Stadshypoteks delårsrapport januari – juni 2013

Januari till juni 2013 jämfört med januari till juni 2012
Stadshypoteks rörelseresultat ökade med 209 miljoner kronor till 4 085 miljoner kronor (3 876). Räntenettot ökade med 702 miljoner kronor till 4 639 miljoner kronor (3 937). Såväl ökade utlåningsvolymer som förbättrade marginaler, till följd av bolagets goda position i fundingmarknaden, bidrog till ökningen av räntenettot. Av räntenettot avsåg 460 miljoner kronor (280) filialen i Norge, 157 miljoner kronor (107) filialen i Finland samt 75 miljoner kronor (51) filialen i Danmark. Ökningen av räntenettot i den norska filialen var främst hänförlig till högre marginaler. Exklusive filialerna ökade räntenettot med 448 miljoner kronor. Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 97 miljoner kronor (75).

Kostnaderna ökade med 512 miljoner kronor till 644 miljoner kronor (132). Ökningen var i allt väsentligt hänförlig till försäljningsersättning till moderbolaget. Stadshypoteks utländska filialer betalar sedan tidigare ersättning till Handelsbankens filialer i respektive land för tjänster dessa utför för Stadshypoteks räkning. Från och med den 1 januari 2013 utgår även ersättning till moderbolaget för de tjänster som kontorsrörelsen utför för bolagets räkning avseende försäljning och administration av hypotekslån i Sverige.

Kreditförluster uppgick netto till -4 mnkr (0). Osäkra fordringar, före avdrag för reserv för sannolika kreditförluster uppgick till 233 mnkr (98). Av dessa var 141 mnkr (62) oreglerade samt 92 mnkr (36) sådana krediter för vilka låntagarna betalar ränta och amorteringar, men som ändå bedöms osäkra. Härutöver fanns oreglerade fordringar på 1 013 mnkr (995) som inte bedöms vara osäkra. Efter avdrag för specifika reserveringar på -43 mnkr (-40) och gruppvisa reserveringar på -4 mnkr (-6) för sannolika kreditförluster uppgick osäkra fordringar till 186 mnkr (52).

Utlåningstillväxt
Utlåningen till allmänheten ökade, jämfört med utgången av motsvarande period föregående år, med ca 8 %, eller 68 miljarder kronor, till 925 miljarder kronor (857). Per den 1 september 2012 förvärvade Stadshypoteks filial i Finland en bolånestock om ca 0,5 miljarder EUR från moderbolagets filial i Finland, vilket motsvarar ca 4 miljarder kronor av utlåningsökningen jämfört med utgången av motsvarande period föregående år. I Sverige ökade utlåningen till allmänheten, jämfört med utgången av motsvarande period föregående år, med ca 7 %, eller 51 miljarder kronor, till 810 miljarder kronor (759). Utlåningen till privatmarknaden i Sverige ökade med ca 5 %, eller 24 miljarder kronor, till 532 miljarder kronor (508).

Finansiering
Emissioner av säkerställda obligationer ur Stadshypoteks benchmarklån har uppgått till 95,0 miljarder kronor (90,0). Emissioner av säkerställda obligationer under EMTCN programmet uppgick till totalt motsvarande cirka 3,6 miljarder euro (3,9) och under det amerikanska programmet genomfördes en emission om 1,25 miljarder US-dollar. Stadshypotek har fortsatt varit aktiv i den norska marknaden och under perioden har totalt 4 miljarder NOK emitterats.

Kapitaltäckning
Kapitaltäckningsgraden enligt Basel II uppgick till 59,5 procent (60,4) och primärkapitalrelationen enligt Basel II var 44,5 procent (44,0). Ytterligare information om kapitaltäckning lämnas i avsnittet Kapitalbas och kapitalkrav, se sidan 20.

Rating
Stadshypoteks rating var under perioden oförändrad.

Stadshypotek Säkerställda obligationer Långfristig Kortfristig
Moody’s Aaa - P-1
Standard & Poor’s AA- A-1+
Fitch AA- F1+

   
  
Stockholm den 17 juli 2013

Per Beckman
Verkställande direktör

    
Informationen är sådan som Stadshypotek ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli klockan 11.00.

    
För mer information om Stadshypotek hänvisas till
www.stadshypotek.se

Taggar:

Om oss

Stadshypotek