Betänkandet ”Mindre våld för pengarna” överlämnat till idrottsministern

I dag har Björn Eriksson, nationell samordnare mot idrottsrelaterat våld, överlämnat delbetänkandet SOU 2012:23 ”Mindre våld för pengarna” till idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth. - I betänkandet tar jag upp problem kring fotboll och ishockey, såväl vad avser Stockholmsområdet som i andra delar av landet. Utredningen framlägger ett 35-tal förslag för att förbättra situationen, säger Björn Eriksson.

Utredningens förslag bygger på en omfattande kartläggning av nuvarande problem­bild som den ses av de berörda aktörerna. Det handlar om förslag till lagändringar och förbättringar vad avser grundbultarna i klubbarnas, polisens och åklagarnas strategier (se bilaga). Särskild uppmärksamhet ägnas åt nuvar­an­de forskningsläge, supporterpolisernas arbete och tillämpningen av lagen om allmän kameraövervakning.

Enligt utredningen måste nuvarande massiva insatser från det offentligas sida ersättas av mer kostnads­effektiva åtgärder. Fokus måste fortsätta att förskjutas från samråd till samar­bete och en klarare ansvarsfördelning mellan aktörerna etableras. Enbart repressiva insatser räcker inte utan mer måste göras för att stödja de sköt­samma supportrarna. Den gemensamma strategins mål bör vara att förhindra nyrekrytering av risksupportrar samt att reducera dess hårda kärna.

En del av utredningens arbete har varit att verka som en katalysator för att förbättra det nuvarande säkerhetsarbetet. I betänkandet redovisas för första gången den planering parterna gör inte minst inför en högriskmatch. Förslag till olika förbättringar framläggs. Dessa kan uppfattas ha en slagsida mot det repressiva området, vilket förklaras av att flera av de förebyggande förslagen kommer att redovisas i slutbetänkandet.

Utredningen föreslår att kostnader för polisbevakning under vissa förutsätt­ningar likställs mellan s.k. IdrottsAB och ideella föreningar samt att lagen om tillträdesförbud skärps i några hänseenden. Möjligheter bör införas för att upp­rätta ett nationellt register för personer med tillträdesförbud eller arrangörsav­stängning och lagen om maskeringsförbud utvecklas till att omfatta vissa idrotts­arrangemang.

Björn Eriksson om utredningens fortsatta arbete
- I sommar avser jag återkomma till regeringen med en särskild skrivelse kring den anmälningsplikt riksdagen hemställt att regeringen utreder och fattar beslut kring. I mars 2013 kommer en slutrapport att levereras, där viktiga frågor blir den goda supporterkulturen, förebyggande insatser, goda exempel, alkohol- och drogfrågor, arenasäkerhet och kringarrangemang samt en uppföljning av de förslag jag lämnar i detta delbetänkande, säger Björn Eriksson.

Till detta betänkande kan följande kommentar göras:

- Samhället har gett idrotten en gynnad ställning mot att idrotten ”levererar” en ideellt uppbyggd verksamhet till gagn för medborgarna. Det rimmar illa med detta informella kontrakt om självutnämnda grupperingar ska tillåtas ha rätt att sätta egna villkor kring idrottsarrangemang. Med mina förslag går samhället in med starkare medel för att stävja ordningsstörningar. Då måste idrottsrörelsen följa upp detta och ta ett motsvarande ansvar. Jag upplever att man är villig att göra detta, avslutar Björn Eriksson.

Betänkandet SOU 2012:23 ”Mindre våld för pengarna” går att hämta på: http://regeringen.se/kultur 

För ytterligare information kontakta

Björn Eriksson
Nationell samordnare
070-626 46 06

Stefan Dellså
Sekreterare
070-659 53 23

 

Taggar: