Halvårsrapport 2002

Halvårsrapport 2002 · Resultatet efter finansnetto för andra kvartalet var i stort sett i nivå med i fjol och uppgick till 295 (321) Mkr. Resultatet för halvåret uppgick till 477 (786) Mkr. · Leveranserna av specialprodukter ökade under andra kvartalet med drygt 15% jämfört med i fjol. · Efter ett starkt kassaflöde under det andra kvartalet uppgick kassaflödet för första halvåret till 946 (-112) Mkr. Koncernens resultat 2001 2002 2001 2002 2001 juli 01- Mkr kv 2 kv 2 halvår halvår helår juni 02 Försäljning 5 295 5 139 10 576 10 073 19 682 19 179 Kostnad för sålda varor -4 451 -4 422 -8 792 -8 744 -16 984 -16 936 Bruttoresultat 844 717 1 784 1 329 2 698 2 243 Försäljnings- och -492 -400 -963 -770 -1 786 -1 593 administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och - 8 15 20 3 153 136 kostnader Intressebolag 4 7 14 7 3 -4 Rörelseresultat 364 339 855 569 1 068 782 Finansnetto -43 -44 -69 -92 -155 -178 Resultat efter finansnetto 321 295 786 477 913 604 Skatt -97 -88 -236 -143 -277 -184 Minoritetsandelar -2 -3 -8 -7 -17 -16 Resultat efter skatt 222 204 542 327 619 404 Räntabilitet på sysselsatt - - - - 8 6 kapital före skatt (%) Räntabilitet på eget kapital - - - - 6 4 efter skatt (%) Vinst per aktie (kr) 2,20 2,00 5,40 3,20 6,10 4,00 Eget kapital per aktie (kr) 95,70 94,60 95,70 94,60 96,70 94,60 Soliditet (%) 50 51 50 51 51 51 Nettoskuldsättningsgrad (%) 40 34 40 34 38 34 Aktier vid periodens slut 100,90 100,90 100,90 100,90 100,90 100,90 (milj. st.) Genomsnittligt antal aktier 100,90 100,90 101,23 100,90 101,06 100,90 (milj. st.) Marknad Stålkonsumtionen i såväl Västeuropa som USA har varit relativt oförändrad under andra kvartalet. Botten i den konjunkturavmattning i Västeuropa som inleddes hösten 2000 förefaller nu ha nåtts och stålförbrukningen förväntas åter öka mot slutet av detta år. Genom att de stora europeiska stålproducenterna prioriterade pris före volym kunde priserna på tunnplåt i Västeuropa höjas under kvartalet. Priserna på grovplåt var däremot i stort sett oförändrade. I USA ökade stålpriserna snabbt efter införandet av ståltullar och ligger för närvarande på en väsentligt högre nivå än i Europa. Koncernens stålprodukter har belagts med strafftullar på 30% sedan tullarna infördes den 20 mars. Undantag från strafftullar har begärts för specialprodukterna kylda stål samt extra och ultra höghållfast tunnplåt. Hittills har undantag beviljats för extra och ultra höghållfast tunnplåt motsvarande ca 25% av volymerna specialprodukter till den amerikanska marknaden. Under andra kvartalet kunde koncernens tunnplåtspriser i lokala valutor höjas med knappt 5% för de avtal - motsvarande knappt 50% av leveransvolymen - som omförhandlades medan priserna på såväl kylda stål som ordinär grovplåt var i stort sett oförändrade. I svenska kronor minskade dock priserna med 1% till följd av den starkare svenska kronan. En säsongsmässigt bättre produktmix medförde dock att priserna i svenska kronor sammantaget ökade med 2% jämfört med förgående kvartal. Priserna under andra kvartalet var därmed 5% lägre än i fjol och har hittills under året varit 6% lägre än under fjolåret. Inför tredje kvartalet har fortsatta prishöjningar genomförts för tunnplåt. I de avslut som hittills gjorts uppgår prishöjningarna till ca 30 euro/ton. Prishöjningarna kommer att påverka ca 70% av tunnplåtsvolymerna under andra halvåret. Produktion och leveranser Produktionen var fortsatt stabil under det andra kvartalet. Plåtproduktionen uppgick till 850 kton vilket var 10% högre än i fjol och i stort sett lika med föregående kvartal. Produktionen har därmed under första halvåret varit 7% högre än i fjol. Råstålsproduktionen uppgick till 996 kton vilket var i nivå med såväl fjolåret som föregående kvartal. Råstålsproduktionen under första halvåret har därmed varit oförändrad jämfört med i fjol. Leveranserna i stålrörelsen var ungefär oförändrade jämfört med föregående kvartal och uppgick till 842 kton. Hittills under året har därmed leveranserna från stålrörelsen ökat med 15% jämfört med i fjol. Leveranserna av koncernens specialprodukter, höghållfast tunnplåt och kylda stål, ökade markant under andra kvartalet. Leveranserna av extra och ultra höghållfast tunnplåt ökade med 24% huvudsakligen beroende på leveranser till nya kunder medan leveranserna av kylda stål ökade med 12%. Sammantaget har därmed leveranserna under första halvåret av höghållfast tunnplåt och kylda stål ökat med 5% jämfört med i fjol och motsvarat 38% av den totala leveransvolymen. Stålrörelsens leveranser under första halvåret till den svenska marknaden har varit 3% lägre än i fjol men legat på samma nivå som under hösten 2001. Leveranserna i den Sverigeberoende handelsrörelsen har i stort sett varit oförändrade. Försäljning och resultat Försäljningen var 2% högre än under första halvåret i fjol rensat för den under föregående år avyttrade industrivaruhusrörelsen. Lägre priser gav en försäljningsminskning med 4 procentenheter medan högre volymer gav en ökning med 6 procentenheter. Försäljningen uppgick sammantaget till 10 073 (10 576, varav industrivaruhusgruppen 697) Mkr. Kol- och malmupphandlingarna är nu avslutade och innebar en prissänkning i dollar på 3% respektive knappt 8%. Avtalet för malm gäller från årets början och har därför fått genomslag i kostnaderna under första halvåret. Avtalen för kol gäller däremot från 1 april men får på grund av inneliggande lager inte genomslag i kostnaderna förrän i tredje kvartalet. Inköpen av malm och kol som görs i dollar terminssäkrades i mitten av juli. För andra halvåret ger därmed avtalen en kostnadsminskning i kronor på 12% för kol och 9% för malm jämfört med första halvåret. Sammantaget har råvarukostnaderna under första halvåret varit 11% högre än under fjolåret genom att effekten av de stora prisökningarna i föregående års kolavtal påverkat första halvårets kostnader. Trots ökade volymer var förädlingskostnaderna under andra kvartalet något lägre än i fjol. Sammantaget under första halvåret har förädlingskostnaderna varit 1% lägre än i fjol. Rörelseresultatet under andra kvartalet var något sämre än i fjol och uppgick till 339 (364) Mkr. Lägre marginaler i stålrörelsen försämrade kvartalets resultat med 120 Mkr medan högre volymer förbättrade det med 100 Mkr. Rörelseresultatet för första halvåret minskade därmed till 569 (855) Mkr. Lägre marginaler i stålrörelsen försämrade resultatet med 450 Mkr medan ökade volymer förbättrade med 140 Mkr. Resultatanalysen framgår av nedanstående tabell. Förändring av rörelseresultatet mellan första halvåret 2002 och första halvåret 2001 (Mkr) Stålrörelsen - Försämrade marginaler -450 - Högre volymer +140 Handels- och vidareförädlingsrörelserna - Förbättrade marginaler +5 - Högre volymer +5 Lägre förädlingskostnader +16 Lägre avskrivningar +28 Övrigt -30 Förändring i rörelseresultat -286 Förändrade valutarelationer jämfört med första halvåret ifjol har påverkat stålrörelsens marginaler och därmed resultatet positivt med knappt 100 Mkr. Finansnettot under första halvåret uppgick till -92 (-69) Mkr och resultatet efter finansnetto uppgick därmed till 477 (786) Mkr. Vinsten per aktie minskade till 3,20 (5,40) kronor. Investeringar Under första halvåret togs beslut om nya investeringar på totalt 505 (458) Mkr. Av dessa avser knappt 140 Mkr beslutet att investera i en första etapp av en renovering av koksverket i Luleå. Etappen är genomförd i slutet av 2002. Ytterligare knappt 100 Mkr avser beslutet att investera i en fjärde presshärdningslinje i SSAB HardTechs anläggning i USA. Den nya linjen beräknas tas i drift i början av 2004. Investeringsutbetalningarna minskade under första halvåret till 315 (416) Mkr. De stora projekt som pågår är investeringen i utökad klippkapacitet inom SSAB Tunnplåt för ca 200 Mkr samt investeringen i en femte presshärdningslinje i SSAB HardTechs anläggning i Luleå för ca 60 Mkr. Finansiering och likviditet Kassaflödet under första halvåret uppgick till 946 (-112) Mkr. I kassaflödet ingår effekt av utbetalning av medel från Alecta med 44 (- 105) Mkr. Bakom det starka kassaflödet ligger ett minskat varulager på drygt 800 Mkr sedan årets början. Det positiva kassaflödet medförde att nettoskulden efter årets utdelning på 504 Mkr minskade till 3 246 Mkr. Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 349 (261) Mkr, varav i moderbolaget 246 (94) Mkr. För långfristig upplåning finns ett Medium Term Note-program medan kortfristig upplåning främst sker inom ett certifikatprogram. Lånemöjligheterna inom dessa båda program uppgår till vardera 2 000 Mkr. I slutet av juni uppgick upplåningen inom programmen till 3 094 (3 757) Mkr. Utsikter för resten av året Någon generellt ökad stålförbrukning i Europa förutses inte förrän i slutet av året. Priserna på tunnplåt har dock kunnat höjas i Västeuropa. I kombination med minskade råvarukostnader under andra halvåret medför detta att marginalerna i stålrörelsen förväntas öka. Leveranstakten såväl i stålrörelsen som i handels- och vidareförädlingsrörelsen bedöms dock bli ungefär oförändrad jämfört med första halvåret. De kostnadsreducerande åtgärder som vidtagits i koncernen medför att förädlingskostnaderna i absoluta tal inte bedöms öka jämfört med fjolåret. Känslighetsanalys Förändring Effekt på under resten Resultateffekt vinst per av året, % , Mkr aktie, kr Plåtpris - 5 270 1,95 stålrörelsen Volym - 5 125 0,90 stålrörelsen Volym - 5 20 0,15 handelsrörelsen Marginal - 2%-enh 50 0,35 handelsrörelsen Kronindex 5 175 1,25 I känslighetsanalysen beskrivs hur förändringar under resterande del av året i angivna faktorer jämfört med första halvåret påverkar årets resultat före skatt och vinst per aktie. Stockholm den 22 juli 2002 Anders Ullberg ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/22/20020722BIT00220/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/22/20020722BIT00220/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar