SPP överklagar förhandsbesked från Skatterättsnämnden

SPP överklagar förhandsbesked från Skatterättsnämnden Återbäring i form av Företagsanknutna medel från SPP ska tas upp som intäkt och får inte dras av vid beräkning av särskild löneskatt på pensionskostnader, enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. För att få slutlig klarhet i skattefrågan för SPPs kundföretag kommer SPP att överklaga nämndens beslut till Regeringsrätten. Skatterättsnämnden har i ett meddelat förhandsbesked av den 3 november 1999 besvarat SPPs frågor rörande dels inkomstskatteeffekter och dels beskattningsunderlaget för särskild löneskatt, avseende de företagsanknutna medlen. Inkomstskatt Nämnden hänvisar här till det uttalande som Redovisningsrådets Akutgrupp lämnade i augusti 1999 och den koppling som finns till inkomstbeskattningen genom en generell hänvisning till begreppet god redovisningssed i skattelagstiftningen. Där anges bl a att en intäkt i näringsverksamhet skall anses åtnjuten under det år, då den enligt god redovisningssed bör tas upp som intäkt i räkenskaperna. Med hänvisning till detta samband är det nämndens uppfattning att såsom en skattepliktig intäkt redovisa den intäkt som uppkommer vid redovisningen av återbäringen. Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) När det gäller SLPn hänvisar Skatterättsnämnden till de i SLP-lagen upptagna avräkningsförfarandet vid beräkningen. Här konstaterar nämnden att återbäringen inte har ett sådant samband med kommande premiebetalningar att den kan gå i avräkning mot dessa. Av detta följer att något lagligt stöd för att med beaktande av kommande återbäring kunna reducera beskattningsunderlaget, inte föreligger. I bedömningen av frågorna om SLP har två av nämndens sju ledamöter redovisat en skiljaktig mening. Dessa anser att omständigheterna i detta fall är så särpräglade bl a mot bakgrund av att det allokerade fordringsbeloppet är beroende av en mängd villkor. En avräkning av den villkorade fordringen på SPP bör därför inte ses som en betalning av ny premie utan som en senareläggning av en tidigare gjord betalning. Alternativt kan man se tidigare gjorda överbetalningar som förskott på framtida premier. Hänvisning görs till reglerna om tagande av gottgörelse ur pensionsstiftelse. De skiljaktiga anser således att beskattningsunderlaget skall reduceras. Övrigt Mot bakgrund av SPPs beslut att skjuta på ikraftträdandet av företagens möjlighet att disponera de företagsanknutna medlen uppstår ingen omedelbar skattemässig påverkan. Jämför SPPs meddelande om Redovisning av företagsanknutna medel 99 10 25. För att vinna slutlig klarhet för SPPs kundföretag i skattefrågan avser SPP att överklaga Skatterättsnämndens beslut till Regeringsrätten. För eventuella frågor: Björn Nilsson, Chef SPP ITP, tfn 08-441 61 10 Lennart Zetterfeldt, Stab Juridik, SPP Liv, tfn 08-441 65 53 Försäkringsbolaget SPP är Nordens största liv- och pensionsförsäkringskoncern med 1,8 miljoner försäkringar och cirka 360 miljarder kronor i totalt förvaltade tillgångar i koncernen. Huvudverksamheten är att hantera de tjänstepensionsförsäkringar som baseras på den ITP-plan som SAF och PTK kommit överens om. SPP verkar genom dotterbolagen SPP Liv och SPP Kapitalförvaltning även på den konkurrensutsatta delen av marknaden för tjänstepensioner samt på marknaden för fonder och kapitalförvaltning. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00490/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar