SPPs överskott: Nytt regelverk utarbetat

SPPs överskott: Nytt regelverk utarbetat * Utökade användningsområden * Ökad kontantandel * Möjlighet att välja försäkringsbolag Det är några av huvuddragen i SPPs nya regler för fördelning av överskott En ny ansökan om icke-ingripandebesked ska lämnas in till Konkurrensverket inom ett par veckor. Förnyad avstämning kommer också att ske med Finansinspektionen. SPP bedömer att Konkurrensverket slutbehandlar ärendet under mars månad. Först efter ett godkännande från detta kan regelverkets alla delar fastställas. SPP kommer att tidigast i april informera kundföretagen om de nya reglerna och hur företagen ska gå till väga. I korthet kommer de nya reglerna bland annat att innebära: * Så snart det nya regelverket har trätt i kraft, får företagen initialt ta ut kontant betalning från sina allokerade medel med det högsta av nedanstående belopp: - 100 000 kronor (eller hela det allokerade beloppet om det är mindre än 100 000 kronor) - 5 procent av det allokerade beloppet - beloppet för premier, som betalats efter 30 juni 1998 och fram till det datum då de nya reglerna träder i kraft, för avtalspensioner (i valfritt försäkringsbolag) och inlösen av PRI-utfästelser. * De företagsmedel som därefter återstår får företagen använda till liv- och sjukförsäkringspremier för anställda som är ITP-försäkrade. Försäkring kan tecknas i valfritt försäkringsbolag. ITP-planens bestämmelser om vilka ITP-utfästelser som måste tryggas genom försäkring i SPP eller kontoföring i FPG/PRI-systemet gäller även fortsättningsvis. * Om medlen används för finansiering av försäkringsåtaganden utöver vad som krävs enligt ITP-planen, t ex premier för tidigare pension (avtalspension), får företagen dessutom uppbära ett motsvarande belopp kontant. Detta belopp får per år högst motsvara 15 procent av de allokerade medlen. * Företag som tillämpar kontoföring i FPG/PRI-systemet får överföra allokerade medel till engångspremier för inlösen av PRI-pensionsrätt. * Om medlen används för premier för försäkringsåtaganden som inte är reglerade i ITP-planen ska beslut om användning fattas av företaget tillsammans med företrädare för de anställda. Skattefrågor - ytterligare utredning SPP ska utreda och föreslå lösningar på de problem som eventuellt kan uppstå hos SPPs kundföretag på grund av de skattemässiga konsekvenser som blir följden av gjord allokering. Enligt bedömningen från Redovisningsrådet och Riksskatteverket i december förra året ska de belopp som SPP meddelade sina kundföretag inte tas upp i balans- och resultaträkningen förrän de kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Redovisningsrådet bedömer att så kan ske först när de nya villkoren och reglerna har fastställts. Detta innebär enligt Riksskatteverket att de inte ska inkomstbeskattas för 1999. SPP återkommer under våren med mer information om redovisnings- och skattefrågorna för år 2000 och följande år. För ytterligare information: Bo Eklöf, koncernchef, SPP, tfn 08 - 441 60 50, 018-55 19 03 Björn Nilsson, direktör, SPP, tfn 08 - 441 61 10 Klas Råsäter, informationsdirektör, SPP, tfn 08 - 441 69 75 Försäkringsbolaget SPP är Nordens största liv- och pensionsförsäkringskoncern med 1,8 miljoner försäkringar och cirka 360 miljarder kronor i totalt förvaltade tillgångar i koncernen. Huvudverk- samheten är att hantera de tjänstepensionsförsäkringar som baseras på den ITP-plan som SAF och PTK kommit överens om. SPP verkar genom dotterbolagen SPP Liv och SPP Kapitalförvaltning även på den konkurrensutsatta delen av marknaden för tjänstepensioner samt på marknaden för fonder och kapitalförvaltning. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00620/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00620/bit0002.doc

Dokument & länkar