Rapport för de tre första kvartalen 2001

Rapport för de tre första kvartalen 2001 · Resultatet för de tre första kvartalen rensat från poster av engångskaraktär var i stort sett oförändrat och uppgick till 790 (816) Mkr. · Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 82 (-142) Mkr. Rensat från poster av engångskaraktär var resultatförbättringen nästan 100 Mkr. Förbättringen var främst hänförlig till att metallurgin i Luleå kunde köras under sommaren. · Kassaflödet för de tre första kvartalen var positivt och uppgick till 237 (-514) Mkr. Koncernens resultat 2000 2001 2000 2001 2000 okt 00- Mkr kv 3 kv 3 kv 1-3 kv 1-3 helår sep 01 Försäljning 4 161 4 535 14 010 15 111 19 271 20 372 Kostnad för sålda varor -3 851 -4 -11 -12 934 -16 -17 192 142 842 100 Bruttoresultat 310 393 2 168 2 177 3 171 3 180 Försäljnings- och -421 -394 -1 322 -1 357 -1 830 -1 865 administrationskostnade r Övriga rörelseintäkter 5 135 608 155 601 148 och -kostnader *) Intressebolag 3 -5 12 9 20 17 Rörelseresultat -103 129 1 466 984 1 962 1 480 Finansnetto -39 -47 -75 -116 -92 -133 Resultat efter -142 82 1 391 868 1 870 1 347 finansnetto Skatt 39 -30 -396 -266 -517 -387 Minoritetsandelar -5 -12 -39 -20 -42 -23 Resultat efter skatt -108 40 956 582 1 311 937 Räntabilitet på - - - - 15 11 sysselsatt kapital före skatt (%) Räntabilitet på eget - - - - 14 10 kapital efter skatt (%) Vinst per aktie (kr) -1,00 0,40 8,70 5,80 12,00 9,20 Eget kapital per aktie 91,10 96,40 91,10 96,40 94,80 96,40 (kr) Soliditet (%) 51 51 51 51 50 51 Aktier vid periodens 105,03 100,9 105,03 100,90 102,54 100,90 slut (milj. st.) 0 Genomsnittligt antal 107,75 100,9 110,37 101,12 108,84 101,91 aktier (milj. st.) 0 *) Resultatet av försäljningen av Tibnors industrivaruhusgrupp på 135 Mkr ingår som övrig rörelseintäkt i kvartal 3. Resultateffekten av överskottsmedel från SPP ingick i fjolårets resultat med 625 Mkr i kvartal 2 samt med 636 Mkr i helåret. Marknad Stålförbrukningen i Västeuropa har minskat något under året. I USA sjönk däremot konsumtionen starkt redan under andra halvåret i fjol men har sedan legat kvar på denna nivå. Under september minskade dock stålförbrukningen i USA ytterligare. IISI förutser emellertid fortfarande i sin höstprognos att stålkonsumtionen i världen i år kommer att öka något till följd av en fortsatt stark tillväxt i Kina. Orderingången för koncernens tunnplåtsprodukter minskade markant under slutet av fjolåret vilket medförde lägre leveranser under första kvartalet. En ökad orderingång under första kvartalet medförde dock att leverans- och produktionstakten åter kunde ökas under andra och tredje kvartalen. För kylda stål och ordinär grovplåt har efterfrågan varit stark. En viss försvagning har dock noterats för såväl tunn- som grovplåtsprodukter i slutet av tredje kvartalet. Förbrukningen hos svenska kunder inom främst segmenten telekom och tunga fordon minskade i början av året och har sedan legat kvar på denna lägre nivå. Stålrörelsens leveranser till den svenska marknaden har därför varit 10% lägre än i fjol. Under tredje kvartalet kunde mindre prishöjningar i lokala valutor genomföras för varmvalsad tunnplåt medan mindre prissänkningar fick accepteras för kallvalsad och metallbelagd tunnplåt. För både kylda stål och ordinär grovplåt har priserna i lokala valutor legat kvar på nivån från slutet av andra kvartalet. Sammantaget var koncernens stålpriser i lokala valutor ungefär oförändrade jämfört med andra kvartalet. En svagare svensk krona och en bättre produktmix medförde dock att priserna i svenska kronor var 4% högre. Hittills under året har därmed priserna i stålrörelsen i svenska kronor varit 5% högre än i fjol. Produktion och leveranser Den nya masugnen i Luleå har i år körts utan sommarstopp. Koncernens råstålsproduktion under tredje kvartalet uppgick därför till 781 kton vilket var 235 kton högre än i fjol då dessutom ett förlängt sommarstopp i samband med nybyggnationen av masugnen innebar ett produktionsbortfall på 80 kton. Sammantaget har därmed råstålsproduktionen hittills under året varit drygt 15% högre än i fjol och uppgått till 2 771 (2 398) kton. Produktionen i bredbandverket var stabil och hög under kvartalet medan kvartovalsverket drabbades av ett haveri och stillestånd i drygt två veckor i samband med starten efter sommaruppehållet. Plåtproduktionen ökade trots detta med 50 kton till 587 (537) kton och har hittills under året uppgått till 2 182 (2 124) kton. Leveranserna i stålrörelsen ökade med 8% till 588 kton jämfört med tredje kvartalet i fjol. Hittills under året har leveranserna därmed varit i stort sett oförändrade jämfört med i fjol och uppgått till 2 056 kton. Kundbasen har fortsatt breddats för höghållfasta tunnplåtsprodukter samtidigt som efterfrågan minskat från befintliga kunder speciellt inom segmentet tunga fordon. För såväl extra och ultra höghållfasta produkter som höghållfast tunnplåt generellt ökade dock leveranserna under tredje kvartalet med drygt 15% jämfört med i fjol. Sammantaget har leveranserna av de extra och ultra höghållfasta stålen hittills under året ökat med 3% och av höghållfast tunnplåt generellt med 1%. Leveranserna av kylda stål var 7% lägre än under tredje kvartalet i fjol och har hittills under året varit 6% lägre än under fjolåret. Föregående år kunde en högre leveranstakt upprätthållas genom att befintliga lager minskades. Det nya härdverket i Oxelösund togs som planerat i drift i början av augusti och har producerat 3 kton under kvartalet. I den Sverigeberoende handelsrörelsen har leveranserna av byggrelaterade produkter varit fortsatt högre än i fjol medan leveranserna av tunnplåtsprodukter fortsatt varit drygt 10% lägre. De totala leveranserna har därmed hittills under året varit i stort sett oförändrade jämfört med fjolåret. Försäljning och resultat Försäljningen under det tredje kvartalet ökade med 9% till 4 535 (4 161) Mkr. Tibnors industrivaruhusgrupp avyttrades den 1 september. Rensat från denna verksamhet har försäljningen hittills under året ökat med 9% till 14 225 (13 063) Mkr. Av ökningen beror 6 procentenheter på högre priser och 3 procentenheter på högre volymer. Malm och kol köps genom årsavtal och priserna sätts i USD. Årets malm- och kolavtal medförde en prishöjning i USD på 2% respektive 13%. Fjolårets avtal var terminssäkrade på nivån 8,70. Årets avtal har inte säkrats och den högre dollarkursen ger tillsammans med prisökningarna väsentligt högre råvarukostnader än i fjol. Hittills under året har kostnaderna för malm varit 19% och för kol 16% högre än i fjol. Sammantaget har de totala råvarukostnaderna varit 14% högre än under fjolåret. Förädlingskostnaderna har hittills under året ökat med 5% jämfört med i fjol. Av ökningen utgjordes 1 procentenhet av utökad verksamhet i SSAB HardTech och ytterligare 1 procentenhet av tillkommande bemanning för den nya härdlinjen i Oxelösund samt för året runt drift av masugnen i Luleå. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet, förbättrades med 104 Mkr till 51 (-53) Mkr exklusive poster av engångskaraktär på 78 (-50) Mkr. Volymökningar inom både stålrörelsen och handels- och vidareförädlingsrörelserna bidrog positivt medan sämre marginaler i handels- och vidareförädlingsrörelserna samt ökade förädlingskostnader och avskrivningar försämrade resultatet. Rörelseresultatet för årets tre första kvartal exklusive poster av engångskaraktär har därmed förbättrats marginellt till 906 (891) Mkr. En svagare svensk krona har förbättrat marginalerna i stålrörelsen och därmed resultatet med ca 300 Mkr. Inklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 984 (1 466) Mkr. Resultatanalysen framgår av nedanstående tabell. Förändring av rörelseresultatet mellan de tre första kvartalen 2001 och 2000 (Mkr) Stålrörelsen - Förbättrade marginaler +30 - Högre volymer +280 Handels- och vidareförädlingsrörelserna - Försämrade marginaler -120 - Högre volymer +125 Ökade förädlingskostnader -200 Ökade avskrivningar -36 Poster av engångskaraktär -497 Övrigt -64 Förändring i rörelseresultatet -482 En ökad nettoskuld medförde att finansnettot försämrades till -116 (-75) Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick därmed till 868 (1 391) Mkr. Exklusive poster av engångskaraktär var resultatet efter finansnetto 790 (816) Mkr. Vinsten per aktie uppgick till 5,80 (8,70) kr. Exklusive poster av engångskaraktär var vinsten per aktie 5,10 (5,40) kr. Poster av engångskaraktär Avyttringen av Tibnors industrivaruhusgrupp till Ahlsell genomfördes den 1 september efter godkännande från Konkurrensverket. Industrivaruhusgruppens försäljning uppgick föregående år till drygt 1 300 Mkr med ett resultat efter finansnetto på 36 Mkr. Affären gav en reavinst före skatt på drygt 135 Mkr. Vidare gav affären en positiv likviditetseffekt på knappt 430 Mkr varav drygt 380 Mkr ingår i kassaflödet under tredje kvartalet och resterande knappt 50 Mkr kommer att ingå i kassaflödet under fjärde kvartalet. SSAB Tunnplåt har genom ett femtonårigt avtal levererat flytande råstål till Inexa Profil i Luleå. I mitten av september lämnade styrelsen för Inexa Profil in sin konkursansökan. Nettofordran på konkursboet uppgår till 57 Mkr. Rörelseresultatet för kvartalet har belastats med en nedskrivning av hela denna fordran. Fjolårets poster av engångskaraktär bestod av en intäkt på 625 Mkr avseende SPPs överskottsmedel samt en kostnad på 50 Mkr avseende energiskatter för åren 1995-1999. Sammantaget ingår därför poster av engångskaraktär i tredje kvartalets resultat med 78 (-50) Mkr och i resultatet hittills under året med 78 (575) Mkr. Investeringar Under året har fattats beslut om nya investeringar på totalt 530 (620) Mkr. Av dessa avser 175 Mkr beslutet att investera i ytterligare kapacitet för formatering av höghållfast tunnplåt. Produktionen i de nya formatsträckorna startar i mitten av nästa år. En andra härdlinje har byggts i Oxelösund. Härdlinjen ger möjlighet till en breddning av produktprogrammet inom kylda stål och ökar härdningskapaciteten med ca 50%. Produktionen i härdlinjen startade som planerat i början av augusti. Investeringen uppgick till drygt 550 Mkr. Under förra året fattades beslut om en betydande miljöinvestering för koksverket i Luleå, där en huv kommer att installeras för uppsamling av stoft från koksningsprocessen. Vidare togs beslut om en femte presshärdningslinje i SSAB HardTechs anläggning i Luleå och en tredje presshärdningslinje i anläggningen i USA. Dessa tre större investeringar på totalt 250 Mkr beräknas tas i drift i början av 2002. Investeringsutbetalningarna minskade till 686 (1 501) Mkr. Finansiering och likviditet Rörelsekapitalet har sedan årsskiftet ökat med ca 800 Mkr. Ett ökat varulager svarade för 450 Mkr och ökade kundfordringar för 390 Mkr. Ökade råvarupriser förklarar ca 300 Mkr av varulagerökningen medan de ökade kundfordringarna är en följd av ökad försäljning. Kassaflödet har vidare påverkats positivt med drygt 380 Mkr genom försäljningen av industrivaruhusgruppen. Sammantaget har kassaflödet i den operativa verksamheten hittills under året förbättrats med 751 Mkr till 237 (-514) Mkr. Inklusive effekten av SPP-medlen uppgick det sammantagna kassaflödet till 143 (-367) Mkr. Trots det positiva kassaflödet medförde återköp av aktier i början av året för 150 Mkr samt utdelning på 504 Mkr att nettoskulden sedan årsskiftet ökat med 547 Mkr till 3 632 Mkr. Likvida medel uppgick i slutet av september till 221 (825) Mkr, varav i moderbolaget 96 (134) Mkr. För långfristig upplåning finns ett Medium Term Note-program medan kortfristig upplåning främst sker inom ett certifikatprogram. Lånemöjligheterna inom dessa båda program uppgår till vardera 2 000 Mkr. I slutet av september uppgick upplåningen inom programmen till 3 526 Mkr. Nedsättning av aktiekapitalet Under första kvartalet förvärvades 1,6 miljoner aktier (0,8 milj. A- aktier och 0,8 milj. B-aktier) för 150 Mkr. Sedan återköpsprogrammet påbörjats under fjolåret hade därmed sammantaget 11,2 miljoner aktier utgörande 10% av totalt antal utestående aktier förvärvats för 974 Mkr. På den av ordinarie bolagsstämman i april togs beslut att sätta ned aktiekapitalet genom indragning utan återbetalning av de återköpta aktierna. Aktiekapitalet har därigenom under kvartalet nedsatts med 280 Mkr och uppgår efter detta till 2 522 Mkr fördelat på 74,5 milj. A- aktier och 26,4 milj. B-aktier. Utsikter för resten av året I slutet av tredje kvartalet minskade aktiviteten på marknaden och orderingången av tunnplåt blev åter något lägre. För att bibehålla den högre leveranstakt inom tunnplåtsområdet som uppnåddes under andra och tredje kvartalen har därför några spotbetonade affärer gjorts utanför ordinarie marknader för leverans under fjärde kvartalet. Priserna på flertalet tunnplåtsprodukter samt på ordinär grovplåt är under press. I de avslut som gjorts för leveranser under fjärde kvartalet har dock priserna i lokala valutor i stort sett kunnat hållas oförändrade vid försäljning på ordinarie marknader. Det finns exempel på såväl mindre prishöjningar som mindre prissänkningar. En viss minskning av aktiviteten har även noterats på den svenska marknaden. Leveranstakten i den Sverigeberoende handelsrörelsen kan därför komma att minska något under det fjärde kvartalet. Känslighetsanalys Förändring Resultateffekt, Effekt på vinst under fjärde Mkr per aktie, kr kvartalet, % Plåtpris - 5 150 1,10 stålrörelsen Volym - stålrörelsen 5 60 0,45 Volym - 5 15 0,10 handelsrörelsen Marginal - 2%-enh 35 0,25 handelsrörelsen Kronindex 5 40 0,30 I känslighetsanalysen beskrivs hur förändringar i angivna faktorer under resterande del av året jämfört med de tre första kvartalen påverkar årets resultat före skatt och vinst per aktie. Stockholm den 25 oktober 2001 Anders Ullberg Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendationen som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm den 25 oktober 2001 Göran Tidström Åke Danielsson Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Bokslutskommuniké för 2001 publiceras den 13 februari 2002. SSAB Svenskt Stål AB (publ) Org nr 556016-3429 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00940/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00940/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar