SSAB Bokslutskommuniké 2012

Kvartalet

 • Försäljningen uppgick till 8 354 (10 898) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -665 (50) Mkr
 • Resultatet efter finansnetto uppgick till -842 (-98) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,70 (-0,23) kronor
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 1 251 (1 671) Mkr och rörelsens kassaflöde till 1 049 (1 828) Mkr

Helåret

 • Försäljningen uppgick till 38 923 (44 640) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -96 (2 512) Mkr
 • Resultatet efter finansnetto uppgick till -693 (1 998) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,05 (4,82) kronor
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 4 929 (2 821) Mkr och rörelsens kassaflöde till 3 925 (2 200) Mkr
 • Nischprodukterna utgjorde 38 (37) % av plåtleveranserna
 • Utdelningen föreslås uppgå till 1,00 (2,00) kronor per aktie motsvarande 324 (648) Mkr
 • En reducerad bolagsskattesats i Sverige innebar en positiv engångseffekt på skatten med 253 Mkr

Koncernchefens kommentar

Stålmarknaderna fortsatte att utvecklas negativt efter den försämring i orderingång vi såg i början av hösten. Den svaga utvecklingen gäller framförallt den europeiska marknaden men också i Nordamerika och Asien visade kunderna en avvaktande hållning. Priserna på standardprodukter föll under kvartalet. Prisutvecklingen inom kylda stål visade fortsatt en bättre stabilitet.

Många av våra kunder tog längre produktionsstopp än normalt under december och början av januari. Samtidigt fortgick den lageravvecklingsprocess i kundledet som inleddes under tredje kvartalet. Det påverkade också våra orderböcker för både standard- och nischprodukter. Leveranserna under fjärde kvartalet var 1 % lägre än under tredje kvartalet och 13 % lägre än under fjärde kvartalet 2011.

Vårt fortsatta arbete med att effektivisera lagerhållning och rörelsekapital medförde att vi kunde uppvisa ett starkt kassaflöde om 1,2 Mdr kronor, trots en svag resultatutveckling. Därmed har vår skuldsättningsgrad minskat ytterligare, till 54 procent. I början av 2012 uppgick skuldsättningsgraden till 60 procent.

Det finns tecken på att den ekonomiska aktiviteten i Nordamerika och i Asien nu ökar jämfört med fjärde kvartalet 2012. Vår bedömning är att volymerna kommer att öka något inom SSAB Americas och SSAB APAC under första kvartalet 2013 jämfört med fjärde kvartalet. Utvecklingen i Europa är fortsatt svag och svårbedömd.

Stålpriserna ser generellt ut att ha stabiliserats. Vi kommer också att se lättnader på kostnadssidan då lägre råvarupriser slår igenom i resultatet för första kvartalet med cirka 200 Mkr.

Effektiviseringsprogrammet inom SSAB EMEA löper enligt plan och vi kommer att uppnå de tidigare aviserade kostnadsbesparingarna på årsbasis om cirka 800 Mkr från 2014. Programmet syftar till att förbättra vår konkurrenskraft och öka flexibiliteten för att bättre bemöta svängningar på marknaden. Utöver effektiviseringsprogrammet har ett program med reducerad arbetstid och inkomst införts för både kollektivanställda och tjänstemän i SSAB Sverige. Programmet löper från december 2012 till slutet av maj 2013.

Våra stora investeringar är genomförda och vi kan nu leverera ett produktprogram med unik bredd och kvalité när marknaden vänder.

Martin Lindqvist
VD och koncernchef


Presentation av halvårsrapport

SSAB bjuder in till presentation av halvårsrapporten idag den 8 februari 2013.

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via
www.ssab.com. Instruktioner för att följa webbsändningen finns på SSABs hemsida, där även presentationsmaterial kan laddas ned.

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2013, klockan 08.00.

För ytterligare information:
Helena Stålnert, Informationsdirektör Tel. 08 - 45 45 734
Catarina Ihre, Director, Investor Relations, Tel. 08 - 45 45 729

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 45 länder och produktionsanläggningar i Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm. www.ssab.com.

Taggar:

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com