Ett nytt viktigt uppdrag för SGI

Från och med 2010 har SGI – Statens geotekniska institut – ett nytt uppdrag från regeringen, som innebär att vi ger stöd till landets samtliga länsstyrelser och kommuner gällande geotekniska säkerhetsfrågor i planprocessen, alltså översikts – och detaljplaner som görs för att planera bland annat nya bostadsområden.

Vårt klimat förändras. För att begränsa skador och möta de nya hoten är det viktigt att arbeta förebyggande med att identifiera risker och skydda utsatta områden, samt förbättra planeringen. På en rad platser kan klimatförändringarna leda till allvarliga naturolyckor såsom ras, skred, erosion och översvämningar. Därför är det viktigt att det som byggs idag blir långsiktigt hållbart för att kunna stå emot framtidens klimatförändringar. Kommunernas planering är avgörande för att ny bebyggelse inte placeras på mark som är eller kan bli hotad av naturolyckor. Vårt nya uppdrag kan här göra stor samhällsnytta! För att informera om vårt nya uppdrag och det stöd vi kan ge träffar vi representanter från landets alla länsstyrelser och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på ett seminarium i Stockholm onsdagen den 17 mars. Press och etermedia hälsas välkomna till seminariet! Vi tar vårt nya uppdrag på stort allvar och vi kommer med stort engagemang ta oss an denna viktiga samhällsuppgift säger Elvin Ottosson, Stf generaldirektör, och Carina Hultén, överingenjör, vid SGI. Båda kommer att finnas på plats och är tillgängliga för intervjuer om det nya uppdraget. När: onsdagen 17 mars, klockan 10.00 – 14.00 Var: Hilton Stockholm Slussen hotel, Guldgränd 8 Konferensrum: Sokrates

Om oss

Statens geotekniska institut är en myndighet och ett forskningsinstitut. Vi har ett övergripande ansvar för de geotekniska och miljögeotekniska frågorna i Sverige. I vårt uppdrag ingår att minska riskerna för ras, skred och stranderosion samt ett ansvar för forskning och kunskapsspridning inom efterbehandling av förorenade områden. En viktig del i arbetet är att anpassa samhället till nya risker och hot på grund av ett förändrat klimat. Vår omsättning 2012 var 94 Mkr.

Dokument & länkar