Star Vault: Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-09-30

Sammanfattning av delårsrapportNio månader (2015-01-01 – 2015-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 909 963 (1 724 232) SEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -700 244 (-2 698 892) SEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,01 (-0,06) SEK.
  • Soliditeten uppgick till cirka 78,2 (85,0) %.

Tredje kvartalet (2015-07-01 – 2015-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 800 091 (535 025) SEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 161 710 (-1 063 591) SEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till cirka 0,00 (-0,02) SEK.

Definitioner

ü  Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 47 874 549 aktier per 2015-09-30.

ü  Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

ü  I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

ü  Med ”Star Vault” eller ”Bolaget” avses Star Vault AB.

Tredje kvartalet – Spelrelaterade trender

Sedan 2012 använder Star Vault en betalningsmodell för spelet Mortal Online som kallas Free 2 Play. Det innebär att det inte säljs några licenser för spelet utan enbart månadsabonnemang. Utöver månadsabonnemang finns en modell där spelare köper till olika egenskaper samt ett system för spelare att donera pengar till utveckling. Antalet månadsabonnemang varierar mycket månad för månad och har stor påverkan på de totala intäkterna. Medlemmar i forumet för Mortal Online får kontinuerligt information om spelet och delger Star Vault sina synpunkter på Mortal Online.

  • Antalet månadsabonnemang under tredje kvartalet 2015 har ökat jämfört med andra kvartalet 2015.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2015

  • Den 31 augusti kunde Star Vault meddela att Bolaget fått klartecken från Steam, som inledde Bolagets försäljning samma dag. Bolaget kunde samtidigt meddela att en ny trailer för Mortal Online, som kort sammanfattar en del av vad man kan göra och se i spelet, släppts på Youtube och Steam.
  • Den 4 september meddelade Bolaget att Steamlanseringen överstigit Bolagets förväntningar. Star Vault fick vi ett enormt stort tryck från tusentals spelare som ville spela Mortal Online. Det uppstod problem med den loginserver som hanterar trafiken – Bolaget meddelade att förbättringsarbete pågick.

Omsättning och resultat

Omsättningen under kvartal tre 2015 (800 091 kr) överstiger den omsättning bolaget hade på kvartal tre 2014 (535 025 kr). Periodens positiva resultat ligger även det bättre under kvartalet tre än (161 710kr) jämförelsekvartalet (-1 063 591kr) vilket delvis kommer av att bolaget från och med kvartal ett 2015 har börjat aktivera sina utvecklingskostnader. Utvecklingskostnaderna under kvartalet uppgår till 410 Tkr (-). Bolaget har under de nio första månader 2015 aktiverat utvecklingskostnader om 1 163 Tkr (-). Tidigare aktiverade utvecklingskostnader skrivs av enligt plan och nyutveckling aktiveras med en avskrivning som påbörjas med att kommersialisering sker.

VD Henrik Nyström har ordet

Det har varit en spännande period för Star Vault, med Steamlanseringen som periodens höjdpunkt. Måndagen den 31 augusti gick vår efterlängtade försäljning på Steam igång och lanseringen var över förväntan. I samband med lanseringen hölls aktiviteter för Mortal Online på Steam, för att visa spelet för andra spelare, genom bland annat event och streaming. Vi har som ambition att generellt visa upp Star Vault mer nu när vi håller den nivå på spelet som vi är nöjda med – vi vill nå ut till fler spelare som kan vara intresserade av Mortal Online och detta har vi stark tro i att Steam kommer att vara en bra kanal för.

Med lanseringen fick vi ett enormt stort tryck från tusentals spelare som ville spela Mortal Online. Detta medförde lite problem med loginservern och vi fick därav arbeta ytterligare med hantering av detta under lanseringsveckan. Vi har även fokuserat på extra förbättringar i vårt nya kösystem för att bättre hantera trafiken av nya spelare. Vi kunde efter några dagar glädjande meddela att Mortal Online direkt kom upp på topp tre mest populära nysläppta spel. Värt att nämna är att nummer ett och två är jättar – Mad Max och Metal Gear Solid. Sedan lanseringen har trycket varit konstant av nya spelare och våra startpositioner är helt fyllda med spelare. Detta är givetvis roligt att se.

Trots de problem vi haft med loginservern har vi med hjälp av spelarna kunnat konstatera att vi har väldigt bra prestanda på våra noder – där spelarna hanteras – samt att prestandan för att ha många karaktärer på skärmen samtidigt är bra. Detta var tidigare något vi oroade oss för skulle kunna vara ett problem, varför vi valde att bygga om karaktärssystemet innan Steamreleasen – det visade sig var ett lyckat beslut.

Pressrelease 2015-10-30

Star Vault: Mortal Online Steamlansering – uppdatering

Vi har nu tillräcklig information avseende antal spelare, kassaflöde och uppskattat resultat för att ge en första preliminär bedömning av utfallet av Steamlanseringen.
Eftersom spelarna avvaktar att betala då de spelar gratis upp till en viss nivå, är det ett naturligt eftersläp innan en ny spelare har anledning att prenumerera. Det är även ett eftersläp på ca 1 månad
innan intäkterna blir tillgängliga för oss. Därför har vi varit försiktiga med att gå ut med ett för tidigt uttalande om Steam.
Vi har som nämnt tidigare haft ett stort tryck på spelservern där väldigt många spelare har velat prova på Mortal Online. Det var det stora målet med Steam, att kunna nå ut till betydligt fler spelare för
att få intresserade att hitta vårt spel. Den första ”rushen” har nu lagt sig och vi fokuserar på att ha en stabil tillväxt av betalande kunder. Vi fick ett större tryck än väntat vilket är positivt.
Detta medförde en del stressproblem på spelservern men som vi fick kontroll över kort efter releasen.
Det har varit en god ökning av donationer och prenumeranter i september och oktober.

På grund av eftersläpet enligt ovan är Steamreleasens påverkan på Q3-rapporten marginell.
Då det är naturligt att den första ”rushen” lägger sig kort efter en Steamlansering  kommer vi följa denna utvecklingen noggrant samt analysera vilka områden som spelarna är mest intresserade av för att vi ska hålla igång ett stort intresse i spelet samt ett återkommande intresse för spelarna.

Henrik Nyström

VD, Star Vault AB

 

Star Vault

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag. Bolaget utvecklar och marknadsför ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). På längre sikt avser Bolaget utveckla nya speltitlar.

Mortal Online

Mortal Online är ett datorrollspel som utspelar sig i en fantasyvärld fylld av mytiska väsen såsom trollkarlar, häxor, alver och jättar. Spelet innehåller spelstrategier som till exempel ekonomi, hantverk, utmaningar spelare emellan och även regerande av landområden. Medan många onlinespel på marknaden har en linjär spelidé, där spelet i princip är färdigspelat när din spelkaraktär har utfört alla uppdrag och har nått den högsta nivån, fokuserar Mortal Online istället på interaktion mellan spelarna. I Mortal Online finns ingen färdig ”spelplan” att följa. Det är istället upp till var och en att använda sin egen fantasi för att spela spelet. Du kan själv välja vad du vill sysselsätta dig med och det finns därmed fler möjligheter och hållbarheten blir större. Spel av den linjära typen är betydligt vanligare och har större konkurrens än spel som Mortal Online.

Affärsmodell

Affärsmodellen för Mortal Online består huvudsakligen av månadsabonnemang. Till detta läggs så kallad mikrobetalning, det vill säga olika föremål eller egenskaper som spelaren kan köpa till utöver månadsabonnemanget. Utöver detta kan spelaren i mån av intresse göra så kallade donationer, där syftet ofta är att stödja utvecklingen av en viss egenskap eller ett föremål som alla i spelet kan ha nytta av. En förutsättning för att bli framgångsrik är att ha många spelare som vill vara med och spela under en längre tid. Det som gör modellen intressant är att kostnaderna för driften ökar i betydligt lägre takt jämfört med intäkterna, när mängden spelare ökar.

Aktien

B-aktien i Star Vault noterades den 28 september 2007 på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 september 2015 uppgick antalet aktier i Bolaget till 47 874 549, varav 1 250 000 är A-aktier, som inte är listade. A-aktien har röstvärde 10 och B-aktien har röstvärde 1.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (K3). Företaget tillämpar K3 regelverket från och med upprättandet av årsredovisningen för perioden 2014-01-01 – 2014-12-31. Företaget tillämpade tidigare Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd och rekommendationer.

Vid övergången till K3 har bestämmelserna i kapitel 35 första gången detta allmänna råd tillämpas, tillämpats, vilket kräver att företaget tillämpar K3 retroaktivt. Det finns emellertid ett antal frivilliga och obligatoriska undantag från denna generella regel, vilka syftar till att underlätta övergången till K3. Övergången till K3 har efter tillämpning av kapitel 35 ej medfört några väsentliga förändringar och redovisningsprinciperna bedöms överstämma med tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Någon omräkning av jämförelsesiffrorna har därmed inte varit aktuell. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i Bolagets senaste årsredovisning.

Granskning av revisor

Revisorn har informerats om periodens aktivering av utgifter för utveckling av den nya kontinenten. Rapporten har inte varit föremål för revisorns granskning.

 

Kommande finansiella rapporter

2016-02-19: Bokslutskommuniké 2015                

Avlämnande av delårsrapport

Malmö, den 20 november 2015
Star Vault AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Henrik Nyström, VD
info@starvault.se

Om oss

Star Vault ska bedriva spelutveckling. Bolaget ska genom att ha kompetent personal, med kompletterande nischade kunskaper vara ett etablerat spelutvecklingsbolag.

Prenumerera

Dokument & länkar