Nya tillsynsregler på alkohol- och tobaksområdet

Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m. har i dag överlämnat sitt betänkande En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50) till barn- och äldreminister Maria Larsson.

Utredningens övergripande uppdrag har varit att föreslå åtgärder som kan bidra till en effektivare tillsyn av reglerna om marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt lämna förslag om hur tillsyn av e-handel och hemleverans av alkoholdrycker ska bedrivas och hur ålderskontrollen i samband med sådan handel ska säkerställas.

- Den ökande marknadsföringen av främst alkohol och utvecklingen i digitala medier innebär nya krav på tillsynsmyndigheten. Med våra förslag är man bättre rustad att hantera den situationen. Vi föreslår också ett nytt system för tillsyn av leveranser av alkohol vid e-handel säger utredaren, hovrättslagmannen Göran Lundahl.

Tillsynen över marknadsföringen

Den kartläggning som utredningen genomfört visar att alkohol- och tobaksreklamen har ökat markant de senaste åren, både i fråga om medieinvesteringar och genom spridningsvägar i digitala medier. Det förekommer att marknadsföring riktar sig direkt mot unga. Utredningen drar bl.a. följande slutsatser.

  • Den tekniska utvecklingen har medfört att förutsättningarna för tillsyn har förändrats och att tillsynen måste vara mer proaktiv.
  • Samarbetet mellan Konsumentverket och Statens folkhälsoinstitut bör stärkas och formaliseras.
  • Konsumentombudsmannen ska få bättre möjligheter att ingripa snabbt genom att i större utsträckning direkt kunna meddela vitessanktionerade förbud.
  • Företag som riktar marknadsföring av alkoholdrycker till unga ska kunna påföras marknadsstörningsavgift.

Tillsynen över e-handel

I dag saknas regler för tillsyn av e-handel med alkoholdrycker och följaktligen bedrivs inte heller någon tillsyn i fråga om ålderkontroll i samband med leveranser. Utredningen lämnar förslag för att komma tillrätta med det problemet enligt följande.

  • Verksamheter som innefattar yrkesmässig leverans av alkoholdrycker till privatpersoner i Sverige ska vara anmälningspliktig och föremål för egenkontroll.
  • Den som levererar alkohol måste förvissa sig om bl.a. att mottagaren har uppnått lagstadgad ålder.
  • Tillsynen ska bedrivas av kommunerna som i sitt tillsynsarbete ska ges möjlighet att vidta administrativa sanktioner.
  • Statens folkhälsoinstitut föra statistik över de yrkesmässiga leveranserna för att få en bild av omfattningen av all e-handel med alkohol.

Dagens regler om försäljning och privatinförsel ger i dag upphov till tolkningssvårigheter, vilket medför osäkerhet beträffande lagligheten av flera av de mångfasetterade verksamheter och förfaranden som förekommer bland de aktörer som etablerat sig på den svenska e-handelsmarknaden för alkoholdrycker. Beroende på e-handelns fortsatta utveckling kan det finnas skäl att i framtiden se över om gränserna ska regleras tydligare än i dag. Den föreslagna tillsynsordningen bidrar till att skapa underlag inför sådana överväganden.

Läs hela betänkandet: www.sou.gov.se

Särskild utredare
Göran Lundahl
076-7616940

Prenumerera

Dokument & länkar