Stadshypoteks bokslutskommuniké januari-december 2017

JANUARI - DECEMBER 2017 JÄMFÖRT MED JANUARI - DECEMBER 2016
Stadshypoteks rörelseresultat ökade med 8% eller 883 mkr till 12 249 mkr (11 366). Räntenettot ökade med 995 mkr till 13 357 mkr (12 362), vilket främst berodde på ökade utlåningsvolymer till privatmarknaden i Sverige. Förändringen av räntenettot påverkades dock negativt med 391 mkr till följd av att avgiften till resolutionsfonden ökade betydligt under 2017. Räntenettot påverkades positivt med 250 mkr på grund av villkorsändring av förlagslånen. Av räntenettot avsåg 896 mkr (598) filialen i Norge, 377 mkr (385) filialen i Finland samt 422 mkr (345) filialen i Danmark. Ökningen av räntenettot i den norska filialen förklaras främst av lägre upplåningskostnad, men även av ökade utlåningsvolymer. Exklusive filialerna ökade räntenettot med 624 mkr. Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade med 40 mkr och uppgick till 42 mkr (82).

Kostnaderna ökade med 87 mkr till -1 134 mkr (-1 047). Ökningen förklaras främst av ökade försäljningsersättningar till moderbolaget för de tjänster som kontorsrörelsen utför för bolagets räkning avseende administration och försäljning av hypotekslån samt ökade pensionskostnader. Ökningen förklaras också av högre kostnader för IT-utveckling samt kostnader för uppdatering av upplåningsprogram och rating.

Återvinningarna översteg nya kreditförluster och uppgick netto till 10 mkr (-2).
  

UTLÅNING
Utlåningen till allmänheten ökade, jämfört med utgången av motsvarande period föregående år, med 6%, eller 71 mdkr, till 1 222 mdkr (1 151). I Sverige ökade utlåningen till allmänheten med 7%, eller 68 mdkr, till 1 051 mdkr (983). Utlåningen till privatmarknaden i Sverige steg med 7%, eller 46 mdkr, till 717 mdkr (670).

Kreditkvaliteten på utlåningen är fortsatt mycket god. Osäkra fordringar, före avdrag för reserv för sannolika kreditförluster, uppgick till 135 mkr (103). Av dessa var 58 mkr (41) oreglerade samt 77 mkr (62) sådana krediter för vilka låntagarna betalar ränta och amorteringar, men som ändå bedöms osäkra till följd av tveksamhet beträffande låntagarnas betalningsförmåga och/eller säkerhetens värde. Härutöver fanns oreglerade fordringar på 236 mkr (328) som inte bedöms vara osäkra. Efter avdrag för specifika reserveringar på -33 mkr (-32) och gruppvisa reserveringar för individuellt värderade lånefordringar på -4 mkr (-4) för sannolika kreditförluster uppgick osäkra fordringar netto till 98 mkr (67).
  

FINANSIERING
Emitterad volym av Stadshypoteks benchmarklån har under året uppgått till 109,8 mdkr (112,7). Under 2017 har en nominell volym om totalt 102,5 mdkr (82,7) förfallit eller återköpts.  Emissioner av säkerställda obligationer under EMTCN-programmet uppgick till cirka 1,75 md EUR (2,75). Utestående volym var vid årets slut cirka 10,6 md EUR (10,3). Emissioner av obligationer under det amerikanska programmet uppgick till 1,25 md USD (1,0). Utestående volym vid årets slut var 5 md USD. Under året har det inte genomförts några emissioner i NOK eller AUD. Den utestående volymen uppgick vid årets utgång till 23 md NOK (27) medan det inte längre finns någon utestående volym i AUD.

Under 2017 ändrades vissa villkor i Stadshypoteks förlagslån vilket medförde att lånens redovisningsmässiga klassificering ändras från skuld till eget kapital, och därmed ökat det egna kapitalet med 21,7 mdkr. I samband med villkorsändringen klassificeras räntan till moderbolaget för 2017 om till utdelning, vilket minskat den balanserade vinsten.
  
  

KAPITALTÄCKNING
Den totala kapitalrelationen enligt CRD IV uppgick till 53,1% (67,4) och kärnprimärkapitalrelationen enligt CRD IV var 30,7% (39,2). Ytterligare information om kapitaltäckning lämnas i not 15 Kapitaltäckning, se sidan 19.

  

RATING
Ratingen var under året oförändrad.

Stadshypotek Säkerställda obligationer Långfristig Kortfristig
Moody’s Aaa - P-1
Standard & Poor’s AA- A-1+
Fitch AA F1+

Stockholm den 7 februari 2018

Ulrica Stolt Kirkegaard
Verkställande direktör

Informationen är sådan som Stadshypotek ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2018 klockan 11:00.

För mer information om Stadshypotek hänvisas till www.stadshypotek.se

Taggar:

Om oss

Stadshypotek