Årsstämman 2015 valde Bengt Kjell till ny ordförande i styrelsen

Årsstämman i SSAB ägde rum idag den 8 april 2015 i Stockholm. Bengt Kjell valdes till ny ordförande i styrelsen. Årstämman beslutade att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2014.

Det beslutades att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Omval av styrelseledamöterna Petra Einarsson, Kim Gran, Matti Lievonen, Martin Lindqvist, Annika Lundius, John Tulloch och Lars Westerberg samt nyval av Bengt Kjell. Nyval av Bengt Kjell till ordförande i styrelsen. Avgående var styrelseordföranden Sverker Martin-Löf och ledamoten Jan Johansson. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Årsstämman beslutade om styrelsearvode på 1 650 000 kr till ordföranden och på 550 000 kr till varje styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kr med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket ska ersättas med 125 000 kr. Till revisorn skall arvode utgå enligt godkänd räkning.

Det beslutades om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade att någon utdelning för räkenskapsåret 2014 inte lämnas.

Det beslutades att revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag. Omval av PricewaterhouseCoopers (PwC) till och med årsstämman 2016.

Informationen är sådan som SSAB är skyldig att offentliggöra enligt den svenska och respektive finska värdepappersmarknadslagen. Översänt för offentliggörande den 8 april 2015 kl. 15.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Chef för Investor Relations, andreas.koch@ssab.com, 08-45 45 729

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com  

 

Taggar:

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar