Andel av öppet arbetslösa och deltagare i program som får ersättning

I dag publicerar den parlamentariska socialförsäkringsutredningen en underlagspromemoria från Arbetsförmedlingen om arbetslöshetsersättningens och aktivitetsstödets/utvecklingsersättningens täckningsgrad av samtliga arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program från 2000 och framåt.

Rapporten visar att arbetslöshetsförsäkringens täckningsgrad bland de arbetslösa har sjunkit. Den uppgick i november 2011 till 39 procent. Den samlade täckningsgraden, dvs. andelen öppet arbetslösa och deltagare i program som har antingen ersättning från arbetslöshetsförsäkringen eller i form av aktivitetsstöd/utvecklingsersättning, uppgick däremot vid samma tillfälle till 59 procent. Nedgången i arbetslöshetsförsäkringens täckningsgrad har till viss del – men inte fullt ut – kompenserats av att arbetslösa har övergått till program och då fått aktivitetsstöd/utvecklings­ersättning. I vilken grad kompensationen har skett varierar mellan olika grupper.

För ungdomar, 20-24 år, har arbetslöshetsförsäkringens täckningsgrad sjunkit kraftigt, vilket sammanfaller med att det s.k. studerandevillkoret avskaffades 2007. För denna grupp har dock nedgången nära fullt ut kompenserats av ett ökat programdeltagande (i jobbgarantin för ungdomar) och därmed ersättning i form av aktivitetsstöd/utvecklingsersättning.

För personer som är 25-64 år och födda i Sverige har inte arbetslöshetsförsäkringens täckningsgrad sjunkit lika mycket som den har totalt sett. Den minskning som har skett kompenseras till viss del av deltagande i arbetsmarknadspolitiska program och därmed ersättning i form av aktivitetsstöd, men inte i samma grad som för den yngre åldersgruppen.

Utvecklingen för utrikesfödda personer som är 25-64 år avviker markant från det generella mönstret. För denna grupp har täckningsgraden för både arbetslöshetsförsäkringen och den samlade täckningsgraden för arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstöd vid programdeltagande sjunkit kraftigt. För få i denna grupp har med andra ord deltagit i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd för att kompensera nedgången i arbetslöshetsförsäkringens täckningsgrad. Utvecklingen förklaras med att andelen utrikes födda bland arbetslösa har ökat kraftigt och att denna grupp har svårare att uppfylla kraven för ersättning från arbetslöshetsförsäkringen eftersom de i högre utsträckning är nytillträdande på arbetsmarknaden. Att gruppen inte helt fångas upp av program med aktivitetsstöd beror på att jobb- och utvecklingsgarantin under den relevanta perioden inte gav personer över 25 år som saknar ersättning från arbetslöshetsförsäkringen tillträde förrän efter 18 månaders (numera 14 månaders) arbetslöshet.

Underlagspromemorian finns tillgänglig på den parlamentariska socialförsäkringsutredningens webbsida: www.psfu.se

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen ska enligt regeringens direktiv se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Kommittén ska överväga förändringar som ska leda till mer hållbara sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar. Med syfte att inbjuda till bred debatt och för att skapa ett mångfacetterat underlag inför kommitténs betänkanden har en rad underlagsrapporter och -promemorior beställts från forskare, myndigheter och andra aktörer med kunskaper om sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna. Analyser, slutsatser och rekommendationer i dessa underlagsrapporter och -promemorior står för respektive författare och delas nödvändigtvis inte av den parlamentariska kommittén.

Kontaktpersoner:

Irene Wennemo
Huvudsekreterare
S 2010:4
08-405 83 78
070-665 38 25

Fredrik Jansson Dahlén
Arbetsförmedlingen
010-486 47 67

 

Taggar:

Prenumerera