Moderbolagets överskott, det kollektiva konsolideringskapitalet, uppgick den 31 december till 66,5 (27,4) miljarder kronor efter allokering av 65,8 miljarder kronor som företagsanknutna medel för pensionsändamål. * SPP fördelade 12 miljarder kronor från överskottet till kollektivavtalsparterna SAF och PTK att användas till höjning av pensionstillägg och andra åtgärder inom kollektivavtalets ram. * I januari 2000 beslutade SPPs styrelse att omarbeta regelverket för hantering av företagets överskottsmedel (konsolidering). Detta grundades på att Konkurrensverket i december 1999 meddelat att man inte gav ett icke-ingripande besked för den konsolideringspolicy som styrelsen fattat beslut om i december 1998. * Utbetalningen av företagsanknutna medel från överskottet startar efter det att icke-ingripandebesked erhållits och det nya regelverket slutligt fastställts. Försäkringsbolaget SPP är Nordens största liv- och pensionsförsäkringskoncern med 1,9 miljoner försäkringar och cirka 440 miljarder kronor i totalt förvaltade tillgångar i koncernen. Huvudverk- samheten är att hantera de tjänstepensionsförsäkringar som baseras på den ITP-plan som SAF och PTK kommit överens om. SPP verkar genom dotterbolagen SPP Liv och SPP Kapitalförvaltning även på den konkurrensutsatta delen av marknaden för tjänstepensioner samt på marknaden för fonder och kapitalförvaltning. SPP-koncernen Koncernen har gjort en reservförstärkning för sänkt ränteantagande vid beräkning av premiereserven, föranledd av Finansinspektionens beslut 1999 om sänkning av lägsta grundräntan. Reserveringen har medfört en förstärkning av försäkringstekniska avsättningar med 3,1 miljarder kronor för moderbolaget och 0,3 miljarder kronor för dotterbolaget SPP Liv. Den totala resultateffekten uppgår till cirka 45,5 miljarder kronor. För reservför-stärkningen tillämpas övergångsgrunder över tio år från och med 1999. Försäkringsbolaget SPP, ömsesidigt (SPP) Försäkringsbolaget SPP, ömsesidigt, är moderbolag i SPP-koncernen och förvaltar huvuddelen av ITP-planen på uppdrag av arbetsmarknadsparterna SAF och PTK. Marknadsvärdet på placeringarna ökade under året till 414,4 (345,2) miljarder kronor. Totalavkastningen på placeringarna var 20,0 (15,6) procent. Nettoplaceringar gjordes under året i räntebärande placeringar och fastigheter medan aktier nettosåldes för att avspegla varje tillgångsslags eftersträvade procentuella andel av den totala portföljen. SPPs reversskuld till SPP Liv, för det försäkringsbestånd som överfördes till SPP Liv 1996/97, uppgick till 59,4 (49,0) miljarder kronor. Premieinkomsten steg till 15,6 (13,4) miljarder kronor. Förändringen jämfört med 1998 beror på kraftigt ökade engångspremier, främst inlösen av pensionsutfästelser, så kallad PRI-inlösen. En stor del av engångspremierna betalades in före 1 maj 1999, då premierna höjdes på grund av Finansinspektionens krav på en grundräntesänkning från 4 procent till 3 procent före skatt. Styrelsens beslut i december 1998 att höja pensionstilläggen och räkna upp ursprunglig ITPK ökade även den tilldelade återbäringen. Driftskostnadsprocenten minskade till 2,9 (3,4) procent och förvaltningskostnadsprocenten är oförändrad 0,19 (0,19) procent. Årets resultat uppgick till 50,2 (30,0) miljarder kronor. Moderbolagets överskott, det kollektiva konsolideringskapitalet, uppgick den 31 december till 66,5 (27,4) miljarder kronor efter allokering av 65,8 miljarder kronor som företagsanknutna medel för pensionsändamål. Den kollektiva konsolideringsgraden var 124 (111) procent. SPP Liv-koncernen Premieinkomsten ökade med 37 procent till 7,5 (5,5) miljarder kronor. Nyförsäljningen, mätt i årspremier, steg till 4 399 (2 214) miljoner kronor. Driftskostnadsprocenten minskade till 10,2 (10,6) procent. Förvaltningskostnadsprocenten uppgick till 1,1 (1,0) procent. Marknadsvärdet på placeringarna uppgick till 80,1 (65,0) miljarder kronor, varav 20,7 (16,0) miljarder kronor avser övrig traditionell livförsäkring och 59,4 (49,0) miljarder kronor reversfordran mot SPP avseende kollektivavtalsrelaterad tjänstepension. Totalavkastningen på portföljen för övrig traditionell livförsäkring uppgick till 16,5 (14,0) procent. Avkastningen på reversen följer utvecklingen på moderbolagets placeringar och uppgick till 20,0 procent. Den kollektiva konsolideringsgraden uppgick till 126 (111) procent för kollektivavtalsrelaterad tjänstepension och till 116 (110) procent för övrig traditionell försäkring. Återbäringen för traditionell livförsäkring uppgick till 7,0 (7,0) procent, före avkastningsskatt men efter avdrag för driftskostnader. Den 1 februari 2000 höjdes återbäringen till 10,7 procent. Årets resultat uppgick till 10,0 (4,2) miljarder kronor. SPP Kapitalförvaltning SPP Kapitalförvaltning förvaltar placeringsportföljer för koncernen. Värdet av koncernens placeringar uppgick till 435,1 (361,2) miljarder kronor. Parallellt med förvaltningen av SPP-koncernens placeringsportföljer ökade SPP Kapitalförvaltning utbudet av tjänster till externa kunder. De diskretionära uppdragen ökade under året från sex till elva och kapitalet förvaltat på uppdrag av externa kunder uppgick till 4,9 (3,6) miljarder kronor. SPP Fonder Vid utgången av 1999 fanns 3,5 (1,3) miljarder kronor placerade i SPPs fonder för kunders räkning. SPP förvaltar 95 procent av de placerade medlen och externa förvaltare 5 procent. Koncernens årsredovisning distribueras i mitten av april. För ytterligare information kontakta: Bo Eklöf, koncernchef, 08-441 60 50 Anders Ek, stf koncernchef och verkställande direktör SPP Kapitalförvaltning, 08-441 63 50 Kerstin Stenberg, ekonomidirektör, 08-441 61 40 Klas Råsäter, informationsdirektör, 08-441 69 75 Frågor om SPP Liv besvaras av: Anders Östryd, verkställande direktör SPP Liv, 08-441 65 10 Ulf Magnusson, presskontakt SPP Liv, 070-544 68 28 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00790/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00790/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar