Halvårsrapport januari - juni 2011

  • Minskad intjäning pga lägre fraktrater och lägre USD kurs

  • Riktad nyemission och apportemission genomförda
  • Periodens rörelseresultat påverkas positivt med 30,2 mkr på grund av

  förvärv av utestående aktier i dotterbolag

  • Nedjustering av fartygsvärden har gjorts med 30,2 mk

   

  • Prima återlevererad av Preem och befraktas nu i spotmarknaden

  • Intressebolaget Norswedes nedskrivning av torrlastfartygen belastar

  resultatet med 4,5 mkr

  • Nedskrivning av andelar i intressebolag belastar resultatet med drygt 3 mkr

  • Nettoomsättning 31,5 mkr

   (36,2)

  • Rörelseresultat 13,4 mkr

    (-6,7)

  • Resultat före skatt 3,9

  mkr

    (-13,4)

  • Resultat efter skatt 3,9 mkr

  (-16,7)

  • Resultat per aktie 0,30 kr

    (-0,05)

  • Soliditet 12%

     (neg)

   Verksamhet
   SRAB Shipping AB (publ) bedriver rederiverksamhet.

   Rederiet opererar fem fartyg, tre helägda kemikalie- och produkttankers samt två delägda torrlastfartyg, och sysselsätter 3 personer i land och ca 70 personer ombord på de tre tankfartygen. Två av bolagets kemikalie- och produkttankers, M/T Nordic Victory och M/T Nordic Glory sysselsätts på timecharterkontrakt till Herning Shipping AS i Danmark. M/T Prima befraktas i spotmarknaden av Uni-Chartering AS. De två delägda torrlastfartygen är sysselsatta på timecharterkontrakt till Union Transport Plc.

   SRAB Shippings aktie handlas på First North. Antalet aktieägare var ca 850 den 30 juni 2011. Certified Adviser för SRAB Shipping är Remium AB.

   2011 – januari till juni

   Omsättning

   Omsättningen under perioden uppgick till 31,5 mkr (36,2), en minskning med ca 13 % vilket förklaras av att SRAB jämfört med samma period förra året haft lägre time-charterhyror för två av fartygen. Dessutom påverkas intjäningen negativt av att USD-kursen varit i snitt ca 1kr lägre under perioden då dessa två fartyg har sina intäkter i USD. M/T Prima har gått ur sin timecharter under perioden och har, efter en genomförd klassningsdockning i slutet av maj, sysselsatts i spotmarknaden. Intäkten är högre, än då fartyget går på timecharter, eftersom denna även skall täcka kostnader för hamnanlöp, bunker mm som skall betalas av fartygets ägare. När fartyget går på timecharter betalas dessa kostnader av befraktaren dvs den som hyr fartyget.

   Resultat

   Rörelseresultatet var 13,4 mkr (-6,7).

   Rörelseresultatet har påverkats positivt med 30,2 mkr på grund av förvärv av utestående aktier i dotterbolag (se nedan).

   Resultatet efter finansnetto var 3,9 mkr (-13,4).

   Resultat efter skatt och minoritet blev 3,9 mkr (-16,7).

   Kassaflöde och soliditet

   Periodens kassaflöde, efter genomförd emission, uppgick till 15,8 mkr (-16,2).

   Likvida medel uppgick 30 juni till 17,6 mkr.

   Nettoskulden uppgick till 323,2 mkr (341,3)

   Soliditeten uppgick till 12% (16).

   Tankfartygen

   Marknaden under andra kvartalet har, efter uppgången under vintermånaderna, fallit och fraktnivåerna ligger nu åter på en nivå där redarna i bästa fall fått täckning för sina driftskostnader. Tillgången på laster har dock varit väsentligt bättre än motsvarande period föregående år men detta har ännu inte gett något avtryck på fraktraterna.

   Under andra kvartalet utnyttjade SRAB sin option att förlänga timecharterkontrakten med Herning Shipping under ytterligare 6 månader, till utgången av 2011. Under denna period kommer charterhyrorna att ligga högre än vad som varit fallet under första halvåret. Herning Shipping AS, som är SRABs största kund, har i en uppgörelse med sin bank, under andra kvartalet, förvärvats av Triton Ltd – ett sk "private equity bolag".

   SRABs samarbete med Preem AB, avseende M/T Prima, avslutades i mitten av maj. Fartyget gick därefter direkt till varv för att utföra sin första klassningsdockning vilket tog ca 15 dagar. Efter avslutad dockning har ett samarbete med Uni-Chartering AS inletts. Samarbetet innebär att Uni-Chartering exklusivt befraktar M/T Prima för SRABs räkning. Fartyget har därmed under perioden varit sysselsatt i spotmarknaden under en månad.

   Kostnadsnivån för att driva tankfartygen är fortsatt hög och åtgärder utvärderas nu i syfte att sänka fartygens driftskostnader.

   Torrlastfartygen

   SRAB har sedan drygt 10 år tillbaka, via Norswede Shipping KS, varit delägare i fem mindre torrlastfartyg.

   Som tidigare rapporterats har två av torrlastfartygen – Peak Oslo och Peak Bergen - sålts under första kvartalet. Försäljningslikviden användes till att amortera banklånen i sin helhet.

   Mot bakgrund av det försäljningspris som erhölls har en värdering av de kvarvarande tre fartygen gjorts. Detta har lett till en betydande nedskrivning och anpassning av fartygsvärdena.

   Den 22 juli förliste ett av fartygen – MV Union Neptune – i Biscayabukten, på väg från Bordeaux till Rotterdam. Fartyget fick en lastförskjutning och besättningen fick till slut, oskadda, lämna fartyget. Lasten som bestod av järnoxid anses vara miljömässigt harmlös och den bunkerolja fartyget hade ombord kommer att kunna bärgas. Förlisningen är att betrakta som ett "total loss" och försäkringsersättning kommer därmed väl att täcka förlusten av fartyget.

   Norswede har därmed endast två fartyg kvar vilka båda går på fortsatt timecharter till Union Transport Plc.

   Norswede Shipping KS har, som tidigare framgått, ett betydande krav på Union Transport. Förhandlingar pågår fortsatt i syfte att dels säkerställa Norswedes fordran och att dels finna en långsiktigt lönsam sysselsättning för de två återstående fartygen.

   Investeringar

   M/T Prima har dockats under kvartalet för ca 5,5 mkr. Kostnaden för dockningen periodiseras över 36 månader.

   Moderbolaget

   Nettoomsättningen i moderbolaget under kvartalet blev

   31,5 mkr (34,7). Rörelseresultat blev -28,7 mkr (-15,8) och resultat efter finansnetto -29,5 (-14,6). Likvida medel uppgick den 30 juni till 17,3 mkr (1,3).

   Intressebolag

   Resultatandelar från de tre intressebolagen Norswede Shipping KS, i vilket SRAB direkt och indirekt äger 22 %, Crew Chart Ship Management (25%) samt Ivar Lundh & Co (20%) har påverkat kvartalsresultatet med

   -7,9 mkr (-3,4). Beloppet består till allra största delen av av- och nedskrivningar som gjorts i Norswede Shipping KS.

   Finansiell rekonstruktion

   Den rekonstruktion som man beslöt om vid extra bolagsstämma den 16 mars har nu till största del genomförts. En riktad emission om 33 mkr genomfördes under april månad och detsamma gäller en apportemission som innebar att samtliga utestående preferensaktier i fartygsägande dotterbolag förvärvats mot betalning i nyemitterade aktier i SRAB.

   Arbetet med en konvertibelemission, om 33 mkr, riktad till bolagets långivande banker kommer att vara slutfört under augusti månad. Härmed kommer bolagets fartygslån att reduceras med motsvarande belopp.

   Senare skall även en företrädesemission genomföras på i stort sett samma villkor som den riktade emissionen. Beslut om denna emission fattades på årsstämman i juni 2011.

   Förvärvsanalys

   I samband med förvärvet av utestående aktier i dotterbolag har en förvärvsanalys upprättats. Av denna framgick att förvärvet innebar en positiv resultateffekt på 60,4 mkr. Resultatet uppkom då minoritetsintressen om totalt 121,5 mkr förvärvats genom utgivande av egna aktier till ett värde av 61,1 mkr. Av de 60,4 mkr har 30,2 mkr använts för en nedjustering av fartygsvärden medan resterande 30,2 mkr resultatförts.

   Händelser efter rapportdatum

   Under mitten av juli månad förliste SRABs delägda fartyg MV Union Neptune. Mer om detta framgår under avsnittet "Torrlastfartygen" ovan. Fartyget var väl försäkrat och försäkringsersättning har utbetalats vilket kommer att ha en positiv resultateffekt under tredje kvartalet.

   Kommande rapporttillfällen

   Delårsrapport jan-sept 2011 27 oktober 2011

   Bokslutskommuniké 2011 16 februari 2012

    

   Delårsbokslutet har ej varit föremål för granskning av företagets revisor. Delårsrapporten finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.srab.se.

   Stockholm den 25 augusti 2011
   Styrelsen

   Summor inom parentes avser föregående år. Resultatsiffror jämförs med första halvåret 2010 medan balansräkningen jämförs mot årssaldon för 2010-12-31.

   Moderbolagets resultaträkning, Mkr

    jan - jun Helår
    2011 2010 2010
   Nettoomsättning 31,5 34,7 68,1
   Rörelsens kostnader -60,2 -50,5 -107,8
   Rörelseresultat -28,7 -15,8 -39,7
       
   Finansnetto -0,8 1,2 -15,6
   Resultat före skatt -29,5 -14,6 -55,3
       
   Skatt - - -
   Resultat efter skatt -29,5 -14,6 -55,3
       
       

   Koncernens resultaträkning, Mkr

    jan - jun Helår
    2011 2010 2010
   Nettoomsättning 31,5 36,2 70,4
   Rörelsens kostnader -10,2 -41,1 -167,3
   Resultatandel intresseföretag -7,9 -1,8 -5,3
   Rörelseresultat 13,4 -6,7 -102,2
       
   Finansnetto -9,5 -6,7 -14,8
   Resultat före skatt 3,9 -13,4 -117,0
       
   Skatt - - -
   Minoritetsintresse - -3,3 -6,6
   Resultat efter skatt 3,9 -16,7 -123,6
       

    

   Moderbolagets balansräkning, Mkr

    30 jun 31 dec
    2011 2010
   Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0
   Finansiella anläggningstillgångar 100,1 45,4
   Varulager 1,7 0,6
   Kortfristiga fordringar 6,1 8,5
   Kassa och bank 17,3 1,3
   Summa tillgångar 125,2 55,8
      
   Eget kapital 60,9 -3,6
   Långfristiga skulder 52,6 11,8
   Kortfristiga skulder 11,7 47,6
   Summa eget kapital och skulder 125,2 55,8

   Koncernens balansräkning, Mkr

    30 jun 31 dec
    2011 2010
   Materiella anläggningstillgångar 372,4 402,8
   Finansiella anläggningstillgångar 5,3 11,8
   Varulager 1,7 0,6
   Kortfristiga fordringar 6,1 8,5
   Kassa och bank 17,6 1,8
   Summa tillgångar 403,1 425,5
      
   Eget kapital 49,4 -52,2
   Minoritetsintresse - 121,5
   Långfristiga skulder 340,8 342,1
   Kortfristiga skulder 12,9 14,1
   Summa eget kapital och skulder 403,1 425,5

   Nyckeltal jan-jun jan-jun Helår
    2011 2010 2010
   Resultat per aktie, kr 0,30 -0,05 -0,36
   Resultat per aktie efter schablonskatt, kr 0,22 -0,04 -0,27
   Avkastning på eget kapital 8% Neg Neg
   Eget kapital per aktie, kr 3,79 0,16 Neg
   Antal aktier vid bokslutsdatum, tusental 13 054 342 891 342 891
   Antal egna aktier vid bokslutsdatum - - -
   Soliditet 12% 10 % Neg
   Soliditet, inkl. minoritet - 33 % 16 %
   Avkastning på eget kapital är beräknat på eget kapitalvid bokslutsdatum och resultat per aktie är beräknat som   
   resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid bokslutsdatum.   
   Koncernens kassaflödesanalys, Mkr jan-jun jan-jun Helår
    2011 2010 2010
   Kassaflöde från den löpande verksamheten -9,2 -2,1 -3,1
   Kassaflöde från nettoinvesteringar -5,5 -5,9 -9,5
   Kassaflöde från extern finansiering 30,5 -8,2 -8,1
   Periodens kassaflöde 15,8 -16,2 -20,7
   Förändring av eget kapital, Mkr jan-jun jan-jun Helår
    2011 2010 2010
   Ingående balans -52,2 72,2 72,2
   Nyemission 94,1 - -
   Emissionsutgifter -0,1 - -0,1
   Omräkningsdifferenser 3,7 -2,3 -0,7
   Periodens resultat 3,9 -16,7 -123,6
   Utgående eget kapital 49,4 53,2 -52,2

    

    

    

    

   Koncernens kvartalsdata, Mkr

   År  2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009
   Kvartal  2 1 4 3 2 1 4 3
   Nettoomsättning  16,0 15,5 16,1 18,1 19,0 17,2 17,4 20,9
   Rörelsens kostnader  8,9 -19,1 -17,3 -108,8 -21,8 -19,3 -21,0 -18,5
   Resultat från andelar i intresseföretag  -7,8 -0,1 -3,9 0,6 -1,1 -0,7 -0,8 -0,3
   Rörelseresultat  17,1 -3,7 -5,1 -90,1 -3,9 -2,8 -4,4 2,1
   Finansnetto  -4,6 -4,9 -4,2 -4,3 -3,1 -3,6 -3,9 -4,2
   Resultat före skatt  12,5 -8,6 -9,3 -94,4 -7,0 -6,4 -8,3 -2,1
   Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Minoritetsintresse 0,0 0,0 -1,6 -1,7 -1,7 -1,6 -2,0 9,0
   Resultat efter skatt 12,5 -8,6 -10,9 -96,1 -8,7 -8,0 -10,3 6,9

   SRAB Shipping AB (publ) Box 27233, SE-102 53 STOCKHOLM Tel +46-8-534 899 00, Fax +46-8-534 899 01 www.srab.se

   Om oss

   SRAB Shipping AB (publ) är ett rederi som har till målsättning att bedriva industriell sjöfart inom tank och kemikaliesektorn. Bolagets huvudsakliga marknadsområde utgörs av Östersjö- och Nordsjöområdet. Affärsidén är att för regionens basindustrier med egna eller inhyrda fartyg tillhandahålla rationella, kostnadseffektiva och miljösäkra transporter. Bolaget bedriver även handel med fartyg.

   Dokument & länkar