Riktad emission om 33 mkr fulltecknad

Som ett led i den pågående rekonstruktionen av SRAB Shipping AB (SRAB) togs ett beslut, på extra bolagsstämma den 16 mars 2011, om att genomföra en riktad emission om högst 6 600 000 000 aktier, till en teckningskurs om 0,005 kr per aktie, till "vissa finansiella investerare". Emissionen har nu framgångsrikt genomförts och fulltecknats vilket innebär att SRAB erhåller ett kapitaltillskott om totalt 33 mkr.

Efter beslut i SRABs styrelse har fördelning i den riktade emissionen gjorts enligt följande

Lawhill AB 3 300 000 000 nya aktier (16,5 mkr)

Pomona-gruppen AB 1 650 000 000 nya aktier (8,25 mkr)

Caelum AB 1 200 000 000 nya aktier (6,0 mkr)

Svenpab AB 450 000 000 nya aktier (2,25 mkr)

Lawhill AB samt Pomona-gruppen AB är sedan tidigare aktieägare i SRAB och efter riktad emission, och efter det att den pågående apportemissionen fulltecknats, kommer Lawhill AB äga drygt 25% och Pomona-gruppen AB drygt 21 % i SRAB.

Stockholm den 13 april 2011

SRAB SHIPPING AB (publ)

Styrelsen

SRAB Shipping AB (publ) är ett rederi som erbjuder tillförlitliga och säkra transporter av olje- och kemikalieprodukter framför allt inom Öster- och Nordsjöområdet. SRAB är listat på First North.

 

Certified Adviser för SRAB Shipping är Remium AB –

www.srab.se www.remium.com

SRAB Shipping AB (publ) Box 27233, SE-102 53 STOCKHOLM Tel +46-8-534 899 00, Fax +46-8-534 899 01 www.srab.se

Om oss

SRAB Shipping AB (publ) är ett rederi som har till målsättning att bedriva industriell sjöfart inom tank och kemikaliesektorn. Bolagets huvudsakliga marknadsområde utgörs av Östersjö- och Nordsjöområdet. Affärsidén är att för regionens basindustrier med egna eller inhyrda fartyg tillhandahålla rationella, kostnadseffektiva och miljösäkra transporter. Bolaget bedriver även handel med fartyg.

Dokument & länkar