Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké 

Tolv månader (2017-01-01 – 2017-12-31) 

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 240 120 (2 240 175) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 629 085 (77 297) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,02 (0,00) SEK.
 • Soliditeten uppgick till cirka 82,7 (88,1) %.

Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 621 331 (550 514) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till –1 117 990 (-333 550) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,02 (-0,00) SEK.
 • Antalet månadsabonnemang under fjärde kvartalet 2017 är detsamma, jämfört med fjärde kvartalet 2016. 
 • Bolaget har efter prövning av nedskrivningsbehovet av sina immateriella anläggningstillgångar genomfört en nedskrivning om 921 000 (-) SEK. Nedskrivningen påverkat inte bolagets kassaflöde och är hänförlig till avgränsade delar av Mortal Online som utvecklats tidigare år. 

 

Definitioner 

ü  Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 67 024 368 aktier per 2017-12-31.

ü  Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

ü  I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

ü  Med ”Star Vault” eller ”bolaget” avses Star Vault AB (publ).

Väsentliga händelser under 2017

Andra kvartalet

 • Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31
 • Kallelse till årsstämma 2017-06-19
 • Nyval styrelseledamot: Fredrik Reimers föreslogs att väljas på årsstämman 2017-06-19
 • Årsredovisning 2016 
 • Uppdatering nytt spel - Kitten´d. En hemsida om Star Vaults andra spel lanserades. 

(www.kittend.com) Kitten´d är ett enkelt kattspel att börja spela och som stöder

VR(Virtual Reality)

 • Kommuniké från årsstämma 2017-06-19: Stämman beslöt att välja Fredrik Reimers

som ny styrelseledamot, om ändrat antal aktier samt aktiekapital i bolagsordningen och

 • om bemyndigande för styrelsen om emissioner.
 • Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31  

Tredje kvartalet

 • Halvårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30  

Fjärde kvartalet

 • Uppdatering Kitten´d: En kort trailer lanserades som beskrev spelet Kitten´d.

Tre katter är klara. Kittend är ett spel som är lätt att komma in i och där man ska

hålla reda på ett antal kattungar som ständigt hittar på saker.

 • Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-09-30

Omsättning och resultat

Omsättningen under fjärde kvartalet 2017 uppgår till 621 331 kr i jämförelse med 550 514 kr för jämförelseperioden. Periodens rörelseresultat uppgår till -1 120 390 kr (-333 550).

Investeringar, avskrivningar och nedskrivningar

Bolaget har under 2017 aktiverat sina utgifter för utveckling. Utvecklingsutgifterna under kvartalet uppgår till 561 Tkr (405). Bolaget har under 2017 aktiverat utvecklingsutgifter om 2 224 Tkr (1 494). De under året aktiverade utvecklingsutgifterna skrivs av under 5 år med start då kommersialisering sker. De aktiverade utvecklingsutgifterna avser främst utgifter för vidare utveckling av funktioner i spelet Mortal Online samt nyutveckling av spelet Kitten´d.

Prövning av nedskrivningsbehovet för bolagets immateriella anläggningstillgångar resulterade i nedskrivningar som belastar resultatet med 921 (-) Tkr. Nedskrivningen påverkat inte bolagets kassaflöde och är hänförlig till avgränsade delar av Mortal Online som utvecklats tidigare år. 

Finansiell ställning och likviditet

Den 31 december 2017 uppgick bolagets likvida medel till 2 822 998 (4 966 550) kr. Soliditeten var 82,7 (88,1) %. Bolagets egna kapital uppgick till 5 432 539 (7 061 624) kr. Kassaflöde för året uppgick till -2 143 552 (4 318 294) kr.

Styrelsen bedömer att befintlig kassa tillsammans med den prognosticerade marknadsutvecklingen förväntas kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna. 

VD Henrik Nyström har ordet

Sedan Q1 2017 har vi återkommande patcher för Mortal Online som tas emot bra av spelarbasen. Det fungerar bättre att ha uppdelade steg för implementation av våra system och features. Det blir inte så lång väntan och ej heller risk för instabilitet som vid stora patcher.
Under 2017 har vi implementerat ett nytt hussystem med flera nya yrken och spelmöjligheter. Systemet har tagits emot väl och vi lägger in fler förbättringar efterhand. Vi har även implementerat nya delar av våra magiskolor som erbjuder fler intressanta spelmöjligheter. AI (Artificiell Intelligens) har förbättrats för att ge spelarna en bättre spelupplevelse mot datorstyrda fiender. Något vi har planer på att ytterligare förbättra under 2018 då vi ser ett större behov för att ständigt ha en utmanande AI.

Under Q2-Q4 har vi provat en del olika marknadsföringsområden för MO och identifierat vad nya spelare (samt gamla) behöver för att stanna i spelet under en längre period. Vi har lyckats hitta några sätt att öka antalet spelare som provar MO dagligen. Här ser vi vad de saknar efter den korta introduktionen. Denna behöver vi uppdatera så att den fungerar bättre och hjälper spelarna på ett bättre och roligare sätt. Vi ser en direkt koppling på att de som ger sig tid att komma in i MO eller går med andra spelare, som känner till spelet bättre, har en hög chans att bli prenumeranter. Med en så pass hög siffra på antalet nya spelare som provar MO, men att de flesta slutar inom kort, visar att vi måste förbättra just detta steg vilket är planen för början av 2018 för att öka antalet nya spelare som stannar kvar.

MO är nu stabilt och uppfyller de flesta krav som det har brustit i under tidigare år när vi försökte hitta en partner för den asiatiska marknaden. Därför kommer vi att inleda förhandlingar för att se om vi kan göra en asiatisk version som är specialanpassad för den asiatiska marknaden både spelmässigt och betalmässigt. Kontakter för detta har tagits och vi planerar för detta steg 2018. Vi tror att det kan vara attraktivt att hosta (vara värd för) MO med de regler som en lokal publisher känner till för den asiatiska marknaden eftersom vi haft stort intresse från ett flertal publishers för några år sedan. Vi bestämde att det då var för riskfullt eftersom vi hade andra utmanande områden att förbättra i MO. Idag ser vi att detta steg passar bättre.

Vi har provat ett antal spelprojekt som återanvänder en del av våra system för att accelerera nya spel.
Q2 fastställde vi vårt nya spelprojekt och offentliggjorde Kitten'd. Vi har fått god respons på detta och det finns ett brett intresse. Eftersom Kitten´d utformats väl för att stödja VR (Virtual Reality) har vi en dialog med ett antal VR utvecklare som har intresse för spelet. Beroende på ett eventuellt samarbete med en VRutvecklare så kommer vi att se till att spelet även fungerar väl utan VR och eventuellt fungera till spelkonsoller på sikt. De första förhandlingarna för ett eventuellt samarbete inleds Q1 2018.

2017 har varit ett utmanande men spännande år med nya steg för nya titlar samt förbättringar av MO.
Vi hoppas att kunna hitta rätt partner för både MO i Asien och Kitten'd för en bred publik.

Henrik Nyström

VD, Star Vault AB

 

Star Vault AB (publ) 

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag. Bolaget utvecklar och marknadsför ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). Bolaget avser även att utveckla och marknadsföra det nya spelet Kitten’d.

Mortal Online 

Mortal Online är ett datorrollspel som utspelar sig i en fantasyvärld fylld av mytiska väsen såsom trollkarlar, häxor, alver och jättar. Spelet innehåller spelstrategier som till exempel ekonomi, hantverk, utmaningar spelare emellan och även regerande av landområden. Medan många onlinespel på marknaden har en linjär spelidé, där spelet i princip är färdigspelat när din spelkaraktär har utfört alla uppdrag och har nått den högsta nivån, fokuserar Mortal Online istället på interaktion mellan spelarna. I Mortal Online finns ingen färdig ”spelplan” att följa. Det är istället upp till var och en att använda sin egen fantasi för att spela spelet. Du kan själv välja vad du vill sysselsätta dig med och det finns därmed fler möjligheter och hållbarheten blir större. Spel av den linjära typen är betydligt vanligare och har större konkurrens än spel som Mortal Online. 

Affärsmodell 

Affärsmodellen för Mortal Online består huvudsakligen av månadsabonnemang. Till detta läggs så kallad mikrobetalning, det vill säga olika föremål eller egenskaper som spelaren kan köpa till utöver månadsabonnemanget. Utöver detta kan spelaren i mån av intresse göra så kallade donationer, där syftet ofta är att stödja utvecklingen av en viss egenskap eller ett föremål som alla i spelet kan ha nytta av. En förutsättning för att bli framgångsrik är att ha många spelare som vill vara med och spela under en längre tid. Det som gör modellen intressant är att kostnaderna för driften ökar i betydligt lägre takt jämfört med intäkterna, när mängden spelare ökar.  

Aktien 

B-aktien i Star Vault AB (publ) noterades den 28 september 2007 på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Per den 31 december 2017 uppgick antalet aktier i bolaget till 67 024 368, varav 1 250 000 är A-aktier, som inte är listade. A-aktien har röstvärde 10 och B-aktien har röstvärde 1.

Risker

Styrelsen bedömer att befintlig kassa tillsammans med den prognosticerade marknadsutvecklingen förväntas kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna. Det kan dock inte uteslutas att ytterligare likviditet kan behövas på grund av ändrade marknadsförutsättningar.

Gällande riskfaktorer i övrigt hänvisas till Bolagets senaste fastställda årsredovisning.

Årsredovisning tillgänglig

Star Vaults årsredovisning för räkenskapsåret 2017 är planerad att publiceras på bolagets (www.starvault.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida i juni månad. Årsstämma planeras till måndagen den 18 juni i Malmö. Exakt datum för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma.

Förslag till disposition av bolagets resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-01-01 till 2017-12-31.  

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (K3).  

Redovisningsprinciperna är oförändrade gentemot föregående år

Granskning av revisor 

Bokslutskommunikén har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter 

2018-05-18: Delårsrapport 1

2018-08-17: Halvårsrapport

2018-11-16: Delårsrapport 3

2019-02-15: Bokslutskommuniké 2018                

Avlämnande av bokslutskommuniké 

Malmö, den 16 februari 2018

Star Vault AB (publ)

Styrelsen 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Henrik Nyström, VD

info@starvault.se 

Resultaträkning i sammandrag 

(SEK) 2017-10-01 - 2017-12-31 2016-10-01 - 2016-12-31 2017-01-01 - 2017-12-31 2016-01-01 - 2016-12-31
Nettoomsättning 621 331 550 514 2 240 120 2 240 175
Kostnad för såld vara -93 197 -110 461 -321 191 -353 187
Bruttoresultat 528 134 440 053 1 918 929 1 886 988
Administrationskostnader -226 703 -220 950 -703 704 -507 442
Forsknings- och utvecklingskostnader -1 421 821 -552 653 -2 846 714 -1 302 935
Rörelseresultat -1 120 390 -333 550 -1 631 489 76 611
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 400 - 2 404 686
Räntekostnader och liknande resultatposter - - - -
Resultat efter finansiella poster -1 117 990 -333 550 -1 629 085 77 297
Skatt på årets resultat - - - -
Årets resultat -1 117 990 -333 550 -1 629 085 77 297

 

Balansräkning i sammandrag

(SEK) 2017-12-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 3 501 803 2 755 775
Materiella anläggningstillgångar 25 443 -
Finansiella anläggningstillgångar 63 300 85 900
Summa anläggningstillgångar 3 590 546 2 841 675
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 153 796 206 439
Kassa och bank 2 822 998 4 966 550
Summa omsättningstillgångar 2 976 794 5 172 989
SUMMA TILLGÅNGAR 6 567 340 8 014 664
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 250 000 A-aktier, 65 774 368 B-aktier) 2 680 975 2 680 975
Fond för utvecklingsarbete 2 394 077 1 410 401
Summa bundet eget kapital 5 075 052 4 091 376
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 986 572 2 892 951
Årets resultat -1 629 085 77 297
Summa Fritt eget kapital 357 487 2 970 248
Summa eget kapital 5 432 539 7 061 624
Skulder
Långfristiga skulder - -
Kortfristiga skulder 1 134 801 953 040
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 567 340 8 014 664

Förändring eget kapital i sammandrag 

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
(SEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Totalt
Ingående värde 2015-01-01 1 914 982 0 0 4 153 560 -3 626 140 2 442 402
Årets resultat -556 471 -556 471
Disposition enligt stämmobeslut -3 626 140 3 626 140
Utgående värde 2015-12-31 1 914 982 0 0 527 420 -556 471 1 885 931
Ingående värde 2016-01-01 1 914 982 0 0 527 420 -556 471 1 885 931
Årets resultat 77 297 77 297
Aktivering av utvecklingskostnader 1 494 282 -1 494 282
Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar -83 881 83 881
Disposition enligt stämmobeslut -556 471 556 471
Nyemission registrerad 2016-10-14 765 993 4 404 458 5 170 451
Emissionskostnader -72 055 -72 055
Utgående värde 2016-12-31 2 680 975 1 410 401 4 332 403 -1 439 452 77 297 7 061 624
Ingående värde 2017-01-01 2 680 975 1 410 401 4 332 403 -1 439 452 77 297 7 061 624
Årets resultat -1 629 085 -1 629 085
Disposition enligt stämmobeslut -4 332 403 4 409 700 -77 297
Aktivering av utvecklingskostnader 2 223 705 -2 223 705
Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar/nedskrivningar -1 240 029 1 240 029
Utgående värde 2017-12-31 2 680 975 2 394 077 0 1 986 572 -1 629 085 5 432 539

 

 

Kassaflödesanalys i sammandrag 

(SEK) 2017-01-01 - 2017-12-31 2016-01-01 - 2016-12-31
Från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -1 629 085 77 297
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m 1 478 554 471 129
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -150 531 548 426
förändringar i rörelsekapital 234 404 226 054
Kassaflöde från den löpande verksamheten 83 873 774 480
investeringsverksamheten -2 250 025 -1 554 582
Finansieringsverksamheten 22 600 5 098 396
Periodens kassaflöde -2 143 552 4 318 294
Likvida medel vid periodens början 4 966 550 648 256
Likvida medel vid periodens slut 2 822 998 4 966 550


0708-271111

www.starvault.se

info@starvault.se

Taggar:

Om oss

Star Vault ska bedriva spelutveckling. Bolaget ska genom att ha kompetent personal, med kompletterande nischade kunskaper vara ett etablerat spelutvecklingsbolag.

Prenumerera

Dokument & länkar