Apportemission i SRAB Shipping AB fulltecknad

Som ett ytterligare led i den pågående rekonstruktionen av SRAB Shipping AB togs ett beslut, på extra bolagsstämma den 16 mars 2011, om att genomföra en apportemission riktad till externa preferensaktieägare i dotterbolagen SRAB Kemtank 1, SRAB Kemtank 2 och SRAB Kemtank 3. Apportemissionen innebär att samtliga externt ägda preferensaktier i Kemtanksbolagen förvärvas mot betalning av nyemitterade stamaktier i SRAB Shipping AB. Totala antalet externt ägda preferensaktier uppgår till 2 174 st fördelade på 720 st i SRAB Kemtank 1, 720 st i SRAB Kemtank 2 och 734 st i SRAB Kemtank 3.

En förutsättning för att apportemissionen skulle genomföras var att samtliga preferens-aktieägare godkände de föreslagna emissionsvillkoren.

Teckningsperioden har nu avslutats, apportemissionen är fulltecknad och samtliga externt ägda preferensaktier i Kemtanksbolagen förvärvas därmed. Som vederlag för de förvärvade preferensaktierna erläggs 6 111 656 000 nyemitterade aktier i SRAB Shipping AB.

Så snart registrering skett hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB kommer aktierna upptas till handel.

Efter den genomförda emissionen ökar SRAB Shipping ABs egna kapital med 61 116 560 kr varav 30 558 280 kr utgör aktiekapital.

Stockholm den 15 april 2011

SRAB SHIPPING AB (publ)

Styrelsen

SRAB Shipping AB (publ) är ett rederi som erbjuder tillförlitliga och säkra transporter av olje- och kemikalieprodukter framför allt inom Öster- och Nordsjöområdet. SRAB är listat på First North. 

www.remium.com

 

Certified Adviser för SRAB Shipping är Remium AB –

www.srab.se

 

 

SRAB Shipping AB (publ) Box 27233, SE-102 53 STOCKHOLM Tel +46-8-534 899 00, Fax +46-8-534 899 01 www.srab.se

Om oss

SRAB Shipping AB (publ) är ett rederi som har till målsättning att bedriva industriell sjöfart inom tank och kemikaliesektorn. Bolagets huvudsakliga marknadsområde utgörs av Östersjö- och Nordsjöområdet. Affärsidén är att för regionens basindustrier med egna eller inhyrda fartyg tillhandahålla rationella, kostnadseffektiva och miljösäkra transporter. Bolaget bedriver även handel med fartyg.

Prenumerera

Dokument & länkar