SSABs rapport för första kvartalet 2011

Kvartalet

Försäljningen ökade med 25 % och uppgick till 11 056 (8 865) Mkr

• Rörelseresultatet förbättrades till 616 (168) Mkr. Valutan påverkade negativt med 300 Mkr.

• Resultatet efter finansnetto förbättrades till 504 (83) Mkr. Valutan påverkade negativt med 300 Mkr.

• Resultat per aktie uppgick till 1,20 (0,44) kronor

• Det operativa kassaflödet uppgick till 237 (256) Mkr och rörelsens kassaflöde till -89 (447) Mkr

• Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 60 % jämfört med 58 % vid årsskiftet

• Leveranserna av nischprodukter ökade under första kvartalet med 35 % jämfört med första kvartalet i fjol

• Nischprodukterna utgör nu 37 (29) % av plåtleveranserna

(I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år.)

Koncernchefens kommentar

Efterfrågan på stål stärktes under första kvartalet och stålpriserna steg, dels till följd av en förbättrad underliggande efterfrågan, dels till följd av kundernas ambition att tidigarelägga köp inför förväntade prishöjningar.

För SSABs del har vi sett en positiv utveckling under kvartalet. Vi såg en klar resultatförbättring jämfört med samma period i fjol, med ett rörelseresultat på 616 MSEK.

Orderingången på SSABs nischprodukter, främst från segmenten Material Handling, där bland annat gruvindustrin ingår, Heavy Transport och Automotive var fortsatt god. Efterfrågan från vissa delar av Construction-segmentet, som t ex kranindustrin, samt på ordinära produkter, förbättrades under kvartalet.

Den region som utvecklades starkast under kvartalet var Nordamerika medan återhämtningen i södra Europa fortsätter att gå långsamt.

I början av första kvartalet hade vi vissa produktionsstörningar, bland annat på grund av den stränga vintern och en kallgång i en av masugnarna i Oxelösund. Nu är produktionen åter stabil och vi producerar på normal nivå. Det planerade underhållsstoppet i Mobile har genomförts som planerat.

Under andra kvartalet förväntas leveranserna av SSABs produkter att öka något. Efterfrågan, framförallt i Asien och Latinamerika, men även i Nordamerika, väntas ligga på en fortsatt bra nivå. I södra Europa går återhämtningen långsamt, medan norra Europa har en något positivare utveckling. Vi förutser en fortsatt god efterfrågan på våra nischprodukter. Prisnivåerna i omförhandlade avtal för andra kvartalet kommer att vara högre jämfört med första kvartalet.

Men det finns en fortsatt risk för överkapacitet om inte den underliggande efterfrågan fortsätter att stärkas. Andra osäkerhetsfaktorer framöver är konsekvenserna av naturkatastrofen i Japan och oroligheterna i Nordafrika.

Skrotpriserna har varit stabila under första kvartalet medan spotpriserna på kol och malm har fortsatt att stiga. Detta gör att våra inköpspriser kommer att öka under andra kvartalet. Vi räknar inte med att våra nu genomförda prishöjningar fullt ut täcker de förväntade råvaruprishöjningarna, men vår ambition är att på sikt kunna få full kompensation för stigande priser på kol och malm.

Det är tydligt att stålefterfrågan har stärkts.  Under andra halvåret vet vi att höjda råvarupriser får ökat genomslag samtidigt som vi kommer att genomföra förlängda underhållsstopp på grund av pågående investeringsprogram.

                  Martin Lindqvist, VD och koncernchef

Presentation av kvartalsrapporten

SSAB bjuder in till presentation av kvartalsrapporten idag den 29 april, 2011.

Tid & plats: Klockan 10.00, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Instruktioner för att följa webbsändningen finns på SSABs hemsida, där även presentationsmaterial kan laddas ned.

För ytterligare information:

Helena Stålnert, Informationsdirektör, 08 - 45 45 734
Catarina Ihre, Director, Investor Relations, 08 - 45 45 729

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 45 länder och produktionsanläggningar i Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm. www.ssab.com.

Taggar:

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com