Lyckad satsning mot tungt missbruk


1 300 kontrakt har hittills tecknats. 80 procent av de missbrukare som skrev på kontraktet har deltagit i behandlingen. Sju av tio tvångsomhändertagna missbrukare, som skrev under kontraktet, var sex månader efter behandlingen antingen drogfria eller hade en betydligt förbättrad drogsituation. Jämfört med fyra av tio i tidigare studier. "Ett kontrakt för livet" kom till år 2005 i en regeringssatsning om 300 miljoner kronor, under tre år, för våra allra mest utsatta missbrukare. "Ett kontrakt för livet" innebär att klienten, socialtjänsten och SiS, gemensamt skriver ett kontrakt om hur vården ska se ut. I utbyte mot garanterade eftervårdinsatser får kommunerna rabatt på den vårdtid klienten prövar i öppnare former. Rabatten ledde till att 26 procent fler tunga missbrukare fått möjlighet till vård på SiS 13 LVM-hem som finns spridda över hela landet. Kvalificerad vård lönar sig – Det här är mycket glädjande och visar klart och tydligt att kvalificerad vård lönar sig. Det visar också att vårdkedjor och samarbete mellan olika aktörer är nödvändigt, säger Ewa Persson Göransson, SiS generaldirektör. – Det har varit mycket positivt för klienterna och motiverande att redan under tiden på institution planera för den frivilliga vården efteråt. Tiden på SiS LVM-hem har blivit mer effektiv. Fler unga kvinnor får vård - drygt 1 300 kontrakt Rapporten visar också att genom "Ett kontrakt för livet" har fler tunga missbrukare fått tillgång till vård. Drygt 1 300 kontrakt har tecknats. Det här gäller inte minst kvinnor som i allt större utsträckning fått vård för sitt missbruk på SiS LVM hem. Antalet unga kvinnor som har fått tvångsvård har ökat med hela 60 procent. De här unga kvinnorna är ofta utslagna från arbetsmarknaden, saknar ett eget hem och är många gånger beroende av äldre missbrukande män. – Vi ska ha klart för oss att detta handlar om människor som genom sitt missbruk lever ett mycket utsatt liv. Med "Ett kontrakt för livet" har de fått mer långsiktiga insatser. Uthålliga insatser är en nödvändighet för de tyngsta missbrukarna, säger Ewa Persson Göransson. 300 miljoner delas ut I "Ett kontrakt för livet" har SiS delat ut subventioner till de kommuner som anstränger sig för att planera för fortsatta insatser efter tiden på institution och vården i öppnare former, den så kallade § 27-vården. Kommunerna har varit mycket nöjda med kontraktet. De har lagt sig vinn om att skapa mer hållbara lösningar för klienterna, dels genom frivillig vård på behandlingshem, dels genom mer kvalificerad vård på hemmaplan. Projektet är förlängt och pågår fortfarande. Ladda ner rapporten "Ett kontrakt för livet" och sammanfattningar i bifogade filer.

Fakta: LVM är en förkortning av Lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Läs mer om Ett kontrakt för livet: http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=6020 För mer information kontakta: Hajighasemi, utredningssekreterare, tfn: 08-453 40 79, 070-836 53 95, Therese Reitan, forskningsledare, tfn: 08-453 40 19, 070-541 40 19, Nils Åkesson, FoU-direktör, tfn: 08-453 40 85, 070-589 04 59, Ali. SiS 13 LVM-hem: Renforsens behandlingshem i Vindeln, Frösö LVM-hem i Östersund, Runnagården i Örebro, Behandlingshemmet Rällsögården i Kopparberg, Behandlingshemmet Älvgården vid Hedemora, Ekebylunds behandlingshem i Rosersberg utanför Stockholm, Hornö LVM-hem vid Enköping, LVM-hemmet Rebecka på Färingsö utanför Stockholm, Östfora behandlingshem utanför Uppsala, Gudhemsgården utanför Falköping, Fortunagården i Värnamo, Hessleby behandlingshem vid Mariannelund, LVM-hemmet Lunden/Karlsvik i Lund. Se kontaktuppgifter: http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=877

Om oss

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Kent Ehliasson.

Prenumerera