SSAB Halvårsrapport 2013

Kvartalet

  • Försäljningen uppgick till 8 894 (10 816) Mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -115 (755) Mkr
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till -273 (609) Mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,44 (1,48) kronor
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 796 (948) Mkr och rörelsens kassaflöde till 624 (495) Mkr

Koncernchefens kommentar

Det andra kvartalet präglades som väntat av en fortsatt svag europeisk marknad. Den förbättrade konjunkturen i USA har inte heller påverkat stålefterfrågan nämnvärt. Avmattningen i Kina och en svag utveckling i den australiska gruvindustrin märktes tydligt på efterfrågan av stål. Den starkare svenska kronan har försämrat vår konkurrenskraft. Den negativa resultateffekten jämfört med första halvåret 2012 är cirka 500 Mkr.

Lageruppbyggnaden i kundledet som inleddes under första kvartalet avslutades under början av andra kvartalet, och lagernivåerna bedöms nu vara i balans hos kunder och distributörer, om än på relativt låga nivåer.

Effektiviseringsprogrammet inom SSAB EMEA är genomfört och har påverkat kvartalets resultat positivt. På årsbasis kommer full effekt nås från 2014. I SSAB Americas försämrades resultatet jämfört med föregående kvartal till följd av ett planerat underhållsstopp. Genom fortsatt effektiviseringsfokus har vi sänkt våra kostnader enligt plan.  

Under det tredje kvartalet ser utvecklingen i södra Europa ut att bli fortsatt svag, medan efterfrågan i norra och östra Europa ser stabilare ut. Konjunkturförbättringen i USA väntas under senare delen av andra halvåret få genomslag i efterfrågan på stål, och efterfrågan i Latinamerika ser ut att vara fortsatt stabil. I Asien förväntas efterfrågan i Kina stabilisera sig under det kommande halvåret, medan utvecklingen i gruvindustrin i främst Australien förväntas vara svag under resten av året.

Sedvanliga underhållsstopp kommer att genomföras i den svenska verksamheten under det tredje kvartalet. Underhållsstoppet i Mobile som ursprungligen planerades för fjärde kvartalet kommer på grund av den förväntade marknadsutvecklingen att delvis tidigareläggas till tredje kvartalet, vilket beräknas påverka tredje kvartalets resultat negativt i SSAB Americas med cirka 50 miljoner kronor.

Även om det råder fortsatt mycket stor osäkerhet om stålmarknadens utveckling tyder det mesta på en stabilisering av efterfrågan under andra halvåret.

Martin Lindqvist
VD och koncernchef

  
Presentation av halvårsrapport


SSAB bjuder in till presentation av halvårsrapporten idag den
19 juli 2013.

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via
www.ssab.com. Instruktioner för att följa webbsändningen finns på SSABs hemsida, där även presentationsmaterial kan laddas ned.

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
19 juli 2013, klockan 08.00.

För ytterligare information:
Helena Stålnert, Informationsdirektör Tel. 08 - 45 45 734
Catarina Ihre, Director, Investor Relations, Tel. 08 - 45 45 729

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 45 länder och produktionsanläggningar i Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm. www.ssab.com.

Taggar:

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com