Klarläggande om läkarkontakt och sucid

Enligt lagen om vård av unga (LVU) ska SiS kontakta läkare när ungdomar som är under 15 år avskiljs. Läkaren ska skyndsamt yttra sig om avskiljningen och om läkaren begär det ska åtgärden omedelbart avbrytas. Läkarens bedömning syftar till att avgöra om det råder något medicinskt hinder mot avskiljningen. I de ytterst få fall där en avskiljning har skett i nära anslutning till ett självmordsförsök handlar det om att situationen har blivit våldsam.Kontrollen visar att SiS personal i samtliga fall har kontaktat den egna konsultläkaren eller en jourläkare. I ett fall var läkaren inte anträffbar utan man nåddes bara av en telefonsvarare. I ett annat fall intygar beredskapen att läkare har kontaktats men det har inte gått att vidimera därför att läkaren är på semester.

Självmordsförsök är självklart inte grund för avskiljning. I de ytterst få fall där en avskiljning har skett i nära anslutning till ett självmordsförsök handlar det om att situationen har blivit våldsam.

Majoriteten av ungdomarna har aldrig varit avskiljda Cirka 1 300 ungdomar vårdades år 2008 på SiS 31 särskilda ungdomshem som vänder sig till olika målgrupper och kön.

Totalt fattades 472 beslut om avskiljning under andra halvåret 2008. Majoriteten av ungdomarna hos SiS har aldrig varit avskiljda. Vissa har varit det flera gånger.

• 94 beslut rörde ungdomar över 18 år • 253 beslut rörde ungdomar i åldern 16–18 år • 125 beslut rörde ungdomar under 15 år

Lästips: http://www.dn.se/insidan/varfor-gar-vissa-over-gransen-1.895981

http://www.skd.se/article/20090624/OPINION/803500784/1061/OPINION/*/inte-hela-bilden

Fakta: Utdrag ur LVU 15 c § ”Om det är särskilt påkallat på grund av att den intagne uppträder våldsamt eller är så påverkad av berusningsmedel att han eller hon inte kan hållas till ordningen, får den intagne hållas i avskildhet. Han eller hon skall då stå under fortlöpande uppsikt av personalen. Den intagne får dock inte hållas i sådan avskildhet längre tid än vad som är oundgängligen nödvändigt och inte i något fall under längre tid än 24 timmar i följd. Är den intagne under 15 år skall läkare skyndsamt yttra sig om varje åtgärd som vidtas enligt första stycket. Om läkaren begär det skall åtgärden genast avbrytas.”

Om oss

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Kent Ehliasson.

Prenumerera

Dokument & länkar