Bokslutskommuniké 2012

  • SRABs samtliga tre helägda fartyg har sålts och levererats under 2012
 • Försäljningslikviden har använts för amortering av fartygslån

 • Efter fartygsförsäljning har kvarvarande banklån avskrivits

 • Avskrivning av lån har påverkat nettoresultatet positivt med 78,7 mkr

Händelser efter bokslutsdatum

 • Beslut om avyttring av bolagets tillgångar har tagits

 • SRABs aktie "avlistas" och sista handelsperiod på Alternativa aktiemarknaden är 13 – 18 februari

 • Nettoomsättning 52,8 mkr(71,7)

 • Rörelseresultat 39,9 mkr(-93,1)

 • Resultat före skatt 77,7 mkr(-112,0)

 • Resultat efter skatt 77,7 mkr(-112,0)
 • Resultat per aktie 5,95 kr(-0,93)
 • Soliditet 87 %(Neg)

Verksamhet

SRAB Shipping AB (publ) bedriver rederiverksamhet.

Rederiet har, fram till juni 2012, opererat fem fartyg, tre helägda kemikalie- och produkttankers samt två delägda torrlastfartyg. Efter genomförd försäljning av de helägda tankfartygen samt ett av torrlastfartygen återstår endast ett delägt torrlastfartyg som är sysselsatt på timecharterkontrakt till Union Transport Plc.

SRAB Shippings aktie är, sedan april 2012, listad på Alternativa aktiemarknaden. Antalet aktieägare var ca 800 den 31 december 2012.

2012 – januari till december

Omsättning

Omsättningen under året uppgick till 52,8 mkr (71,7).

Samtliga tankfartyg har avyttrats under året.

Resultat

Rörelseresultatet var 39,9 mkr (-93,1).

Resultatet efter finansnetto var 77,7 mkr (-112,0).

Resultat efter skatt (och minoritet) blev 77,7 mkr (-112,0).

Kassaflöde och soliditet

Periodens kassaflöde uppgick till -0,8 mkr (-0,3).

Likvida medel uppgick 31 december till 0,7 mkr.

Nettoskulden uppgick till 0,0 mkr (308,8)

Soliditeten uppgick till 87 % (Neg).

Tankfartygen

Under april meddelade SRABs största kreditgivare – Ålandsbanken – att man tagit beslut om att säga upp samtliga lån till koncernen. Samtidigt meddelades att banken ingått avtal om försäljning av bolagets tre helägda kemikalietankers. Efter detta träffades en uppgörelse mellan Ålandsbanken och SRAB som bl a innebar att SRAB medverkade till att leverans av fartygen gjordes på av banken anvisad plats och inom en tidsperiod som parterna var överens om. Härigenom kunde ingångna fraktavtal slutföras samtidigt som samarbeten med managementbolag och andra leverantörer kunde avslutas under ordnade former.

Samtliga mellanhavanden mellan Ålandsbanken och SRAB är avslutade och ingen av parterna har några oreglerade krav på den andra.

Torrlastfartygen

SRAB har sedan drygt 10 år tillbaka, via Norswede Shipping KS, varit delägare i fem mindre torrlastfartyg. Två av fartygen har tidigare sålts och under sommaren 2011 förliste ett av fartygen. I mars 2012 kolliderade ett av de kvarvarande fartygen och blev då illa skadat. En uppgörelse träffades med försäkringsbolaget som innebar att Norswede erhöll ett belopp och fick sedan själva bestämma i fall man vill reparera fartyget alternativt sälja det. Fartyget såldes och levererades under augusti månad.

Som tidigare meddelats har Norswede Shipping KS ett betydande krav på Union Transport Plc som tidigare chartrat samtliga fem fartyg. Något förslag om hur detta krav skall lösas har inte presenterats av Union Transport och Norswede har därför inlett en skiljedomsprocess för att få sitt krav fastställt.

Desinvesteringar

Samtliga tankfartyg har, som framgått ovan, avyttrats under perioden. Efter genomförd försäljning har alla banklån inklusive konvertibellån samt andra förpliktelser som upplupna räntor skrivits av. SRAB har således efter genomförd försäljning inga kvarvarande banklån. Nettoresultatet av fartygsförsäljningarna och efter låneavskrivningar blev därmed 78,7 mkr.

 

Moderbolaget

Nettoomsättningen i moderbolaget under perioden blev

52,8 mkr (71,7). Rörelseresultatet uppgick till -13,9 mkr. (-45,7).

Resultat efter finansiella poster uppgick till 44,2 mkr

(-127,1). Likvida medel i moderbolaget per 31 december 2012 uppgick till 0,7 mkr (1,5).

Intressebolag

Resultatandelar från de tre intressebolagen Norswede Shipping KS, i vilket SRAB direkt och indirekt äger 22 %, Crew Chart Ship Management (25%) samt Ivar Lundh & Co (20%) har för året påverkat resultatet med 0,5 mkr (-7,1)

Händelser efter bokslutsdatum

Efter bokslutsdatum har styrelsen beslutat att inleda en avveckling av bolagets tillgångar. I och med detta har SRAB också beslutat om att "avlista" aktien från Alternativa aktiemarknaden. Sista handelsperiod då aktien kan handlas via Alternativa aktiemarknaden är perioden 13 – 18 februari 2013.

Vid kommande årsstämma är avsikten att förslå en likvidation av SRAB Shipping AB.

Kommande rapporter

Kallelse till årsstämma publiceras senare.

Bokslutkommunikén har ej varit föremål för granskning av företagets revisor. Bokslutkommunikén finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.srab.se.

Stockholm den 14 februari 2013

Styrelsen

Summor inom parentes avser föregående år.

Resultatsiffror jämförs med helåret 2011 och balansräkningen jämförs mot årssaldon för 2011-12-31.

Moderbolagets resultaträkning, Mkr

    
 2012 2011 2010
Nettoomsättning 52,8 71,7 68,1
Rörelsens kostnader -66,7 -117,4 -107,8
Rörelseresultat -13,9 -45,7 -39,7
    
Finansnetto 58,1 -81,4 -15,6
Resultat före skatt 44,2 -127,1 -55,3
    
Skatt 0,0 0,0 0,0
Resultat efter skatt 44,2 -127,1 -55,3
    
    

Koncernens resultaträkning, Mkr

    
 2012 2011 2010
Nettoomsättning 52,8 71,7 70,4
Rörelsens kostnader -13,4 -157,7 -167,5
Resultatandel intresseföretag 0,5 -7,1 -5,1
Rörelseresultat 39,9 -93,1 -102,2
    
Finansnetto 37,8 -18,9 -14,8
Resultat före skatt 77,7 -112,0 -117,0
    
Skatt - - -
Minoritetsintresse - - -6,6
Resultat efter skatt 77,7 -112,0 -123,6
    

 

Moderbolagets balansräkning, Mkr

 31 dec 31 dec
 2012 2011
Materiella anläggningstillgångar - 0,0
Finansiella anläggningstillgångar 4,4 27,0
Varulager - 2,7
Kortfristiga fordringar 3,5 5,9
Kassa och bank 0,7 1,5
Summa tillgångar 8,6 37,1
   
Eget kapital 7,5 -36,7
Långfristiga skulder - 61,5
Kortfristiga skulder 1,1 12,3
Summa eget kapital och skulder 8,6 37,1

Koncernens balansräkning, Mkr

 31 dec 31 dec
 2012 2011
Materiella anläggningstillgångar - 269,9
Finansiella anläggningstillgångar 4,4 4,5
Varulager - 2,7
Kortfristiga fordringar 3,5 5,9
Kassa och bank 0,7 1,5
Summa tillgångar 8,6 284,5
   
Eget kapital 7,5 -70,2
Minoritetsintresse - -
Långfristiga skulder - 320,7
Kortfristiga skulder 1,1 34,0
Summa eget kapital och skulder 8,6 284,5
Nyckeltal   
 2012 2011 2010
Resultat per aktie, kr *) 5,95 -0,93 -0,36
Resultat per aktie efter schablonskatt, kr 4,38  -0,27
Avkastning på eget kapital - Neg Neg
Eget kapital per aktie, kr 0,57 Neg Neg
Antal aktier vid bokslutsdatum, tusental 13 054 13 054 342 891
Antal egna aktier vid bokslutsdatum - - -
Soliditet, exkl. minoritet 87% Neg Neg
Soliditet, inkl. minoritet - - 16 %
*) Resultat per aktie är baserat påantal aktier vid bokslutsdatum   
Koncernens kassaflödesanalys, Mkr   
 2012 2011 2010
Kassaflöde från den löpande verksamheten -0,8 -22,0 -3,1
Kassaflöde från nettoinvesteringar - -11,2 -9,5
Kassaflöde från extern finansiering - 32,9 -8,1
Periodens kassaflöde -0,8 -0,3 -20,7
Förändring av eget kapital, Mkr   
 2012 2011 2010
Ingående balans -70,2 -52,2 72,2
Nyemission - 94,1 -
Utdelning - - -
Emissionsutgifter - -0,1 -0,1
Omräkningsdifferenser - - -0,7
Omstrukturering -  
Periodens resultat 77,7 -112,0 -123,6
Utgående eget kapital 7,5 -70,2 -52,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRAB Shipping AB (publ) Box 27233, SE-102 53 STOCKHOLM Tel +46-8-534 899 00, Fax +46-8-534 899 01 www.srab.se

Om oss

SRAB Shipping AB (publ) är ett rederi som har till målsättning att bedriva industriell sjöfart inom tank och kemikaliesektorn. Bolagets huvudsakliga marknadsområde utgörs av Östersjö- och Nordsjöområdet. Affärsidén är att för regionens basindustrier med egna eller inhyrda fartyg tillhandahålla rationella, kostnadseffektiva och miljösäkra transporter. Bolaget bedriver även handel med fartyg.

Dokument & länkar