SGI föreslår Göta älv-delegation för ett klimat-anpassat och säkert Sverige att bo och färdas i

Tillsätt en Göta älv-delegation där kommuner, länsstyrelser och myndigheter samarbetar för att klimatanpassa Göta älv-dalen mot ras och skred. Det är budskapet när Statens geotekniska institut (SGI) lämnar över ett förslag till civil- och bostadsminister Stefan Attefall om tillsättning av en Göta älv-delegation. Det är ett viktigt steg i riktningen mot ett klimatanpassat och säkert Sverige.

Delegationens uppgift blir att samordna klimatanpassningsinsatserna och arbeta för att insatser som minskar ras- och skredriskerna snabbt kan komma igång, säger SGIs generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

Stora samhällsintressen står på spel vid Göta älvdalen, därför vill SGI skapa en särskild organisation för klimatanpassning längs älven. Förutom skred- och rasrisk är Göta älv källa för dricksvatten för uppemot 700 000 människor i Västra Götaland.

Mellan 2009-2011 utredde SGI Göta älvdalen. Ett av förslagen till regeringen var att tillsätta en delegation med uppgiften att samordna klimatanpassningsåtgärder mot ras och skred i regionen. Efter det fick SGI uppdraget att utreda frågan om en delegation.

– Vi har haft samråd med 22 organisationer med ansvar för eller intressen i Göta älvdalen. En huvudsynpunkt som har kommit fram i de samtalen och remissvaren från Göta älv-utredningen, är att det finns ett stort behov av samordning och expertstöd i det skredförebyggande arbetet. Den expertkompetensen har vi på SGI men vi behöver också arbeta med alla berörda aktörer, säger Åsa-Britt Karlsson.

– En delegation kan bli den drivande kraft som behövs för att få fram underlag, göra samlade och långsiktiga prioriteringar, beräkna resursåtgång och samordna insatser, fortsätter hon.

Delegationens ledamöter ska representera organisationer som har ett tydligt utpekat ansvar inom Göta älvdalen. Dessa är kommunerna längs med älven, statliga myndigheter, länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmlands län samt Västra Götalandsregionen. En sådan delegation är unik i Sverige och så vitt SGI vet även internationellt.

För mer information, kontakta ställföreträdande generaldirektör Bo Lind på 031-778 65 66 eller 0709-73 01 61.

Presskontakt: Setareh Yousefi, kommunikatör, 013-20 18 06 eller 0733-01 88 30.


Statens geotekniska institut
SGI är en myndighet och forskningsinstitut med ett övergripande ansvar för de geotekniska och miljögeotekniska frågorna i Sverige. Vår verksamhet bygger på ett nära samspel mellan myndighetsutövning, forskning, rådgivning och information inom olika former av markanvändning och byggande. På senare år har vi arbetat mycket med klimatförändring och dess inverkan på släntstabilitet, föroreningsspridning, erosion och översvämningar. Vi är totalt cirka 90 personer med huvudkontor i Linköping och regionkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Besök www.swedgeo.se för mer information.

Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35
581 93 LINKÖPING

Telefon: +46 13 201806
Mobil: +46 733018830
Fax: +46 13 201914
www.swedgeo.se

Taggar:

Om oss

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som verkar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya och effektivare metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Miljödepartementet och har totalt cirka 90 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och vi har regionkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Dokument & länkar