SSAB:s nyemission om SEK 10 miljarder fulltecknad

Denna information är inte avsedd, direkt eller indirekt, att distribueras, publiceras eller offentliggöras i USA, Australien, Kanada, Hong Kong eller Japan (läs informationen i slutet av detta pressmeddelande)

SSAB får härmed meddela att SSAB:s nyemission har fulltecknats. Genom nyemissionen tillförs SSAB cirka 10 miljarder kr före emissionskostnader.

Sammanlagt har 48 153 166 aktier av serie A och 16 633 788 aktier av serie B, motsvarande 100 % av det totala erbjudandet, tecknats. De 378 026 aktier av serie A och 66 856 aktier av serie B som inte tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande 0,69 % av det totala antalet erbjudna aktier, kommer att tilldelas de tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält att de önskar teckna ytterligare aktier, i enlighet med de principer som framgår av prospektet.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier med 48 153 166 aktier av serie A och 16 633 788 aktier av serie B. Efter erbjudandet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 2 850 626 020 kr fördelat på 323 934 775 aktier, varav 240 765 832 aktier av serie A och 83 168 943 aktier av serie B. De nyemitterade aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Stockholmsbörsen omkring den 4 september 2007.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Lundewall, IR-chef
Tel: +46 8 45 45 729, +46 70 508 28 57
E-post: stefan.lundewall@ssab.com

För mer information om SSAB, besök vår hemsida http://www.ssab.com


VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd, direkt eller indirekt, att distribueras, publiceras eller offentliggöras i USA, Australien, Kanada, Hong Kong eller Japan.
Informationen i detta pressmeddelande skall inte konstituera ett erbjudande om att sälja aktier, ett påbud om att köpa, inte heller ska det ske någon försäljning av värdepapper till vilka refereras häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, påbud eller försäljning inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagstiftningen i en sådan jurisdiktion.
Informationen i detta pressmeddelande konstituerar inte ett erbjudande av försäljning av värdepapper i SSAB Svenskt Stål AB i USA, inte heller skall värdepappren erbjudas eller försäljas i frånvaro av registrering eller undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 samt regler och föreskrifter därunder. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av ett erbjudande av värdepapper i SSAB Svenskt Stål AB i USA eller att genomföra ett publikt erbjudande av aktier i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något sätt. Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av denna, i sin helhet eller delvis är otillåtet. Underlåtenhet att efterkomma dessa direktiv kan innebära ett brott mot den amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
FÖR MOTTAGARE AV DETTA PRESSMEDDELANDE I STORBRITANNIEN
Denna kommunikation konstituerar inte ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i Storbritannien. Denna kommunikation är endast avsedd för (i) personer utanför Storbritannien, (ii) personer som omfattas av Artikel 43(2) i Storbritanniens Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 avseende denna kommunikation, och (iii) andra personer till vilka det är lagenligt att kommunicera denna kommunikation (gemensamt ("Relevanta Personer"). Investeringsverksamhet som denna kommunikation relaterar till kommer endast att vara avsedd för Relevanta Personer. En person som inte är en Relevant Person skall inte handla utifrån, eller förlita sig på, detta dokument och dess innehåll.

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar