Pressmeddelande: Nya fakta och skredriskkartor i Göta älvutredningen Klimatförändringarna gör risken för skred större i Göta älvdalen

Risken för jordskred är redan stor på sina håll i Göta älvdalen, men klimatförändringarna gör risken större. Tjugofem procent av de kartlagda områdena får en högre risknivå till år 2100, om inte åtgärder vidtas.

Det visar Göta älvutredningens slutrapport som på tisdagen överlämnades till miljö- och socialdepartementen av Bo Lind, t f generaldirektör vid Statens geotekniska institut, SGI.

I slutrapporten redovisar SGI 33 stycken detaljerade skredriskkartor över hela undersökningsområdet och konstaterar att riskerna för jordskred på sina håll är stora redan idag, särskilt i områden
som ligger inom Lilla Edets kommun. Klimatförändringarna med mera nederbörd gör också att
risken för jordskred ökar ännu mera i framtiden.

– Det är viktigt att komma igång med geotekniska åtgärder så snart som möjligt, säger Bo Lind. Vi beräknar att åtgärderna kostar mellan 5 och 6 miljarder i de mest utsatta områdena.

SGI föreslår i sin slutrapport också att en delegation tillsätts för att samordna och effektivisera arbetet med geotekniska stabilitetsåtgärder.

Miljökänsligt
Göta älvdalen är bitvis tätbefolkad och rymmer flera miljökänsliga industrier. Totalt är 700 000 personer beroende av älven för sitt dricksvatten. Drygt 11 000 fastigheter är registrerade i utredningsområdet
och längs älven finns också väg E45, E6 och Norge-Vänerbanan som byggs
ut till dubbelspår.

Utredningen har pågått sedan 2009 och är Sveriges mest omfattande skredriskutredning någonsin. Totalt har 240 sektioner längs 200 km älvstrand undersökts, mer än 4 000 jord- och sedimentprover tagits och cirka 20 000 laboratorieförsök gjorts för att undersöka riskerna för jordskred nu och i framtiden.

För mera information: t f generaldirektör Bo Lind, tel 031-778 65 66, avdelningschef Victoria Svahn tel 031-778 65 68 eller informationsansvarig Per Samuelson tel 013-20 18 32.

Om Statens geotekniska institut
SGI är en myndighet och forskningsinstitut med ett övergripande ansvar för de geotekniska och miljögeotekniska frågorna i Sverige. Vår verksamhet bygger på ett nära samspel mellan myndighetsutövning, forskning, rådgivning och information inom olika former av markanvändning och byggande. På senare år har vi arbetat mycket med klimatförändring och dess inverkan på släntstabilitet, föroreningsspridning, erosion och översvämningar. Vi är totalt cirka 90 personer med huvudkontor i Linköping och regionkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Webben: www.swedgeo.se

Taggar:

Om oss

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som verkar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya och effektivare metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Miljödepartementet och har totalt cirka 90 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och vi har regionkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Dokument & länkar