Tredje kvartalet 2007

Kvartalet
• Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 13686 (7020) Mkr, varav 5838 Mkr kommer från IPSCO.

• Före avskrivningar uppgick resultatet (EBITDA) till 1946 (1366) Mkr och exklusive poster av engångskaraktär till 2956 (1289) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 1255 (1127) Mkr och exklusive poster av engångskaraktär till 2265 (1050) Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till 497 (1119) Mkr och exklusive poster av engångskaraktär till 1768 (1042) Mkr. I resultatet för tredje kvartalet ingår poster av engångskaraktär på -1271 (77) Mkr, som tidigare redovisats i prospektet för SSAB:s nyemission.

9 månader
• Försäljningen ökade med 39% till 31565 (22738) Mkr varav 5838 Mkr (26 procentenheter) av ökningen berodde på förvärvet av IPSCO.

• Rörelseresultatet ökade med 784 Mkr till 5249 (4465) Mkr. Exklusive poster av engångskaraktär på -972 (77) Mkr uppgick rörelseresultatet till 6221 (4388) Mkr.

• Resultatet efter finansnetto ökade med 55 Mkr till 4508 (4453) Mkr. Exklusive poster av engångskaraktär på -1233 (77) Mkr uppgick resultatet till 5741 (4376) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 3293 (3169) Mkr innebärande en vinst per aktie på 11,17 (10,63) kronor.

• Räntabiliteten på sysselsatt kapital den senaste tolvmånadersperioden var 23% och på eget kapital 25%.

• Rörelsens kassaflöde för kvartalet uppgick till 986 (932) Mkr och för de tre första kvartalen till 2866 (3148) Mkr.

• Den 18 juli förvärvades samtliga aktier i det Nordamerikanska stålbolaget IPSCO för drygt 7,5 miljarder USD. IPSCO redovisas som en egen division i SSAB-koncernen.

• En nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genomfördes under kvartalet varvid 10 Mdkr tillfördes eget kapital.


• Den svenska stålrörelsens leveranser av spetsprodukterna kylda stål samt avancerad höghållfast tunnplåt ökade under tredje kvartalet med 20% jämfört med i fjol och har hittills under året ökat med 14%. Spetsprodukterna utgjorde sammantaget 44% av den svenska stålrörelsens leveranser.

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar