Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma SSAB Svenskt Stål AB har idag publicerat bifogad kallelse till bolagsstämman i Oxelösund torsdagen den 27 april 2000 kl 13.00. Kallelse till ordinarie bolagsstämma i SSAB Svenskt Stål AB (publ) Bolagsstämman hålls i Oxelösund, torsdagen den 27 april 2000 kl 13.00 Anmälan Rätt att delta på bolagsstämman har den aktieägare som, dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs den 17 april 2000, dels anmäler sin avsikt att delta på bolags-stämman senast den 25 april 2000 kl 12.00. Anmälan om deltagande på stämman sker per post, telefon eller telefax till: SSAB Svenskt Stål AB Koncernstab Ekonomi Box 26208 100 40 Stockholm telefon 08 45 45 700 telefax 08 45 45 705 Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer) samt adress och telefonnummer. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste ägarregistrera sina aktier för att kunna delta på bolagsstämman. För att aktierna skall kunna omregistreras i tid bör aktieägare begära tillfällig ägarregistrering, sk rösträttsregistrering, i god tid före den 17 april 2000. Dagordning 1 Val av ordförande vid stämman. 2 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd. 4 Val av justeringsmän. 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncern- redovisningen och koncernrevisions-berättelsen. 7 Beslut om: a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen. b) Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. c) Avstämningsdag för utdelning. d) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 9 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer. 10 Val av styrelse. 11 Val av nomineringskommitté. 12 Förvärv av egna aktier. 13 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Förslag till beslut Aktieägare, som tillsammans representerar drygt 50% av det totala röstetalet och av aktierna i bolaget, har anmält att de vid bolagsstämman, så vitt avser punkterna 8-11, kommer att framföra följande förslag. 8 Åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter. 9 Arvode utgår med oförändrat 1,2 Mkr till de av bolagsstämman utsedda styrelseledamöterna att fördelas dem emellan enligt styrelsens bestämmande. Arvode till revisorerna utgår enligt räkning. 10 Omval av ordinarie ledamöterna Anders G Carlberg, Per-Olof Eriksson, Carl-Erik Feinsilber, Leif Gustafsson, Sven- Åke Johansson och Torsten Sandin. Nyval av Anders Lannebo och Jan Sjöqvist. 11 Omval av Carl-Erik Feinsilber, Björn Franzon och Leif Gustafsson. Styrelsen föreslår för punkterna 7 och 12. 7 Utdelning för 1999 lämnas med 4,50 kronor per aktie med avstämningsdag den 3 maj 2000. 12 Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst 11 210 880 aktier, motsvarande högst 10 procent av antalet aktier i bolaget, varvid det fulla antalet aktier får avse aktier av serie A eller serie B eller en kombination därav. För förvärvade aktier får betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs, med en avvikelse som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärv skall ske på OM Stockholmsbörsen och bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Syftet med återköpet är att ge möjlighet att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma justera bolagets kapitalstruktur. Bolagsstämmans beslut under punkt 12 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Stockholm i mars 2000. SSAB Svenskt Stål AB (publ) Styrelsen I anslutning till stämman kommer det att finnas möjlighet att delta i en verksvisning av SSABs produktionsanläggningar i Oxelösund. Anmäl intresse i samband med anmälan till bolagsstämman. Stämmolokalen öppnar kl 12.30. Välkommen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00190/bit0002.pdf

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar