Tillsynen skärps och fler oanmälda tillsynsbesök införs på Statens institutionsstyrelses, SiS, närmare 50 behandlingshem i hela landet

Tillsynen är ett redskap för att säkerställa att barn, ungdomar och vuxna behandlas på ett korrekt och rättssäkert sätt. Tillsynen ska därför ännu mer än tidigare sätta klienternas intressen i centrum bland annat genom fler oanmälda tillsynsbesök och en mer omfattande uppföljning av den planerade tillsynen.

SiS är huvudman för 33 särskilda ungdomshem för barn och ungdomar mellan 12 och 21 år och 14 LVM-hem för vuxna missbrukare. De som vårdas har problem på i stort sett alla livets områden. Institutionerna får regelbunden påhälsning av tillsynsjuristerna.
– SiS institutioner bedriver redan i dag en mycket bra verksamhet, men för att ytterligare höja kvaliteten utvecklas nu tillsynen, säger Ewa Persson Göransson, SiS generaldirektör.

Obligatorisk uppföljning
Vid tillsynsbesöken går juristerna igenom administration, personalakter, journalföring, utveckling och kvalitetssäkring, etik, hälso- och sjukvård och skolverksamhet. Intervjuer görs med institutionschefen, avdelningsföreståndare, behandlingsassistenter, lärare samt hälso- och sjukvårdande personal.
– Barn, ungdomar och vuxna som vårdas på institutionerna intervjuas i enrum för att de ska våga säga precis vad de tycker. Ofta blir det både ris och ros, berättar Ann-Kristin Vesterlund, SiS nya chef för tillsynen. Dessutom uppmuntras vårdnadshavare och socialtjänster att lämna synpunkter som kan vara värdefulla.
– Nu skärper vi tillsynen bland annat genom att införa en obligatorisk uppföljning. Alla påpekanden ska följas upp, antingen genom återrapportering eller återbesök på institutionen.

Oanmäld tillsyn
Tillsynsintervallen av den planerade tillsynen ändras från nuvarande vartannat år till vart tredje år. På så sätt frigörs betydande resurser till den oanmälda tillsynen.
– Den oanmälda tillsynen ska öka. Besöken kan ske under helger, kvällar och nätter, säger Ann-Kristin Vesterlund.
Oanmälda tillsynsbesök genomförs på försök sedan 2006. Utfallet har varit mycket gott, och besöken är ofta uppskattade av institutionerna. Verksamheten permanentas och utökas.

För mer information kontakta: Ann-Kristin Vesterlund, tillsynschef: 08-453 40 26, 070-362 77 37.

Om oss

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Kent Ehliasson.

Prenumerera

Dokument & länkar