Nytt rapporteringssystem för olyckor och tillbud i förskolan samt en ny bestämmelse om ett målinriktat arbete för barns säkerhet i förskolan.

Ett nationellt rapporteringssystem för olyckor och tillbud i förskolan föreslås idag i betänkandet Fri att leka och lära – ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan (SOU 2013:26), som överlämnas till biträdande utbildningsminister Maria Arnholm.

I förslaget föreslås att förskolechefen systematiskt ska rapportera olyckor och tillbud i utbildningen till sin huvudman som årligen ska göra en sammanställning av sina förskolechefers rapporter och lämna till Skolverket. Skolverket bör sammanfatta, publicera och använda resultaten i sitt arbete och stödja kommuner och enskilda huvudmän i deras arbete. Huvudsyftet med detta förslag är att öka kunskapen om skaderisker för barn i förskolan och stärka det förebyggande arbetet.

Det går inte att uppge exakt hur många olyckor, tillbud och skador som faktiskt inträffar i förskolan varje år. Det finns inte heller någon statistik om dödsolyckor i förskolan. Mot bakgrund av detta är förslaget om ett nationellt rapporteringssystem för olyckor och tillbud i förskolan en angelägen åtgärd, säger den särskilda utredaren Karin Karlsbro.

Däremot har utredningen gjort en fördjupad analys av den information som går att få via Socialstyrelsens register och slutsatsen är att fallolyckor är den vanligaste orsaken till att barn skadas allvarlig. Det kan noteras att den enskilda leksak som förefaller vara mest frekvent vid olyckor inomhus är pärlor. Utomhus är det trehjulingen som är den leksak som orsakar störst andel olyckor.

Utredningen föreslår även att en ny bestämmelse förs in i skollagen som anger att varje huvudman ska bedriva ett målinriktat arbete för barnens säkerhet i förskolan. Förslaget om ett målinriktat arbete för barnens säkerhet kompletteras med ett krav på att systematiska och kontinuerliga åtgärder ska vidtas för att förebygga och förhindra olyckor och tillbud i utbildningen.

Bestämmelserna ska ses som en del av förskolans kvalitetsarbete och omfattas därför av kravet på dokumentation. Syftet med förslaget är att tydliggöra huvudmannens ansvar och förbättra Skolinspektionens och kommuners möjligheter att utöva tillsyn över förskolornas arbete med säkerhet och därmed förebygga och förhindra olyckor och tillbud.

Dessa förslag innebär en ambitionshöjning och ett klarläggande när det gäller ansvar och tillsyn för barnens lärandemiljö i förskolan med fokus på säkerhet och ett tydligt barnperspektiv, säger Karin Karlsbro.

Utredningens förslag syftar inte till att undanröja varje risk för ett litet skrubbsår eller förhindra att barn snubblar eller trillar i glädjefylld lek under trygga former. Förslagen i betänkandet ska i stället förtydliga ansvaret och öka kunskapen om risker för att förskolan ska kunna organiseras, utvecklas och utformas på ett ännu bättre sätt framöver för att undvika att barn skadas. Barn är det värdefullaste vi har och varje vårdnadshavare med barn i förskolan ska kunna känna att barnen vistas i en trygg och säker miljö, avslutar Karin Karlsbro.

Kontakt: Karin Karlsbro 070-748 80 80

Prenumerera