Nytt regeringsuppdrag: SGI ska utreda Göta älvdelegation

Pressmeddelande Linköping den 15/2 2013

Statens geotekniska institut, SGI, får i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för en Göta älvdelegation. En eventuell delegation ska samordna arbetet med att minska skredriskerna i älven. – Det känns naturligt att fortsätta utredningsarbetet kring Göta älv med att undersöka förutsättningarna för en delegation, säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

I uppdraget från regeringen ingår att ta fram ansvar, mandat, sammansättning och avgränsningar för en delegation för klimatanpassningsinsatser mot skred i Göta älvdalen. Syftet med en delegation är att samordna och planera åtgärder som minskar skredriskerna i älvdalen. SGI ska även titta på möjligheterna att samordna arbetet på något annat sätt, t ex genom de myndigheter som redan verkar i området.

SGI konstaterade i den omfattande Göta älvutredningen att riskerna för jordskred i området redan är stora och dessutom ökar i takt med klimatförändringarna. I utredningen konstaterades också att det kostar mellan fem och sex miljarder kronor att minska skredriskerna genom olika geotekniska insatser.

Finansiering
– Enligt regeringen är utgångspunkten för finansieringen att den som har störst nytta av åtgärderna också ska ta den största delen av kostnaderna, säger Åsa-Britt Karlsson, som räknar med att sätta igång utredningsarbetet så fort som möjligt.

Utredningen ska genomföras i samarbete med länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sjöfartsverket, Trafikverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och andra berörda aktörer.

Fotnot: Göta älvutredningen pågick 2009-2011 och är Sveriges mest omfattande skredriskutredning någonsin. Totalt har SGI undersökt 240 sektioner längs 200 km älvstrand, tagit mer än 4 000 jord- och sedimentprover och gjort cirka 20 000 laboratorieförsök för att undersöka riskerna för jordskred nu och i framtiden. Utredningen konstaterade att skredrisken längs älven är stor redan idag och kommer att öka i takt med klimatförändringarna.

För mera information: generaldirektör Åsa-Britt Karlsson, tel 0709-73 01 81, avdelningschef Victoria Svahn, tel 0703-69 78 30.

Om Statens geotekniska institut
Statens geotekniska institut är en myndighet och ett forskningsinstitut. Vi har ett övergripande ansvar för de geotekniska och miljögeotekniska frågorna i Sverige. I vårt uppdrag ingår att minska riskerna för ras, skred och stranderosion. Vi har också ett ansvar för forskning och utveckling och kunskapsspridning inom efterbehandling av förorenade områden. En viktig del i arbetet är att anpassa samhället till nya risker och hot på grund av ett förändrat klimat. Vi är totalt cirka 90 personer med huvudkontor i Linköping och regionkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. www.swedgeo.se

Taggar:

Om oss

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som verkar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya och effektivare metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Miljödepartementet och har totalt cirka 90 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och vi har regionkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Dokument & länkar