Beslut vid SSABs årsstämma 2017

Årsstämman i SSAB ägde rum idag den 6 april 2017 i Stockholm. Pasi Laine valdes till ny styrelseledamot. Årstämman beslutade också att någon utdelning för räkenskapsåret 2016 inte lämnas. 

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Disposition av resultat

Årsstämman beslutade att någon utdelning för räkenskapsåret 2016 inte lämnas.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade om styrelsearvode med 1 650 000 kr till ordföranden och med 550 000 kr till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i revisionsutskottet ska utgå med 125 000 kr med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket ska ersättas med 200 000 kr. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i ersättningsutskottet ska utgå med 100 000 kr med undantag för uppdraget som ordförande i ersättningsutskottet vilket ska ersättas med 150 000 kr. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Styrelseledamöter

Det beslutades att styrelsen ska bestå av nio ledamöter. Omval av styrelseledamöterna Petra Einarsson, Marika Fredriksson, Bengt Kjell, Matti Lievonen, Martin Lindqvist, Annika Lundius, John Tulloch och Lars Westerberg samt nyval av Pasi Laine.

Omval av Bengt Kjell till ordförande i styrelsen.

Revisorer

Det beslutades att revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag. Omval av PwC till och med årsstämman 2018.

Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning 

Det beslutades om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag.

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Hillström, Head of IR, per.hillstrom@ssab.com, +46 70 2952 912

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. http://www.ssab.com/.

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera