Rapport för de tre första kvartalen 1998

Rapport för de tre första kvartalen 1998 Ökat utbud av stål i Västeuropa sätter press på stålpriserna. Resultatet efter finansnetto för årets tre första kvartal minskade med 53 Mkr till 1199 (1252) Mkr. För helåret bedöms resultatet efter finansnetto försämras drygt 20% jämfört med 1997. Inlösenprogrammet, som i juni medförde inlösen av 15,9 miljoner aktier för totalt 3305 Mkr, slutfördes under oktober. Koncernens resultat 1997 1998 1997 okt 97- Mkr jan-sep jan-sep helår sep 98 Försäljning 12753 13528 17474 18249 Kostnad för sålda varor -10566 -11206 -14264 -14904 Bruttoresultat 2187 2322 3210 3345 Försäljnings- och -1210 -1248 -1663 -1701 administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och - 119 2 132 15 kostnader - netto Intressebolag 63 49 84 70 Rörelseresultat 1159 1125 1763 1729 Finansnetto 93 74 143 124 Resultat efter finansnetto 1252 1199 1906 1853 Skatt -344 -329 -536 -521 Minoritetsandelar -27 -18 -34 -25 Resultat efter skatt 881 852 1336 1307 Räntabilitet på sysselsatt - - 14 14 kapital före skatt Räntabilitet på eget kapital - - 11 11 efter skatt (%) Vinst per aktie (kr) * 6,90 7,00 10,40 10,60 Eget kapital per aktie (kr) * 96,50 87,40 100,00 87,40 Soliditet (%) 70 59 70 59 Aktier vid periodens slut 128,00 112,11 128,00 112,11 (milj st.)* *Beräkning utförd exklusive 16 miljoner C-aktier Marknad Stålkonsumtionen i Västeuropa och USA bedöms i år öka med 6 respektive 4% och därmed uppnå sin högsta nivå någonsin. Det förefaller dock som om stålförbrukningen nu planat ut. Stålefterfrågan i Asien har däremot minskat kraftigt - ca 10% i Japan och 30% i Korea. Detta har bl a medfört en avsevärt lägre export till Asien från väst- och östeuropeiska stålproducenter och en väsentligt ökad export från asiatiska stålproducenter till främst USA och Västeuropa. Denna förändring av det globala handelsflödet av stål har i Västeuropa medfört ett kraftigt ökat utbud av stål och sedan slutet av andra kvartalet satt press på priserna. Koncernens stålpriser minskade i tredje kvartalet med i genomsnitt 4% i lokala valutor. Försvagningen av den svenska kronan och en något bättre produktmix medförde dock att prisgenomslaget i svenska kronor begränsades till 1%. Hittills under året har priserna därmed varit 11% högre än under fjolåret. Stålrörelsens orderingång från svenska kunder har under tredje kvartalet legat på ungefär samma nivå som tidigare under året. Leveranserna till svenska kunder har varit 4% högre än 1997. Även volymerna i den Sverigeberoende handelsrörelsen har legat på samma nivå som tidigare under året. Volymerna hittills i år har varit 7% högre än under fjolåret. Produktion och leveranser Sedan slutet av mars sker all grovplåtsproduktion i det nya kvartovalsverket i Oxelösund. Inkörningen av det nya verket har tagit längre tid än planerat och medfört att produktionen under de tre första kvartalen varit drygt 15% lägre än under fjolåret. Tunnplåtsproduktionen begränsades även under tredje kvartalet av ett antal mindre störningar men har hittills ändå varit 3% högre än under fjolåret. Råstålsproduktionen under tredje kvartalet uppgick till 565 kton och plåtproduktionen till knappt 550 kton vilket var i nivå med tredje kvartalet 1997. Leveranserna från stålrörelsen var till följd av inkörningen av kvartovalsverket och störningar i bredbandverket 4% lägre än under tredje kvartalet i fjol. Försäljning och resultat Försäljningen ökade under de tre första kvartalen med 6% till 13528 (12753) Mkr. Av ökningen beror fem procentenheter på högre priser medan högre volymer svarar för en procentenhet. Kostnaderna för malm och kol var under de tre första kvartalen 8% högre och förädlingskostnaderna 6% högre än under 1997. För de tre första kvartalen försämrades rörelseresultatet något till 1125 (1159) Mkr. Som framgår av tabellen på nästa sida bidrog förbättrade marginaler i stålrörelsen och ökade volymer i handels- och vidareförädlingsrörelserna med 560 Mkr medan ökade förädlingskostnader för- sämrade resultatet med 240 Mkr. Föregående år ingick dessutom poster av engångskaraktär (realisationsvinster) med en resultateffekt på drygt 90 Mkr. Förändring av rörelseresultatet mellan de tre första kvartalen 1998 och de tre första kvartalen 1997 (Mkr) Stålrörelsen - Förbättrade marginaler +480 - Lägre leveranser -90 Handels- och vidareförädlingsrörelserna - Försämrade marginaler -90 - Högre volymer +80 Ökade förädlingskostnader -240 Ökade avskrivningar -47 Poster av engångskaraktär 1997 -90 Övrigt -37 Försämrat rörelseresultat -34 Finansnettot för kvartalet försämrades till -15 (34) Mkr till följd av den förändrade kapitalstrukturen efter genomförd inlösen av aktier. För de tre första kvartalen uppgick finansnettot till 74 (93) Mkr. Resultatet efter finansnetto för årets tre första kvartal var 53 Mkr lägre än i fjol och uppgick till 1199 (1252) Mkr. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet försämrades till -52 (141) Mkr. De huvudsakliga förklaringarna till försämringen är lägre leveranser i stålrörelsen och ökade förädlingskostnader, bl a beroende på mer omfattande semesterarbeten än föregående år. Investeringar Under de tre första kvartalen fattades beslut om investeringar på totalt 1685 (749) Mkr. Av dessa avser 850 Mkr beslutet att modernisera och utvidga den stora masugnen i Luleå så att en utökad råjärnsproduktion efter ombyggnaden kan köras i enbart en masugn i stället för som idag i två masugnar. Inom stålrörelsen är de två stora projekten - utvecklingsplan Domex 2000 och Generalplan OX 2000 - som tillsammans innehåller investeringar på ca 3 miljarder kronor inne i sitt slutskede. Genom dessa projekt skapas förutsättningar för en fortsatt expansion för specialprodukterna höghållfast tunnplåt respektive kylda stål inom grovplåtsområdet. Intrimningen av det nya kvartovalsverket i Oxelösund fortsätter. I Borlänge pågår sedan början av oktober provvalsning i det nya förparet med gott resultat. Inom SSAB HardTech startade produktionen i den första linjen i den nya produktionsenheten i USA som planerat under september. Den andra linjen kommer att startas upp under fjärde kvartalet. Totalt omfattar detta projekt investeringar på 500 Mkr. I masugnsprojektet pågår uppförandet av den nya råvaruhanteringen som kommer att tas i drift sommaren 1999. Investeringsutbetalningarna under de tre första kvartalen var 1504 (1486) Mkr, varav 853 (1040) Mkr hänförde sig till ovan nämnda fyra projekt. Totalt återstår utbetalningar till och med år 2000 inom dessa projekt på drygt 1,4 miljarder kronor. Aktieinlösen Inlösen av 15,9 miljoner aktier för totalt 3305 Mkr genomfördes den 25 juni. Tingsrätten gav i månadsskiftet september/oktober tillstånd att lösa in de 16 miljoner C-aktier som Handelsbanken tecknade för sammanlagt 400 Mkr i juni. Genom denna nyemission kunde det övriga inlösenförfarandet göras snabbare. Inlösen av C-aktierna skedde till nominellt värde - 400 Mkr - den 16 oktober, varefter inlösenprogrammet är helt avslutat. Inlösenförfarandet påverkar endast delvis räntabilitetstal och vinst per aktie i denna rapport. Vid en proformaberäkning med antagande om att inlösen skulle ha skett vid början av aktuell period skulle dessa nyckeltal ha förändrats enligt följande: Proforma Redovisat Räntabilitet på sysselsatt kapital före skatt 14 14 (rullande 12-månader), % Räntabilitet på eget kapital efter skatt 13 11 (rullande 12-månader), % Vinst per aktie (jan-sep 1998), kr 7,00 7,00 Vinst per aktie (rullande 12-månader), kr 10,80 10,60 Finansiering och likviditet Kundfordringarna har minskat medan varulagret ökat något under tredje kvartalet. Investeringsutbetalningarna var fortsatt höga. Kassaflödet uppgick till -210 (-153) Mkr. För långfristig finansiering har under året introducerats ett MTN (Medium Term Note)-program på totalt 1500 Mkr. Samtidigt har ramen för koncernens svenska certifikatprogram ökats till 1500 Mkr. Upplåningen inom dessa två program var vid slutet av tredje kvartalet ca 1500 Mkr. Det negativa kassaflödet, upplåningen, inlösenprogrammet samt utbetalningen av utdelningen har sammantaget inneburit att de likvida medlen minskat med 2141 Mkr sedan årets början till 1751 Mkr. De räntebärande skulderna var vid utgången av tredje kvartalet 760 Mkr större än de räntebärande tillgångarna. Känslighetsanalys Förändring Resultateffekt Effekt på under fjärde vinst per fjärde kvartalet, Mkr aktie, kr kvartalet % Plåtpris - 5 125 0,75 stålrörelsen Volym - 5 50 0,30 stålrörelsen Volym - 5 15 0,10 handelsrörelsen Marginal - 2%-enheter 30 0,20 handelsrörelsen Kronindex 5 75 0,45 Utsikter för resten av året Stålförbrukningen i Västeuropa bedöms minska något under fjärde kvartalet. Kunderna anpassar sig dessutom till kortare leveranstider från stålföretagen. Detta har medfört en något svagare orderingång i stålrörelsen. Det högre utbudet av stål i Västeuropa kommer fortsatt att pressa stålpriserna under fjärde kvartalet, vilket leder till försämrade marginaler i stålrörelsen. Volymerna i handels- och vidareförädlingsrörelserna bedöms ligga kvar på nuvarande nivå under större delen av fjärde kvartalet men avslutningen på året kan bli något svagare än normalt. Detta bedöms sammantaget medföra att resultatet efter finansnetto för helåret försämras med drygt 20% jämfört med 1997. Stockholm den 27 oktober 1998 Torsten Sandin Granskningsrapport Vi har företagit översiktlig granskning av denna kvartalsrapport och därvid följt rekommendationen utfärdad av Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att kvartalsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm den 27 oktober 1998 Åke Danielsson Göran Tidström Auktoriserade revisorer Bokslutskommuniké för 1998 publiceras den 12 februari 1999. Finansieringsanalys 1997 1998 1997 okt 97- Mkr jan-sep jan-sep helår sep 98 Resultatavräknad affärsverksamhet 1504 1574 2204 2274 Förändring av rörelsekapital -171 -280 -437 -546 Investeringsverksamhet -1486 -1504 -2021 -2039 Kassaflöde -153 -210 -254 -311 Finansieringsverksamhet -446 -1931 -359 -1844 Förändring av likvida medel -599 -2141 -613 -2155 Koncernens balansräkning 30 sep 31 dec 30 sep Mkr 1997 1997 1998 Tillgångar Anläggningstillgångar 7457 7858 8727 Varulager 2986 3260 3560 Kundfordringar 2708 2580 2756 Övriga fordringar 566 621 450 Likvida medel 3906 3892 1751 Summa tillgångar 17623 18211 17244 Eget kapital och skulder Eget kapital 12339 12821 10204 Minoritetsandelar 168 175 161 Avsättningar 1563 1699 1779 Långfristiga skulder 678 511 1161 Kortfristiga skulder 2875 3005 3939 Summa eget kapital och 17623 18211 17244 skulder Dotterbolagens försäljning och resultat Resultat Räntabilitet på Försäljning Rörelseres efter sysselsatt ultat finansnetto kapital (%) 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 okt 97- Mkr jan- jan-sep jan- jan- jan- jan- Helår sep 98 sep sep sep sep sep Dotterbolag: SSAB Tunnplåt 6152 6631 496 666 460 627 20 22 SSAB Oxelösund 3016 3191 193 167 144 94 12 9 Plannja 747 781 67 60 62 55 25 20 SSAB HardTech 265 262 94 70 87 59 36 20 Dickson PSC 78 82 21 12 22 12 25 16 Tibnor 4602 4882 267 177 251 169 23 17 Övriga 429 391 11 -2 53 43 - - dotterbolag Moderbolaget: SSAB Finans 0 0 7 -9 69 62 - - Övriga 0 0 -27 -46 74 47 - - moderbolaget * Intressebolag - - 31 31 31 31 - - Koncernjusterin -2536 -2692 -1 -1 -1 0 - - gar Summa 12753 13528 1159 1125 1252 1199 14 14 *Exkl utdelning från dotter- och intressebolag. Resultatet i övriga moderbolaget består främst av ett positivt finansnetto. Resultat per kvartal Mkr 1/962/963/964/961/972/973/974/971/982/983/98 Försäljning 47014580357343094325464037884721492948143785 Rörelsens - - - - - - - - - - - kostnader 37863856337437393710389234643940411440703630 Avskrivningar -180-182-186-202-194-194-203-198-208-214-216 Intressebolag 16 18 20 27 16 28 19 21 18 22 9 Finansnetto 93 82 84 93 33 26 34 50 52 37 -15 Resultat efter 844 642 117 488 470 608 174 654 677 589 -67 finansnetto ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/27/19981027BIT00390/bit0001.doc Rapport http://www.bit.se/bitonline/1998/10/27/19981027BIT00390/bit0002.doc Pressmeddelande

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar