Fortsatt stark utveckling i SSAB

SSAB presenterar återigen ett starkt resultat för tredje kvartalet. Försäljningen uppgick till 13686 (7020) Mkr, varav 5838 Mkr hänför sig till förvärvet av nordamerikanska stålbolaget IPSCO. Resultatet före avskrivningar (EBITDA) och poster av engångskaraktär uppgick till 2956 (1289) Mkr.

Den enskilt största händelsen under kvartalet var att SSAB slutförde förvärvet av IPSCO. Under kvartalet har mycket arbete lagts ner på att föra de två företagen samman och IPSCO är nu organisatoriskt helt införlivat med SSAB. Förvärvet av IPSCO lägger grunden för en fortsatt stark utveckling för SSAB:s nischprodukter.

- Det första steget i att föra samman SSAB och IPSCO har slutförts på ett framgångsrikt sätt. Arbetet med att uppnå samordningsfördelarna pågår och löper på enligt plan. Ledningarna inom SSAB och IPSCO har utvecklat ett mycket gott samarbete, vilket möjliggjort en framgångsrik integrationsprocess, säger Olof Faxander, SSAB’s VD.

- Resultatmässigt går IPSCO som vi förväntat oss med undantag av att vi sett en viss försvagning på grund av lageravveckling hos nordamerikanska rörkunder under 2007.

I och med förvärvet av IPSCO ingår poster av engångskaraktär på -1271 Mkr i resultatet före skatt. Dessa poster hänför sig främst till fördelningen av uppkommen goodwill vid affären.

Den ursprungliga delen av SSAB har uppvisat en stark resultatutveckling med ökad andel spetsprodukter.

SSAB genomförde en nyemission på 10 miljarder kronor under augusti som en del i att finansiera förvärvet. Intresset var mycket stort både bland nuvarande och nya aktieägare såväl i Sverige som internationellt.

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar