Stadshypoteks bokslutskommuniké januari – december 2012

RESULTAT

Helåret 2012 jämfört med 2011
Rörelseresultatet ökade med 1 892 miljoner kronor till 7 886 miljoner kronor (5 994). Räntenettot uppgick till 8 052 miljoner kronor (6 244), varav 649 miljoner kronor (396) är hänförligt till filialen i Norge, 115 miljoner kronor (89) till filialen i Danmark samt 258 miljoner kronor (79) till filialen i Finland som tillkom från och med den 1 maj 2011. Exklusive filialerna ökade således räntenettot med 1 350 miljoner kronor. Ökningen av räntenettot förklaras av en ökning av utlåningsvolymen samt av förbättrade marginaler till följd av bolagets goda position i fundingmarknaden. Nettoresultatet av finansiella poster värderade till verkligt värde uppgick till 150 miljoner kronor (19).

Kostnaderna ökade med 19 miljoner kronor till 288 miljoner kronor (269). Ökningen avsåg främst IT-kostnader relaterade till filialen i Finland samt köpta tjänster från moderbolaget. Kreditförlusterna uppgick netto till 21 miljoner kronor. Under 2011 översteg återvinningarna nya kreditförluster och uppgick netto till 12 miljoner kronor. Osäkra fordringar, före avdrag för reserv för sannolika kreditförluster uppgick till 141 miljoner kronor (110). Av dessa var 94 miljoner kronor (57) oreglerade samt 47 miljoner kronor (53) sådana krediter för vilka låntagarna betalar ränta och amorteringar, men som ändå bedöms osäkra. Härutöver fanns oreglerade fordringar på 1 008 miljoner kronor (906) som inte bedöms vara osäkra. Efter avdrag för specifika reserveringar på -50 miljoner kronor (-44) och gruppvisa reserveringar på -4 miljoner kronor (-6) för sannolika kreditförluster uppgick osäkra fordringar till 87 miljoner kronor (60).

Fjärde kvartalet 2012 jämfört med tredje kvartalet 2012
Stadshypoteks rörelseresultat ökade med 132 miljoner kronor till 2 071 miljoner kronor (1 939). Räntenettot ökade med 207 miljoner kronor till 2 161 miljoner kronor (1 954). Av räntenettot avsåg 208 miljoner kronor (161) filialen i Norge och 33 miljoner kronor (31) filialen i Danmark samt 82 miljoner kronor (69) filialen i Finland. Exklusive filialerna ökade räntenettot med 145 miljoner kronor. Nettoresultatet av finansiella poster värderade till verkligt värde uppgick till 22 miljoner kronor (53). Kostnaderna ökade med 34 miljoner kronor och uppgick till 95 miljoner kronor (61), vilket huvudsakligen avsåg en ökning av administrationskostnaderna med 27 miljoner kronor. Ökningen är främst hänförlig till köpta tjänster från moderbolaget, kostnader relaterade till uppdatering av befintliga utländska låneprogram samt IT-kostnader.

UTLÅNINGSTILLVÄXT

Utlåningen till allmänheten ökade med ca 6 procent, eller 47 miljarder kronor, jämfört med utgången av föregående år till 891 miljarder kronor (844). Per den 1 september förvärvade Stadshypoteks filial i Finland en bolånestock om ca 0,5 miljarder euro från moderbolagets filial i Finland, vilket motsvarar ca 4 miljarder kronor av utlåningsökningen under året.

FINANSIERING

Emissioner av säkerställda obligationer ur Stadshypoteks benchmarklån har under året uppgått till 90,0 miljarder kronor (102,8). Emissioner av säkerställda obligationer under EMTCN programmet uppgick till totalt motsvarande cirka 3,9 miljarder euro (4,1) och under det amerikanska programmet genomfördes en emission om 1,5 miljarder US-dollar. Under året har Stadshypotek för första gången emitterat säkerställda obligationer på den norska marknaden. Totalt emitterades 8,8 miljarder norska kronor under året. Vidare genomfördes under året Stadshypoteks första emissioner av säkerställda obligationer på den australiska marknaden uppgående till 0,75 miljarder AU-dollar.

KAPITALTÄCKNING

Kapitaltäckningsgraden enligt Basel II uppgick till 56,9 procent (58,1) och primärkapitalrelationen enligt Basel II var 40,6 procent (40,5). Ytterligare information om kapitaltäckning lämnas i avsnittet Kapitalbas och kapitalkrav, se sidan 15.

RATING

Stadshypoteks rating var oförändrad under perioden, med så kallad “stable outlook”.
    

Stadshypotek Säkerställda obligationer Långfristig Kortfristig
Moody’s Aaa - P-1
Standard & Poor’s   AA- A-1+
Fitch   AA- F1+

Stockholm den 6 februari 2013

Per Beckman
Verkställande direktör
   

Informationen är sådan som Stadshypotek ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari klockan 11.00.

För mer information om Stadshypotek hänvisas till www.stadshypotek.se

Taggar:

Om oss

Stadshypotek