Beslut vid SSABs årsstämma 2013

Årsstämman i SSAB ägde rum idag den 12 april 2013 i Stockholm.

Utdelning

Årsstämman fastställde utdelningen till 1,00 krona per aktie med avstämningsdag den 17 april 2013. Beräknad utbetalning från Euroclear Sweden AB den 22 april 2013.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Styrelsearvoden

Årsstämman tog beslut om styrelsearvode med 1 425 000 kr till ordföranden och med 475 000 kr till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kr med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket ska ersättas med 125 000 kr. Till revisorn skall arvode utgå enligt godkänd räkning.

Styrelseledamöter

Det beslutades att styrelsen ska bestå av nio ledamöter. Omval av styrelseledamöter Anders G Carlberg, Jan Johansson, Martin Lindqvist, Annika Lundius, Sverker Martin-Löf, Matti Sundberg, John Tulloch och Lars Westerberg. Nyval av Pär Östberg.

Omval av Sverker Martin-Löf till ordförande i styrelsen.

Revisorer

Det beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag. Omval av PricewaterhouseCoopers till och med årsstämman 2014.

Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra personer i bolagets ledning

Det beslutades om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag som fanns med i kallelsen.

Riktlinjerna i fulltext finns tillgängliga på SSABs hemsida.

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Stålnert, Informationsdirektör                    08-45 45 734

Catarina Ihre, Director Investor Relations             08-45 45 729

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 45 länder och produktionsanläggningar i Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm. www.ssab.com.

Taggar:

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera